• Database vol kerkelijke documenten
 • Geloofsverdieping
 • Volledig in het Nederlands
 • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

H. Mis zonder gelovigen, Aanbidding en geestelijke Communie

In de tijd van het Corona-virus (COVID-19) pandemonie in 2020, waarbij in veel landen kerken gesloten werden en het toedienen van de Sacramenten tot een minimum beperkt werd, zijn er vragen ontstaan omtrent het

 • de opdracht aan de priesters tot het opdragen van de H. Mis 'zonder gelovigen'
 • de betekenis van de Eucharistische Aanbidding
 • de vruchten van de geestelijke Communie

Een klein overzicht van enkele belangrijke passages uit kerkelijke documenten over deze kwesties.

{de belangrijkste citaten zullen ook hier aangehaald worden, de linken geven een voorlopig overzicht waar passages gevonden kunnen worden}


Laatste wijziging: 5 mei 2020

 1. HH. Missen zonder gelovigen

  1. Tweede Vaticaans Concilie, Constitutie 2e Vaticaans Concilie - Constitutie
   Sacrosanctum Concilium
   Over de heilige liturgie
   (4 december 1963)
   (1963):

   "De liturgische handelingen zijn geen private handelingen, maar vieringen van de Kerk, die het "sacrament van de eenheid" is, nl. het heilig volk, verenigd en geordend onder de leiding van de bisschoppen. Daarom hebben ze betrekking op heel het lichaam van de Kerk, dat erdoor gemanifesteerd wordt en er bij betrokken is, terwijl de afzonderlijke ledematen van dit lichaam er bij betrokken zijn op verschillende wijze naargelang van het verschil in rang, functie en actuele deelname."
   " Wanneer bepaalde riten, overeenkomstig elks eigen aard, een gemeenschappelijke viering met zich meebrengen met een talrijke en actieve deelname van de gelovigen, moet men er met nadruk op wijzen, dat deze zoveel mogelijk de voorkeur moet hebben boven een individuele en quasi private viering ervan. Dit geldt vooral voor de viering van de Mis - onverminderd het publiek en sociaal karakter van iedere Mis - en voor de toediening van de Sacramenten."
  2. H. Paus Paulus VI, H. Paus Paulus VI - Encycliek
   Mysterium Fidei
   Over de leer en de verering van de Heilige Eucharistie
   (3 september 1965)
   (1965):

   " Want iedere Mis, ook al wordt ze privé, door de priester gecelebreerd, is toch geen privé-zaak, maar een act van Christus en de Kerk. De Kerk immers heeft geleerd om in het Offer, dat zij opdraagt, zichzelf als een universeel Offer op te dragen, en zij past daarin de unieke en oneindige verlossingskracht van het Kruisoffer toe op de gehele wereld, tot haar heil. Want iedere Mis wordt gecelebreerd niet slechts tot heil van enkelen, maar ook voor dat van de gehele wereld. Hieruit vloeit het volgende voort: Al is de actieve deelname van een groot aantal gelovigen aan de viering van de Mis uiteraard zeer gewenst, toch is het niet af te keuren, ja zelfs goed te keuren, dat om een billijke reden de Mis privé wordt opgedragen door een priester met slechts één ministrant, die dient en antwoordt, altijd volgens de voorschriften en de wettige tradities van de heilige Kerk. Want zulk een Mis schenkt een grote, ja overvloedige rijkdom van bijzondere genaden zowel tot heil van de priester zelf als van het gelovige volk, van de gehele Kerk en van de gehele wereld, genaden, die men niet in diezelfde overvloed ontvangt door alleen maar te communiceren. 
   Daarom sporen wij de priesters, die heel bijzonder onze vreugde en onze kroon uitmaken in de Heer, vaderlijk en dringend aan, dat zij de macht indachtig mogen zijn, die zij bij hun wijding van de bisschop hebben ontvangen, om nl. aan God het Offer op te dragen, de Mis te vieren voor levenden en overledenen in de naam des Heren, en dat zij dagelijks waardig en met godsvrucht de Mis mogen vieren, opdat zijzelf en de andere gelovigen deelachtig worden aan de rijke vruchten van het Kruisoffer. Op deze wijze zullen zij ook veel bijdragen tot het heil van de mensheid."
  3. Tweede Vaticaans Concilie: Decreet 2e Vaticaans Concilie - Decreet
   Presbyterorum Ordinis
   Over het leven en dienst van de priester
   (7 december 1965)
   (1965):

   "In het geheim van het eucharistische offer, waarin de priesters hun voornaamste taak vervullen, wordt het werk van onze verlossing telkens opnieuw werkelijkheid, en daarom wordt dringend de dagelijkse viering ervan aanbevolen, die immers een act is van Christus en de Kerk, ook wanneer de gelovigen er niet bij tegenwoordig kunnen zijn."
  4. Instructie Congregatie voor de Riten
   Eucharisticum Mysterium
   Over de Eredienst van de Eucharistie
   (25 mei 1967)
   (1967):

