• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Inhoudstafel

VITA CONSECRATA
Over het gewijde leven en zijn zending in de Kerk en de wereld

(Soort document: H. Paus Johannes Paulus II - Postsynodale Apostolische Exhortatie)

H. Paus Johannes Paulus II - 25 maart 1996

Inleiding
1 Dankzegging voor het godgewijde leven
2 Het godgewijde leven: een geschenk aan de kerk
3 Het oogsten van de vruchten van de synode
4 het werk van de Geest in de verschillende vormen van Godgewijd leven
5 Het monniksleven in het Oosten en het Westen
6 De orde van de maagden, eremieten en weduwen
7 Instituten die zich geheel wijden aan het beschouwende leven
8 Het apostolisch ordesleven
9 De seculiere instituten
10 De sociëteiten van apostolisch leven
11 Nieuwe vormen van Godgewijd leven
12 Doelstelling van de apostolische Exhortatie
EERSTE HOOFDSTUK Confessio trinitatis - de christologische en trinitaire bronnen van het godgewijde leven
Inleiding
1 Icoon van de verheerlijkte Christus
2 'En Hij veranderde voor hun ogen van gedaante'
3 'Dit is Mijn Zoon, de Welbeminde; luistert naar Hem'
I Tot lof van de Drieëenheid
1 A Patre ad Patrem: Gods initiatief
2 Per Filium: in de voetstappen van Christus
3 In Spiritu: aan God gewijd door de Heilige Geest
4 De evangelische raden, gave van de Drieëenheid
5 De afstraling van het trinitaire leven in de evangelische raden
6 Gelijk Christus geheiligd voor het Rijk van God
II Tussen Pasen en de voleinding
1 Van de Thabor naar de Calvarieberg
2 Het paaseffect van het godgewijde leven
3 Getuigen van Christus in de wereld
4 Eschatologisch aspect van het godgewijde leven
5 Actieve verwachting: inzet en waakzaamheid
6 De Maagd Maria, voorbeeld voor de toewijding en de 'sequela Christi'
III In de kerk en voor de kerk
1 'Het is goed dat wij hier zijn': het godgewijde leven in het mysterie van de kerk
2 Nieuwe en speciale toeheiliging aan God
3 De onderlinge betrekkingen tussen de verschillende levensstaten
4 De bijzondere betekenis van het godgewijde leven
5 Getuigen van het evangelie van de zaligsprekingen
6 Het aansprekend beeld van de kerk als bruid
IV Geleid door de Geest van heiligheid
1 'Verheerlijkt bestaan': uitnodiging tot heiligheid
2 Trouw aan het charisma
3 Creatieve trouw
4 Gebed en ascese: de geestelijke strijd
5 Het bevorderen van de heiligheid
6 'Staat op en weest niet bang': hernieuwd vertrouwen
TWEEDE HOOFDSTUK Signum Fraternitatis - het godgewijde leven, teken van verbondenheid in de kerk
I Blijvende waarden
1 Naar het beeld van de Drieëenheid
2 Broederlijk en zusterlijk leven in liefde
3 De taak van het gezag
4 De rol van de bejaarden
5 Naar het beeld van de apostolische gemeenschap
6 Sentire cum Ecclesia
7 De broederlijkheid in de universele kerk
8 Het godgewijde leven en de particuliere kerk
9 Een vruchtbare en geordende kerkelijke gemeenschap
10 Een constante dialoog, door liefde bezield
11 Broederschap in een verdeelde en onrechtvaardige wereld
12 Verbondenheid tussen de verschillende instituten
13 Coördinerende organen
14 Verbondenheid en samenwerking met de leken
15 Voor een vernieuwde geestelijke en apostolische dynamiek
16 Lekenvrijwilligers en geassocieerde leden
17 De waardigheid en de rol van de godgewijde vrouw
18 Nieuwe perspectieven voor aanwezigheid en handelen
II Het werk van de Geest voortzetten: trouw bij de vernieuwing
1 De slotzusters
2 De religieuze broeders
3 Gemengde instituten
4 Nieuwe vormen van evangelisch leven
III Kijkend naar de toekomst
1 Moeilijkheden en perspectieven
2 Nieuwe bezieling bij de roepingenpastoraal
3 De initiële vorming
4 Het werk van hen die voor de vorming verantwoordelijk zijn
5 Gemeenschappelijke en apostolische vorming
6 De noodzaak van een volledige en aan onze tijd aangepaste ratio
7 Permanente vorming
8 In de dynamiek van de trouw
9 Aspecten van de permanente vorming
DERDE HOOFDSTUK Servitium caritatis - het godgewijde leven, manifestatie van Gods liefde in de wereld
Inleiding
1 Voor de zending geheiligd
2 In dienst van God en de mensen
3 Kerkelijke samenwerking en apostolische spiritualiteit
I Liefde tot het einde toe
1 Liefhebben met het hart van Christus
2 De voor het godgewijde leven kenmerkende bijdrage aan de evangelisatie
3 De eerste evangelisatie: Christus aan de volkeren verkondigen
4 Waar ook op aarde aanwezig
5 Christus-verkondiging en inculturatie
6 De inculturatie van het godgewijde leven
7 De nieuwe evangelisatie
8 De voorkeursliefde voor de armen en het bevorderen van de gerechtigheid
9 De zorg voor de zieken
II Een profetisch getuigenis tegenover de grote uitdagingen
1 Het profetisch karakter van het godgewijde leven
2 Betekenis voor de moderne wereld
3 Trouw tot het martelaarschap toe
4 De grote uitdagingen van het godgewijde leven
5 De uitdaging van de godgewijde zuiverheid
6 De uitdaging van de armoede
7 De evangelische armoede in dienst van de armen
8 De uitdaging van de vrijheid in de gehoorzaamheid
9 Samen de wil doen van de Vader
10 Zich vastberaden inzetten om een geestelijk leven te leiden
11 Luisterend naar het woord van God
12 In verbondenheid met Christus
III Enige nieuwe missieterreinen
1 Aanwezigheid in de wereld van de opvoeding
2 De noodzaak van een vernieuwde inzet op het gebied van de opvoeding
3 Evangelisering van de cultuur
4 Aanwezigheid in de wereld van de media
IV Deelnemend aan de dialoog met alle mensen
1 In dienst van de eenheid onder de christenen
2 Vormen van de oecumenische dialoog
3 De interreligieuze dialoog
4 Spiritualiteit als antwoord op het zoeken naar het heilige en op de heimwee naar God
VIERDE HOOFDSTUK Conclusie
1 De overmaat aan onbaatzuchtigheid
2 Het godgewijde leven in dienst van het Koninkrijk van God
3 Aan de jeugd
4 Aan de gezinnen
5 Aan de mannen en vrouwen van goede wil
6 Aan de godgewijde mensen
7 Blik op de toekomst
8 Gebed tot de Drieëenheid
9 Aanroeping van de Maagd Maria

 
 
 

Document

Naam: VITA CONSECRATA
Over het gewijde leven en zijn zending in de Kerk en de wereld
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 25 maart 1996
Copyrights: © 1996, 1-2-1 Kerkelijke Documentatie jrg 24, nr. 4/5
Vert.: F. van Voorst tot Voorst, s.j.
Bewerkt: 27 januari 2021

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test