• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Inhoudstafel

CODEX IURIS CANONICI
Codex van het Canonieke recht

(Soort document: Wetboek)

Aucturitate Ioannis Pauli PP. II - 25 januari 1983

BOEK I ALGEMENE NORMEN
TITEL I Kerkelijke wetten
TITEL II Gewoonte
TITEL III Algemene decreten en instructies
TITEL IV Administratieve acties voor bijzondere gevallen
HOOFDSTUK I Algemene normen
HOOFDSTUK II Decreten en Administratieve bevelen voor bijzondere gevallen
HOOFDSTUK III Rescripten
HOOFDSTUK IV Privilegen
HOOFDSTUK V Dispensaties
TITEL V Statuten en reglementen
TITEL VI Natuurlijke en juridische personen
HOOFDSTUK I Rechtspositie van fysieke personen
HOOFDSTUK II Juridische personen
TITEL VII Rechtshandelingen
TITEL VIII Uitoefening van het leiderschap
TITEL IX Kerkelijke ambten
HOOFDSTUK I Overdracht van een kerkelijk ambt
ARTIKEL I Vrije toewijzing
ARTIKEL II Voordracht
ARTIKEL III Verkiezing
ARTIKEL IV Uitnodiging tot kiezen
HOOFDSTUK II Verlies van een kerkelijk ambt
ARTIKEL I Afstand
ARTIKEL II Verplaatsing
ARTIKEL III Verwijdering
ARTIKEL IV Ontneming
TITEL X Verjaring
TITEL XI Tijdberekening
BOEK II VOLK VAN GOD
DEEL I DE CHRISTENGELOVIGEN
TITEL I Verplichtingen en rechten van alle christengelovigen
TITEL II Plichten en rechten van leken
TITEL III Geestelijke bedienaren of clerici
HOOFDSTUK I Opleiding van clerici
HOOFDSTUK II Opname of incardinatie van clerici
HOOFDSTUK III Verplichtingen en rechten van clerici
HOOFDSTUK IV Verlies van de clericale staat
TITEL IV Personele prelaturen
TITEL V Vereniging van christengelovigen
HOOFDSTUK I Gemeenschappelijke normen
HOOFDSTUK II Openbare verenigingen van christengelovigen
HOOFDSTUK III Private verenigingen van christengelovigen
HOOFDSTUK IV Bijzondere normen betreffende vereniging van leken
DEEL II HIERARCHISCHE INRICHTING VAN DE KERK
AFDELING I Hoogste gezag van de Kerk
TITEL I Paus en Bisschoppencollege
HOOFDSTUK I De Paus
HOOFDSTUK II Bisschoppencollege
TITEL II Bisschoppensynode
TITEL III Kardinalen van de Heilige Kerk van Rome
TITEL IV Romeinse Curie
TITEL V Gezanten van de Paus
AFDELING II Particuliere kerken en groeperingen ervan
TITEL I Particuliere kerken en het daarin gestelde gezag
HOOFDSTUK I Particuliere kerken
HOOFDSTUK II Bisschoppen
ARTIKEL I Bisschoppen in het algemeen
ARTIKEL II Diocesane Bisschoppen
ARTIKEL III Bisschoppen-coadjutoren en hulpbisschoppen
HOOFDSTUK III Verhindering en vacatie van de zetel
ARTIKEL I Verhindering van de zetel
ARTIKEL II Vacatie van de zetel
TITEL II Groeperingen van particuliere kerken
HOOFDSTUK I Kerkprovincies en kerkelijke regio's
HOOFDSTUK II Metropolieten
HOOFDSTUK III Particuliere concilies
HOOFDSTUK IV Bisschoppenconferenties
TITEL III Interne ordening van particuliere kerken
HOOFDSTUK I Diocesane synode
HOOFDSTUK II Diocesane curie
ARTIKEL I Vicarissen-generaal en bisschoppelijke Vicarissen
ARTIKEL II Kanselier, andere notarii en de archieven
ARTIKEL III Raad voor economische aangelegenheden en de econoom
HOOFDSTUK III Priesterraad en consultorencollege
HOOFDSTUK IV Kapittel van de kanunikken
HOOFDSTUK V Pastorale raad
HOOFDSTUK VI Parochies, pastoors en parochievicarissen
HOOFDSTUK VII Vicarii foranei of dekens
HOOFDSTUK VIII Rectoren van kerken en cappellani
