• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Inhoudstafel

MATER ET MAGISTRA
Moderne ontwikkeling van het sociale leven en de christelijke beginselen

(Soort document: H. Paus Johannes XXIII - Encycliek)

H. Paus Johannes XXIII - 15 mei 1961

INLEIDING
1 De dubbele zorg van de Kerk
2 De sociale leer en activiteit van de Pausen
DEEL 1 DE LEER VAN RERUM NOVARUM EN DE ONTWIKKELING HIERVAN DOOR PIUS XI EN PIUS XII
EERSTE HOOFDSTUK Leo XIII en Rerum Novarum
1 De toestand bij het verschijnen van Rerum Novarum
A De naturalistische opvatting van de economie
B De droevige situatie van de arbeiderswereld
2 De boodschap van Leo XIII
A Haar fundamenteel karakter
B Het menselijk karakter van de arbeid
C De privaateigendom
D De taak van de staat
E Het recht van vereniging van de arbeiders
F De eis van menselijke en christelijke solidariteit
G De betekenis van Rerum Novarum
TWEEDE HOOFDSTUK Pius XI en Quadragesimo anno
1 Algemene strekking van Quadragesimo anno
2 Afzonderlijke punten
A De privaateigendom
B Het arbeidsloon
C De katholieken tegenover communisme en socialisme
D De economische dictatuur
E Middelen ter verbetering
3 De twee hoofdpunten van Quadragesimo anno
DERDE HOOFDSTUK Pius XII en de Radioboodschap van 1941
1 Doel van de radioboodschap
2 Afzonderlijke punten
A De privaateigendom
B De arbeid
C Het gezin
VIERDE HOOFDSTUK De ontwikkeling van de laatste twintig jaren
1 Op wetenschappelijk, technisch en economisch gebied
2 Op sociaal gebied
3 Op politiek gebied
VIJFDE HOOFDSTUK Doel van de nieuwe Encycliek
DEEL 2 TOELICHTING EN NADERE UITWERKING VAN DE LEER VAN RERUM NOVARUM
EERSTE HOOFDSTUK Particulier initiatief en overheidsbemoeiing op economisch terrein
1 Het beginsel van de subsidiaire werkzaamheid
2 Bredere mogelijkheden en grotere plichten van de overheid
3 Eerbiediging van het particulier initiatief
4 Samenwerking van overheid en individu
5 Particulier initiatief en overheidsbemoeiing, onontbeerlijk voor het algemeen welzijn
TWEEDE HOOFDSTUK De socialisering
1 De oorsprong en omvang van dit verschijnsel
2 Waardering
A Voordelen
B Schaduwzijden
C De socialisering als schepping van de vrije mens
3 Voorwaarden voor een gezonde socialisering
DERDE HOOFDSTUK De beloning van arbeid
1 Normen van rechtvaardigheid en billijkheid
A Oorzaken van onvoldoende arbeidsloon
B Concrete eisen voor een rechtvaardige arbeidsloon
2 Evenwicht tussen economische ontwikkeling en sociale vooruitgang
A Het doel van de nationale economie
B Het delen van de arbeiders in de winst van de onderneming
C De eisen van het algemeen welzijn op nationaal en internationaal niveau
VIERDE HOOFDSTUK Eisen van de rechtvaardigheid met betrekking tot de structuur van de onderneming
1 Een structuur, die beantwoordt aan de waardigheid van de mens
2 Bevestiging van een Pauselijk woord
3 Het ambachtelijk bedrijf en coöperatie
4 Het actief optreden van de arbeiders in de middelgrote en grote ondernemingen
A Het beginsel
B De verhouding tussen leiding en personeel
C De menselijke en professionele ontwikkeling van de arbeider
5 Het actief optreden van de arbeiders op elk niveau
A De wenselijkheid van een bredere activiteit van de arbeiders
B Lof voor de arbeidersorganisaties
VIJFDE HOOFDSTUK De privaateigendom
1 De veranderde situatie
A Scheiding tussen eigendom en leiding van de onderneming
B Gewijzigde waardering van het kapitaal en van de arbeid
2 Bevestiging van het eigendomsrecht
A Het eigendomsrecht, een natuurlijk recht
B De les van de ervaring
C De bedoeling van de Kerk
D Economie en arbeidsloon
E De spreiding van privaat-eigendom
3 De publieke eigendom
A Het subsidiariteitsbeginsel
