• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Inhoudstafel

INSTITUTIO GENERALIS MISSALIS ROMANI
Algemeen Statuut van het Romeins Missaal - Editio typica tertio 2002 / emendata 2008

(Soort document: Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten)

18 maart 2002

Voorwoord
I Getuigenis van het onveranderde geloof
II De uitdrukking van de ononderbroken traditie
III Aanpassing aan de nieuwe omstandigheden
HOOFDSTUK I Belang en waardigheid van de Eucharistieviering
HOOFDSTUK II Structuur, elementen en onderdelen van de Mis
I De algemene structuur van de Mis
II De verschillende elementen van de Mis
1 De lezing van het woord Gods en de uitleg ervan
2 De gebeden en andere delen die voor de priester bestemd zijn
3 Andere formules in het verloop van de viering
4 De wijze van voordracht van de verschillende teksten
5 Het belang van de zang
6 De gebaren en lichaamshoudingen
7 De stilte
III De afzonderlijke delen van de Mis
PARAGRAAF 1 De openingsriten
1 De intrede
2 De begroeting van het altaar en van het samengekomen volk
3 De boete-akt
4 Het 'Heer, ontferm U' (Kyrie eleison)
5 Het 'Eer aan God in den hoge' (Gloria in excelsis)
6 Het collecta-gebed
PARAGRAAF 2 De liturgie van het Woord
1 De stilte
2 De Bijbellezingen
3 De antwoordpsalm
4 De acclamatie voor de Evangelielezing
5 De homilie
6 De geloofsbelijdenis
7 Het universele gebed
PARAGRAAF 3 De eucharistische liturgie
1 De bereiding van de gaven
2 Het gebed over de gaven
3 Het eucharistisch gebed
4 De communieritus
5 Het gebed des Heren
6 De vredesritus
7 Het breken van het Brood
8 De Communie
PARAGRAAF 4 De slotriten
HOOFDSTUK III Ambten en bedieningen in de Mis
I De taken van het gewijde ambt
II De taken van het volk van God
III De bijzondere bedieningen
1 Het dienstwerk van de aangestelde acoliet en lector
2 De overige taken
IV De verdeling van de taken en de voorbereiding van de viering
HOOFDSTUK IV Verschillende vormen om de Mis te vieren
I De Mis met het volk
De voorbereidingen
PARAGRAAF 1 De Mis zonder diaken
1 De openingsriten
2 De liturgie van het Woord
3 De eucharistische liturgie
4 De slotriten
PARAGRAAF 2 De Mis met een diaken
1 De openingsriten
2 De liturgie van het Woord
3 De eucharistische liturgie
4 De slotriten
PARAGRAAF 3 De functies van de acoliet
1 De openingsriten
2 De eucharistische liturgie
PARAGRAAF 4 De functies van de lector
1 De openingsriten
2 De liturgie van het Woord
II De geconcelebreerde Mis
1 De openingsriten
2 De liturgie van het Woord
3 De eucharistische liturgie
4 De wijze van voordracht van het eucharistisch gebed
5 Eucharistisch gebed I of Romeinse Canon
6 Eucharistisch gebed II
7 Eucharistisch gebed III
8 Eucharistisch gebed IV
9 De Communieritus
10 De slotriten
III De Mis waaraan slechts één dienaar deelneemt
1 De openingsriten
2 De liturgie van het Woord
3 De eucharistische liturgie
4 De slotriten
IV Enige meer algemene regels voor alle vormen van de Mis
1 De eerbiedsbetuiging voor het altaar en het Evangelieboek
2 Kniebuiging en buiging
3 De bewieroking
4 Het reinigen
5 De Communie onder beide gedaanten
HOOFDSTUK V Inrichting en aankleding van de kerken voor het vieren van de Eucharistie
I Algemene beginselen
II De inrichting van het priesterkoor voor de heilige synaxis of samenkomst
1 Het altaar en zijn aankleding
2 De ambo
3 De zetel voor de celebrerende priester en de overige zetels
III De inrichting van de kerk
1 De plaats van de gelovigen
2 De plaats van het zangkoor en van de muziekinstrumenten
3 De plaats voor het bewaren van de Allerheiligste Eucharistie
4 De heilige beeltenissen
HOOFDSTUK VI Benodigdheden voor de viering van de Mis
I Het brood en de wijn voor de Eucharistieviering
II De heilige voorwerpen in het algemeen
III De heilige vaten
IV De liturgische gewaden
V Andere kerkelijke gebruiksvoorwerpen
HOOFDSTUK VII De keuze van de Mis en de onderdelen ervan
I De keuze van de Mis
II De keuze van de onderdelen van de Mis
1 De lezingen
2 De gebeden ofwel oraties
3 Het eucharistisch gebed
4 De gezangen
HOOFDSTUK VIII Missen en gebeden bij verschillende omstandigheden en Missen voor overledenen
I Missen en gebeden bij verschillende omstandigheden
II Missen voor de overledenen
HOOFDSTUK IX Aanpassingen waartoe bisschoppen en hun conferenties bevoegd zijn

 
 
 

Document

Naam: INSTITUTIO GENERALIS MISSALIS ROMANI
Algemeen Statuut van het Romeins Missaal - Editio typica tertio 2002 / emendata 2008
Soort: Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Datum: 18 maart 2002
Copyrights: © 2004,Beleidssector Liturgie van de Nederlandse Bisschoppenconferentie / NRL
Liturgische Documentatie, dl. 3
Aanpassingen aan de versie "emendata (2008)": redactie
Bewerkt: 19 augustus 2021

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test