ARTIKEL I Rectoren van kerken
ARTIKEL II Cappellani
DEEL III INSTITUTEN VAN GEWIJD LEVEN EN SOCIëTEITEN VAN APOSTOLISCH LEVEN
AFDELING I Instituten van gewijd leven
TITEL I Normen gemeenschappelijk voor alle instituten van gewijd leven
TITEL II Religieuze instituten
HOOFDSTUK I Religieuze huizen, hun oprichting en opheffing
HOOFDSTUK II Bestuur van de instituten
ARTIKEL I Oversten en raden
ARTIKEL II Kapittels
ARTIKEL III Tijdelijke goederen en hun beheer
HOOFDSTUK III Toelating van de kandidaten en vorming van de leden
ARTIKEL I Toelating tot het noviciaat
ARTIKEL II Noviciaat en vorming van de novicen
ARTIKEL III Religieuze professie
ARTIKEL IV Vorming van de religieuzen
HOOFDSTUK IV Verplichtingen en rechten van de instituten en hun leden
HOOFDSTUK V Apostolaat van de instituten
HOOFDSTUK VI Beëindiging van de band tussen leden en instituut
ARTIKEL I Overgang naar een ander instituut
ARTIKEL II Uittreding uit het instituut
ARTIKEL III Wegzending van leden
HOOFDSTUK VII Religieuzen tot het episcopaat verheven
HOOFDSTUK VIII Conferenties van hogere Oversten
TITEL III Seculiere instituten
AFDELING II Sociëteiten van apostolisch leven
BOEK III VERKONDIGINGSTAAK VAN DE KERK
TITEL I Bediening van het Woord Gods
HOOFDSTUK I Prediking van het woord Gods
HOOFDSTUK II Catechetisch onderricht
TITEL II Missie-activiteit van de Kerk
TITEL III Katholieke opvoeding
HOOFDSTUK I Scholen
HOOFDSTUK II Katholieke universiteiten en andere instellingen van hogere studies
HOOFDSTUK III Kerkelijke universiteiten en faculteiten
TITEL IV Sociale communicatiemiddelen en in het bijzonder boeken
TITEL V Geloofsbelijdenis
BOEK IV HEILIGINGSTAAK VAN DE KERK
DEEL I SACRAMENTEN
TITEL I Doopsel
HOOFDSTUK I Viering van het Doopsel
HOOFDSTUK II Bedienaar van het Doopsel
HOOFDSTUK III Dopelingen
HOOFDSTUK IV Peetouders
HOOFDSTUK V Bewijs en registratie van het toedienen van het Doopsel
TITEL II Sacrament van het Vormsel
HOOFDSTUK I Viering van het Vormsel
HOOFDSTUK II Bedienaar van het Vormsel
HOOFDSTUK III Vormelingen
HOOFDSTUK IV Peetouders
HOOFDSTUK V Bewijs en registratie van het toedienen van het Vormsel
TITEL III Allerheiligste Eucharistie
HOOFDSTUK I Eucharistieviering
ARTIKEL I Bedienaar van de allerheiligste Eucharistie
ARTIKEL II Deelname aan de allerheiligste Eucharistie
ARTIKEL III Riten en ceremoniën van de Eucharistieviering
ARTIKEL IV Tijd en plaats van de Eucharistieviering
HOOFDSTUK II Bewaren en vereren van de allerheiligste Eucharistie
HOOFDSTUK III Stipendiumgave voor het celebreren van de Mis
TITEL IV Boetesacrament
HOOFDSTUK I Viering van het Sacrament
HOOFDSTUK II Bedienaar van het Sacrament
HOOFDSTUK III Boeteling
HOOFDSTUK IV Aflaten
TITEL V Sacrament van de Ziekenzalving
HOOFDSTUK I Viering van het Sacrament
HOOFDSTUK II Bedienaar van het Sacrament
HOOFDSTUK III Aan wie de Ziekenzalving toegediend moet worden
TITEL VI Wijding
HOOFDSTUK I Viering en bedienaar van de Wijding
HOOFDSTUK II Wijdelingen
ARTIKEL I Vereisten voor wijdelingen
ARTIKEL II Vereisten die aan de wijding voorafgaan
ARTIKEL III Irregulariteiten en andere beletselen
ARTIKEL IV Vereiste documenten en onderzoek
HOOFDSTUK III Registratie en getuigschrift van het toedienen van de Wijding
