• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Toelichting bij Casti Connubii

De encycliek Paus Pius XI - Encycliek
Casti Connubii
Over het Christelijk huwelijk, met inachtneming der in gezin en maatschappij heersende toestanden, noden, dwalingen en misbruiken
(31 december 1930)
is onder de vele door Pius XI uitgevaardigde zendbrieven zeker wel een der voornaamste. Zij draagt tot opschrift: "De matrimonio christiano, spectatis praesentibus familiae et societatis condicionibus, necessitatibus, erroribus, vitiis", d.i. "Over het christelijk huwelijk, met inachtneming der in gezin en maatschappij heersende toestanden, noden, dwalingen en misbruiken".

Reeds Leo XIII had in zijn eerste encycliek Paus Leo XIII - Encycliek
Inscrutabili Dei Consilio
Over gevaren van de maatschappij (21 april 1878)
, uitgevaardigd op 21 april 1878, gewezen op de noodzakelijkheid van het herstel van huwelijk en huisgezin, die door de ideeën van de nieuwere tijd veel hadden geleden. Paus Leo XIII, Encycliek, Over het socialisme, Quod Apostolici Muneris (28 dec 1878). Ook in Leo’s tweede encycliek blijkt dat Leo XIII reeds vanaf het begin van zijn pontificaat over het herstel van huwelijk en huisgezin dacht. Op 10 februari 1880 publiceerde hij een gehele encycliek over het christelijk huwelijk, nl. de encycliek Paus Leo XIII - Encycliek
Arcanum Divinae Sapientiae
Over het christelijk huwelijk (10 februari 1880)
, die, jammer genoeg, spoedig bijna in vergetelheid is geraakt, hoewel zij, zoals Pius XI verzekert, volstrekt niet verouderd is maar haar volle betekenis behoudt. Paus Pius XI, Encycliek, Over het Christelijk huwelijk, met inachtneming der in gezin en maatschappij heersende toestanden, noden, dwalingen en misbruiken, Casti Connubii (31 dec 1930), 6 Wel kan 'men zeggen, dat Leo's zendbrief niet meer v o l l e d i g beantwoordde aan de omstandigheden en behoeften van onze tijd. Er waren nl. na het verschijnen van Paus Leo XIII - Encycliek
Arcanum Divinae Sapientiae
Over het christelijk huwelijk (10 februari 1880)
nieuwe aanvallen op het huwelijk gericht, en vooral, er waren nieuwe, met het christelijk huwelijk totaal strijdige misbruiken ontstaan, die helaas ook onder de katholieken, althans voor een gedeelte, waren binnengeslopen, en die verder dreigden door te dringen. Daarom heeft Pius XI dit magistrale document uitgevaardigd, waarin hij, naar eigen verklaring, in de voetstappen van zijn grote voorganger treedt Paus Leo XIII, Encycliek, Over het christelijk huwelijk, Arcanum Divinae Sapientiae (10 feb 1880), 6 en op diens werk voortbouwt.

Van de encycliek Paus Pius XI - Encycliek
Casti Connubii
Over het Christelijk huwelijk, met inachtneming der in gezin en maatschappij heersende toestanden, noden, dwalingen en misbruiken
(31 december 1930)
waren, toen wij onze vertaling publiceerden, in ons land reeds twee Nederlandse vertalingen verschenen. Later is daar nog een derde bijgekomen

De eerste schijnt weinig bekend en verspreid te zijn geworden. Ze laat zeer veel te wensen over en bevat verscheidene, waaronder ernstige, onjuistheden. De tweede, van de hand van L. Rood S.J., is terecht veel geprezen en heeft gelukkig een grote verbreiding gevonden.

Toch hebben wij, omdat deze voorname encycliek in de reeks Ecclesia Docens zeker niet mocht ontbreken, en omdat deze reeks nu eenmaal een bepaalde methode van bewerken volgt, na enig aarzelen besloten een nieuwe, van de bestaande vertaling onafhankelijke bewerking te leveren, die wij hiermede aan de intekenaren en andere belangstellenden aanbieden.

Wat nu de belangrijkheid van deze encycliek betreft, deze kan reeds vóór de lezing en bestudering er van worden opgemaakt uit de gedachte, die haar uitvaardiger, Paus Pius XI, zelf daaromtrent had. In de Paus Pius XI - Toespraak
Tot de Romeinse Curie bij gelegenheid van het Kerstfeest (24 december 1930)
, als antwoord op de hem aangeboden kerstwensen, kondigde hij het verschijnen dezer encycliek aan en sprak daarbij het volgende: "Het zal een encycliek zijn over een allerbelangrijkst onderwerp, en dat meer dan wat ook het gezin, de staat, ja de gehele mensheid aangaat. Een onderwerp, dat altijd actueel zal blijven, en dat vandaag meer dan ooit bedroevende en zorgwekkende zijden vertoont. Zó zorgwekkend, dat wij in geweten menen, dat onze tussenkomst niet alleen opportuun en noodzakelijk is, maar ook dringend.
De encycliek zal handelen over het christelijk huwelijk, in verband met de hedendaagse omstandigheden, noden, wantoestanden van gezin en maatschappij.
Het is duidelijk - en na de lezing der encycliek zal het nog duidelijker zijn - dat ze vanwege haar gewicht en belangrijkheid noodzakelijkerwijze een langdurige overweging en voorbereiding geëist heeft." Paus Pius XI, Toespraak, Tot de Romeinse Curie bij gelegenheid van het Kerstfeest (24 dec 1930)

Na deze woorden van de Paus zelf zou het onpassend zijn, als wij nog iets over de belangrijkheid der èncycliek zouden zeggen. Wij willen dus alleen nog maar de hoop uitspreken, dat onze bewerking er iets toe moge bijdragen, om deze encycliek nog meer bekend te maken en nog meer te doen bestuderen en overwegen, en voor de zielenleiders een nieuwe aanleiding om de leer er van aan het christenvolk voor te houden.

 

De Latijnse tekst is ontleend aan de Acta Apostolicae Sedis, XXII (1930) P. 539 seqq., met de correctie, aldaar aangegeven op p. 604.

Publicatiedatum: 31 december 1930
Laatst bewerkt: 22 oktober 2021


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test