   "In het geheim van het eucharistisch offer, waarin de priesters hun voornaamste taak vervullen, wordt het werk van onze verlossing telkens opnieuw werkelijkheid, en daarom wordt dringend de dagelijkse viering ervan aanbevolen, die immers een act is van Christus en de Kerk, ook wanneer de gelovigen er niet bij tegenwoordig kunnen zijn", een act, waarbij de priesters altijd handelend optreedt voor het heil van het volk."
  5. Het Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
   Missale Romanum
   Editio typica tertio emendata 2002/2008 (6 oktober 2008)
   van de H. Paus Paulus VI (1969/1975/2002/2008)
   bevat naast de "Ordo Missae cum Populo" ook een "Ordo Missae sine Populo", dus een Misformulier voor viering van de H. Mis zonder gelovigen. In Duitse uitgave van het Missaal staat deze laatste Ordo er niet eens opgenomen.
  6. Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
   Institutio Generalis Missalis Romani
   Algemeen Statuut van het Romeins Missaal - Editio typica tertio 2002 / emendata 2008
   (18 maart 2002)
   (1970/1975/1988
   ):
  7. Instructie over de vorming van seminaristen, Congregatie Katholieke Vorming (seminaries en universiteiten)
   In Ecclesiasticam futurorum
   Instructie over de liturgische opvoeding van seminaristen (3 juni 1979)
   (1979)
   :
  8. Wetboek
   Codex Iuris Canonici
   Codex van het Canonieke recht
   (25 januari 1983)
   (1983)
   :
  9. ?
  10. H. Paus Johannes Paulus II, Encycliek H. Paus Johannes Paulus II - Encycliek
   Ecclesia de Eucharistia
   De Kerk leeft van de Eucharistie
   (17 april 2003)
   (2003)
   :
  11. Paus Benedictus XVI, Postsynodale Apostolische Exhortatie Paus Benedictus XVI - Postsynodale Apostolische Exhortatie
   Sacramentum Caritatis
   Het Sacrament van de Liefde - Over de Eucharistie, bron en hoogtepunt van het leven en de zending van de Kerk
   (22 februari 2007)
   (2007)
   :
  12. Congregatie voor de Clerus, "Congregatie voor de Clerus
   Over de dagelijkse viering van de H. Mis onder afwezigheid van gelovigen
   Die tägliche Feier der Heiligen Messe auch in Abwesenheit von Gläubigen (12 augustus 2013)
   " (2013)
   :
 2. Eucharistische Aanbidding:

  1. H. Paus Paulus VI, Encycliek H. Paus Paulus VI - Encycliek
   Mysterium Fidei
   Over de leer en de verering van de Heilige Eucharistie
   (3 september 1965)
   :