TITEL VII Huwelijk
HOOFDSTUK I Pastorale zorg en wat aan de huwelijksviering moet voorafgaan
HOOFDSTUK II Ongeldigmakende beletselen in het algemeen
HOOFDSTUK III Ongeldigmakende beletselen in het bijzonder
HOOFDSTUK IV Huwelijksconsensus
HOOFDSTUK V Vorm van huwelijksviering
HOOFDSTUK VI Gemengde huwelijken
HOOFDSTUK VII Geheime viering van een Huwelijk
HOOFDSTUK VIII Gevolgen van het Huwelijk
HOOFDSTUK IX Scheiding van de echtgenoten
ARTIKEL I Ontbinding van de huwelijksband
ARTIKEL II Scheiding bij voortduring van de huwelijksband
HOOFDSTUK X Validatie van het Huwelijk
ARTIKEL I Eenvoudige validatie
ARTIKEL II Genezing in de wortel
DEEL II OVERIGE HANDELINGEN VAN GODDELIJKE EREDIENST
TITEL I Sacramentaliën
TITEL II Liturgie der getijden
TITEL III Kerkelijke uitvaart
HOOFDSTUK I Viering van de uitvaart
HOOFDSTUK II Aan wie de kerkelijke uitvaart toegestaan of geweigerd moet worden
TITEL IV Verering van heiligen, van heilige afbeeldingen en relikwieën
TITEL V Geloften en eed
HOOFDSTUK I Gelofte
HOOFDSTUK II Eed
DEEL III GEWIJDE PLAATSEN EN HEILIGE TIJDEN
TITEL I Gewijde plaatsen
HOOFDSTUK I Kerken
HOOFDSTUK II Kapellen en privé-kapellen
HOOFDSTUK III Heiligdommen
HOOFDSTUK IV Altaren
HOOFDSTUK V Kerkhoven
TITEL II Heilige tijden
HOOFDSTUK I Feestdagen
HOOFDSTUK II Boetedagen
BOEK V TIJDELIJKE GOEDEREN VAN DE KERK
TITEL I Verwerving van goederen
TITEL II Beheer van goederen
TITEL III Contracten en vooral vervreemding
TITEL IV Vrome wilsbeschikking in het algemeen en vrome stichtingen
BOEK VI SANCTIES IN DE KERK
DEEL I MISDRIJVEN EN STRAFFEN IN HET ALGEMEEN
TITEL I Bestraffing van misdrijven in het algemeen
TITEL II Strafwet en strafverordening
TITEL III Subject aan strafsancties onderwerpen
TITEL IV Straffen en andere bestraffingen
HOOFDSTUK I Censuren
HOOFDSTUK II Uitboetingsstraffen
HOOFDSTUK III Strafmaatregelen en boetedoeningen
TITEL V Toepassing van straffen
TITEL VI Ophouden van straffen
DEEL II STRAFFEN VOOR AFZONDERLIJKE MISDRIJVEN
TITEL I Misdrijven tegen de godsdienst en tegen de eenheid van de Kerk
TITEL II Misdrijven tegen kerkelijke gezagsdragers en tegen de vrijheid van de Kerk
TITEL III Wederrechtelijke toeëigening van kerkelijke taken en misdrijven bij de uitoefening ervan
TITEL IV Misdaad van vervalsing
TITEL V Misdrijven tegen bijzondere verplichtingen
TITEL VI Misdrijven tegen het leven en de vrijheid van een mens
TITEL VII Algemene norm
BOEK VII PROCESSEN
DEEL I GEDINGEN IN HET ALGEMEEN
TITEL I Bevoegd gerecht
TITEL II Verschillende graden en soorten van rechtbanken
HOOFDSTUK I Rechtbank van eerste instantie
ARTIKEL I Rechter
ARTIKEL II Onderzoeksrechters en referenten
ARTIKEL III Promotor van het recht, verdediger van de band en notarius
HOOFDSTUK II Rechtbank van tweede instantie
HOOFDSTUK III Rechtbanken van de Apostolische Stoel
TITEL III Discipline in de rechtbanken in acht te nemen
HOOFDSTUK I Ambt van de rechters en van de andere leden van de rechtbank
HOOFDSTUK II Volgorde van behandeling
HOOFDSTUK III Termijnen en uitstel
HOOFDSTUK IV Plaats van het geding
HOOFDSTUK V Toelaten van personen in de rechtszaal en wijze van opstellen en bewaren van akten
TITEL IV Partijen in een zaak
HOOFDSTUK I Eiser en gedaagde partij