B De economische initiatieven van de staat
4 De sociale functie van de privaateigendom
A De leer van Leo XIII
B De sociale mogelijkheden van de privaateigendom
C De aansporing van het Evangelie
DEEL 3 NIEUWE ASPECTEN VAN DE SOCIALE KWESTIE
EERSTE HOOFDSTUK Eisen van rechtvaardigheid in de verhouding tussen de productiesectoren
1 De landbouw als onderkomen sector
A De trek naar de steden en de oorzaken daarvan
B Verschillende problemen als gevolg hiervan
2 Aanpassing van de essentiële publieke diensten
3 Geleidelijke en harmonische ontwikkeling van de economie
4 Een aangepaste economische politiek
5 Het belastingwezen
6 Kapitalen tegen passende rente
7 Sociale verzekeringen en sociale zekerheid
8 Prijsbeheersing
9 Aanvullening van de landbouwinkomsten
10 Aanpassing van de structuur van de landbouwonderneming
11 De boeren zelf als de voornaamste bevorderaars van hun hogere welvaart
12 Solidariteit en samenwerking
13 Openheid voor de eisen van het algemeen welzijn
14 Roeping en zending
TWEEDE HOOFDSTUK Herstel van het evenwicht en opbouw van het economisch leven in de ontwikkelingsgebieden
1 De taak van de overheid
2 Opheffing of beperking van de wanverhouding tussen bouwland en bevolking
DERDE HOOFDSTUK Eisen van rechtvaardigheid in de betrekkingen tussen landen met een verschillend peil van economische ontwikkeling
1 Het probleem van de moderne tijd
2 Eerste hulp
3 Samenwerking op wetenschappelijk, technisch en financieel gebied
A Diepere oorzaken van de onderontwikkeling
B Initiatieven tot sanering
4 Vermijding van de fouten van het verleden
5 Respect voor het eigen karakter van ieder land
6 Belangeloze hulp
7 Eerbied voor de hiërarchie van de waarden
8 De bijdrage van de Kerk
A De christen en het aardse levensmilieu
B De innerlijke vrijheid van de christen
C De eerbied van de Kerk voor de menselijke waarden
D Het werk van de katholieken
VIERDE HOOFDSTUK Bevolkingsaanwas en economische ontwikkeling
1 Wanverhouding tussen bevolking en bestaansmiddelen
2 De termen van het probleem
A Onzekere en tegenstrijdige gegevens
B De beschikbare mogelijkheden
C Andere moeilijkheden
D De weg tot een juiste oplossing
3 Eerbied voor de wetten van het leven
4 Opvoeding tot verantwoordelijkheidsbesef
5 In dienst van het leven
VIJFDE HOOFDSTUK Samenwerking op wereldniveau
1 Het wereldomvattende van ieder belangrijk menselijk probleem
2 Onderling wantrouwen
3 Miskenning van de zedelijke orde
4 God, de grondslag van de zedelijke orde
A De mens, een lichamelijk-geestelijk wezen
B Onvoldaanheid en groeiende bezinning bij de moderne mens
DEEL 4 HERSTEL VAN DE MAATSCHAPPELIJKE BETREKKINGEN IN WAARHEID, RECHTVAARDIGHEID EN LIEFDE
1 Onvolledige en valse theorieën
2 Blijvende actualiteit van de sociale leer van de Kerk
3 Onderricht
4 Vorming
5 Taak van de organisaties van het lekenapostolaat
6 Praktische wenken
7 Velerlei vormen van activiteit. Verantwoordelijkheid
8 Een ernstig gevaar
9 Erkenning en eerbiediging van de hiërarchie van de waarden
10 Heiliging van de feestdagen
11 Intenser werken
12 Doeltreffender activiteit op stoffelijk gebied
13 Levende ledematen van het mystiek Lichaam van Christus
DEEL 5 SLOT
A Aansporing
B Betekenis van de Kerk voor de mensheid
C Wensen van de Paus
D Zegen

 
 
 

Document

Naam: MATER ET MAGISTRA
Moderne ontwikkeling van het sociale leven en de christelijke beginselen
Soort: H. Paus Johannes XXIII - Encycliek
Auteur: H. Paus Johannes XXIII
Datum: 15 mei 1961
Copyrights: © 1969, Ecclesia Docens nr. 0733, uitg. Gooi & Sticht, Hilversum
Vert.: Dr. M.H. Mulders C.ss.R. en Dr. J. Kahmann C.ss.R.
Bewerkt: 6 april 2022

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test