   "De katholieke Kerk heeft deze eredienst van aanbidding, die men aan het sacrament van de Eucharistie verschuldigd is, daaraan geschonken en schenkt deze nog altijd niet alleen gedurende de Mis, maar ook daarbuiten, en wel door de geconsacreerde hosties met de grootste zorg te bewaren, ze door de gelovigen plechtig te laten vereren en ze in processie rond te dragen onder grote vreugde van het volk.
   Van deze verering vinden wij talrijke getuigenissen in de oudste kerkelijke documenten. {...}
   Mogen de gelovigen, gelijk gewenst is, dagelijks en in groten getale actief deelnemen aan het Misoffer, met liefde en heiligheid de H. Communie ontvangen en Christus de Heer danken voor deze grote gave. {...} Ook zullen zij niet nalaten, in de loop van de dag een bezoek te brengen aan het heilig Sacrament, dat op een uiterst waardige plaats en met de grootste eerbied, volgens de liturgische wetten, in de kerken moet bewaard worden. Zulk een bezoek is een bewijs van dankbaarheid, een teken van liefde en een plicht van aanbidding ten opzichte van Christus de Heer, die daar tegenwoordig is.
   Het is voor iedereen duidelijk, dat de heilige Eucharistie aan het christenvolk een onschatbare waardigheid verleent. Want niet alleen op het ogenblik, dat het Offer wordt opgedragen en het Sacrament wordt voltrokken, maar ook na het opdragen van het Offer en het voltrekken van het Sacrament, wanneer de Eucharistie in een kerk of oratorium bewaard blijft, is Christus in waarheid de Emmanuel, "God met ons" dag en nacht is Hij in ons midden, woont Hij onder ons, vol van genade en waarheid. Hij leert ons, hoe wij moeten leven, Hij voedt onze deugden, troost de bedroefden, sterkt de zwakken, en nodigt allen, die tot Hem komen, uit, Hem na te volgen, van Hem te leren om zachtmoedig en nederig van hart te zijn, niet het eigen belang te zoeken, maar dat van God. Eenieder dus, die een bijzondere godsvrucht heeft tot de heilige Eucharistie en ernaar streeft om aan Christus, die ons oneindig liefheeft, bereidwillig en edelmoedig zijn wederliefde te schenken, zal tot zijn grote vreugde en voordeel ervaren en begrijpen, hoe kostbaar het leven is "met Christus, verborgen in God", en hoe waardevol het is, zich te onderhouden met Christus; want hier op aarde is niets zo aantrekkelijk en niets zozeer in staat, ons vooruit te brengen op de weg der heiligheid."
  2. Tweede Vaticaans Concilie, Decreet 2e Vaticaans Concilie - Decreet
   Presbyterorum Ordinis
   Over het leven en dienst van de priester
   (7 december 1965)
   (1965)
   :
  3. Instructie H. Paus Paulus VI - Encycliek
   Mysterium Fidei
   Over de leer en de verering van de Heilige Eucharistie
   (3 september 1965)
   (1967)
   :
  4. Ordo Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
   De sacra communione et cultu mysterii eucharistici extra Missam
   Rituale Romanum (21 juni 1973)
   (1973)
   :
  5. Rondzendbrief over de geestelijke vorming in priesterseminaries (1980): DEL nr. 3899
  6. H. Paus Johannes Paulus II, Brief H. Paus Johannes Paulus II - Brief
   Dominicae Cenae
   Het Mysterie en de Eredienst van de Heilige Eucharistie - Brief aan de Bisschoppen bij gelegenheid van Witte Donderdag 1980
   (24 februari 1980)
   (1980)
   :
  7. H. Paus Johannes Paulus II, Encycliek H. Paus Johannes Paulus II - Encycliek
   Ecclesia de Eucharistia
   De Kerk leeft van de Eucharistie
   (17 april 2003)
   (2003)
   :
  8. H. Paus Johannes Paulus II, Apostolische Brief H. Paus Johannes Paulus II - Apostolische Brief
   Mane nobiscum, Domine
   Blijf bij ons, Heer
   (7 oktober 2004)
   (2004)
   :
  9. Instructie Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
   Redemptionis Sacramentum
   Het Sacrament van de verlossing - Wat nageleefd en vermeden dient te worden met betrekking tot de allerheiligste Eucharistie
   (25 maart 2004)
   (2004)
   :
  10. Paus Benedictus XVI, Postsynodale Apostolische Exhortatie Paus Benedictus XVI - Postsynodale Apostolische Exhortatie
   Sacramentum Caritatis
   Het Sacrament van de Liefde - Over de Eucharistie, bron en hoogtepunt van het leven en de zending van de Kerk
   (22 februari 2007)
   (2007)
   :
  11. Paus Franciscus, Postsynodale Apostolische Exhortatie Paus Franciscus - Postsynodale Apostolische Exhortatie
   Evangelii Gaudium
   Over de verkondiging van het Evangelie in de wereld van vandaag - Naar aanleiding van de Bisschoppensynode 2012 over de nieuwe evangelisatie
   (24 november 2013)
   (2013)
   :
  12. Paus Franciscus, Postsynodale Apostolische Exhortatie Paus Franciscus - Postsynodale Apostolische Exhortatie
   Christus Vivit
   Lang leve Christus, onze hoop
   (25 maart 2019)
   (2019
   ):
 3. Geestelijke Communie:

  1. Congregatie van de Geloofsleer, Congregatie voor de Geloofsleer
   Sacerdotium ministeriale
   Aan de Bisschoppen van de Katholieke Kerk over bepaalde vragen betreffende de bediening van de Eucharistie
   (6 augustus 1983)
   :
  2. H. Paus Johannes Paulus II, Encycliek H. Paus Johannes Paulus II - Encycliek
   Ecclesia de Eucharistia
   De Kerk leeft van de Eucharistie
   (17 april 2003)
   (2003)
   :
  3. Instructie Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
   Redemptionis Sacramentum
   Het Sacrament van de verlossing - Wat nageleefd en vermeden dient te worden met betrekking tot de allerheiligste Eucharistie
   (25 maart 2004)
   (2004)
   :
  4. Paus Benedictus XVI, Postsynodale Apostolische Exhortatie Paus Benedictus XVI - Postsynodale Apostolische Exhortatie
   Sacramentum Caritatis
   Het Sacrament van de Liefde - Over de Eucharistie, bron en hoogtepunt van het leven en de zending van de Kerk
   (22 februari 2007)
   (2007)
   :
  5. Gebed van Paus Franciscus aan het einde van de H. Mis in Casa Santa Marta, tijdens de Coronacrises, 20 maart 2020


Zie ook:

Referenties naar dit dossier

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen dossiers gevonden!
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test