HOOFDSTUK II Procuratoren voor geschillen, en advocaten
TITEL V Vorderingen en excepties
HOOFDSTUK I Vorderingen en excepties in het algemeen
HOOFDSTUK II Vorderingen en excepties in het bijzonder
DEEL II CONTENTIEUS GEDING
AFDELING I Gewoon contentieus geding
TITEL I Inleiding van de zaak
HOOFDSTUK I Inleidend verzoekschrift van het geschil
HOOFDSTUK II Dagvaarding en kennisgeving van de gerechtelijke akten
TITEL II Vastleggen van het geschil
TITEL III Geschil in behandeling
TITEL IV Bewijzen
HOOFDSTUK I Verklaringen van de partijen
HOOFDSTUK II Bewijs door documenten
ARTIKEL I Aard en betrouwbaarheid van documenten
ARTIKEL II Inbrengen van documenten
HOOFDSTUK III Getuigen en getuigenverklaringen
ARTIKEL I Wie getuigen kunnen zijn
ARTIKEL II Voordragen en uitsluiten van getuigen
ARTIKEL III Verhoor van getuigen
ARTIKEL IV Betrouwbaarheid van getuigenissen
HOOFDSTUK IV Deskundigen
HOOFDSTUK V Bezoek ter plaatse en gerechtelijke vaststelling
HOOFDSTUK VI Presumpties
TITEL V Incidentele zaken
HOOFDSTUK I Niet-verschijnen van partijen
HOOFDSTUK II Tussenkomst van een derde in de zaak
TITEL VI Publicatie van de akten, afsluiting van het onderzoek in de zaak en bespreking van de zaak
TITEL VII Rechterlijke uitspraken
TITEL VIII Bestrijding van een vonnis
HOOFDSTUK I Klacht van nietigheid tegen een vonnis
HOOFDSTUK II Beroep
TITEL IX Kracht van gewijsde en herstel in de oorspronkelijke toestand
HOOFDSTUK I Kracht van gewijsde
HOOFDSTUK II Herstel in de oorspronkelijke toestand
TITEL X Kosten van het geding en kosteloze rechtsbijstand
TITEL XI Uitvoering van een vonnis
AFDELING II Mondeling contentieus proces
DEEL III BEPAALDE BIJZONDERE PROCESSEN
TITEL I Huwelijksprocessen
HOOFDSTUK I Zaken tot nietigverklaring van een Huwelijk
ARTIKEL I Bevoegd gerechte forum en rechtbanken
ARTIKEL II Recht om een huwelijk te bestrijden
ARTIKEL III Taak van de rechters Inleiding van de zaak en onderzoek
ARTIKEL IV Bewijzen Vonnis, de bestrijding ervan en uitvoering
ARTIKEL V Vonnis en beroep Huwelijksproces in verkorte vorm tegenover de Bisschop
ARTIKEL VI Documentair proces
ARTIKEL VII Algemene normen
HOOFDSTUK II Zaken van scheiding van de echtgenoten
HOOFDSTUK III Proces tot dispensatie met betrekking tot een aangegaan en niet-voltrokken huwelijk
HOOFDSTUK IV Proces van vermoedelijk overlijden van de echtgenoot
TITEL II Zaken tot nietigverklaring van een Wijding
TITEL III Wijzen om gedingen te vermijden
DEEL IV STRAFPROCES
HOOFDSTUK I Voorafgaand onderzoek
HOOFDSTUK II Verloop van het proces
HOOFDSTUK III Vordering tot schadevergoeding
DEEL V PROCEDURE BIJ ADMINISTRATIEF BEROEP EN BIJ VERWIJDERING OF VERPLAATSING VAN PASTOORS
AFDELING I Beroep tegen administratieve decreten
AFDELING II Procedure bij verwijdering of verplaatsing van pastoors
HOOFDSTUK I Procedure bij verwijdering van pastoors
HOOFDSTUK II Procedure bij verplaatsing van pastoors

 
 
 

Document

Naam: CODEX IURIS CANONICI
Codex van het Canonieke recht
Soort: Wetboek
Auteur: Aucturitate Ioannis Pauli PP. II
Datum: 25 januari 1983
Copyrights: © www.kerkrecht.nl
Aan de hier gepubliceerde versie kunnen geen rechten ontleend worden
Bewerkt: 20 mei 2022

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test