• Database vol kerkelijke documenten
 • Geloofsverdieping
 • Volledig in het Nederlands
 • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

PAASBOODSCHAP 2006 VOORAFGAAND AAN DE ZEGEN "URBI ET ORBI"

Dierbare broeders en zusters,

Christus resurrexit! - Christus is verrezen!

De grote avondwake in de afgelopen nacht heeft ons de beslissende en steeds actuele gebeurtenis van de Verrijzenis, het centrale mysterie van het christelijke geloof, opnieuw laten beleven. Ontelbare paaskaarsen zijn in de kerken ontstoken om het Licht van Christus te symboliseren, die de mensheid verlicht heeft en blijft verlichten, omdat het de duisternis van de zonde en van het kwaad voor altijd overwonnen heeft. En vandaag klinken machtig de woorden, welke de vrouwen tot verbazing hebben gebracht, de vrouwen die op de eerste dag na de sabbat naar het graf gekomen waren, waar men het snel van het kruis genomen lichaam van Jezus neergelegd had. Bedroefd en ontroostbaar voor het verlies van hun Meester, hadden ze de grote steen voor het graf al weggerold gevonden en bij het binnengaan in het graf zagen ze dat Zijn lichaam daar niet meer was. Terwijl ze onzeker en verloren daar stonden, werden ze door twee mannen in blinkende gewaden verrast, die hun zeiden: "Wat zoekt gij de levende bij de doden? Hij is niet hier, Hij is verrezen" (Lc. 24, 5-6). "Non est hic, sed resurrexit" (Lc. 24, 6). Sinds die morgen houden deze woorden niet op te klinken in het universum als verkondiging van de vreugde - een verkondiging, die onveranderlijk de eeuwen doorgaat en tegelijk rijk is aan eindeloze en steeds nieuwe weerklank.

"Hij is niet hier ... Hij is verrezen." De hemelse boodschappers zeggen eerst dat Jezus "niet hier" is: de Zoon van God is niet meer in het graf, omdat Hij onmogelijk een gevangene van de dood kon blijven Vgl. Hand. 2, 24 , en het graf kon de "Levende" Vgl. Openb. 1, 18 die de bron van het leven zelf is, niet vasthouden. Zoals Jona in de buik van de vis, zo bleef ook de gekruisigde Christus gedurende de sabbat "verborgen" in het binnenste van de aarde Vgl. Mt. 12, 40 . Het was werkelijk "een grote sabbat", zoals de Evangelist Johannes schrijft (Joh. 19, 31): de feestelijkste in de geschiedenis, want op deze dag bracht "de Heer van de sabbat (Mt. 12, 8) het scheppingswerk tot voleinding Vgl. Gen. 2, 1-4. a , doordat Hij de mensen en de gehele kosmos tot de vrijheid en heerlijkheid van de kinderen van God verhief Vgl. Rom. 8, 21 . Nadat Hij dit uitzonderlijk werk volbracht had, is het levenloze lichaam met de levende Adem van God ingeblazen geworden, heeft de hindernissen van het graf verwijderd en is glorierijk opgestaan. Hij is op de aarde eender geweest aan de mensen die onderweg zijn en heeft zijn weg in het graf beëindigt zoals iedereen. Maar Hij heeft de dood overwonnen en op een absoluut nieuwe wijze, door een akte van zuivere liefde, heeft Hij de aarde geopend, tot in de hemel opgetrokken.

Zijn opstanding wordt dankzij de Doop, die ons in Hem heeft "opgenomen", onze opstanding. Dat heeft de profeet Ezechiël in een profetie gezegd: "Ik ga uw graven openen, Ik wek u in groten getale daaruit op en voer u terug naar Israëls grond." (Ez. 37, 12). Deze profetische woorden krijgen op de Paasdag hun unieke geldigheid, want heden gaat de belofte van de Schepper in vervulling: vandaag, juist in deze moderne tijd gekenmerkt door angst en onzekerheid, herleven we de gebeurtenis van de Verrijzenis, die het wezen van ons leven verandert, die de geschiedenis van de mens verandert heeft. Door de opstanding van de Christus - vaak ook onbewust - zijn al diegene met hoop vervuld die gebukt gaan onder de ketenen van lijden en dood.

Moge de geest van de Opgestane verlichting en zekerheid brengen,

 • in Afrika in het bijzonder aan de bevolking van Darfur, die zich in een ondragelijk dramatische en humanitaire situatie bevind;
 • voor de mensen van de regio van de Grote Meren, waar vele wonden nog niet geheeld zijn, en
 • voor de verschillende volkeren van Afrika, die verlangen naar verzoening, gerechtigheid en ontwikkeling.
 • Moge over het tragische geweld in Irak, die nog steeds onbarmhartig vele offers eist, eindelijk de vrede zegevieren.
 • Vrede wens ik ook van harte diegenen, die in het conflict in het Heilig Land verwikkeld zijn, en moedig iedereen aan tot een geduldige en standvastige dialoog, die de oude en nieuwe hindernissen uit de weg ruimt. De internationale gemeenschap, die het recht van Israël op een bestaan in vrede opnieuw bekrachtigd heeft, moge het Palestijnse volk helpen, de precaire omstandigheden, waaronder het leeft, te overwinnen en een toekomst op te bouwen, waarbij het mogelijk zal zijn om te komen tot een werkelijke staat.
 • De geest van de Opgestane moge een nieuwe dynamiek geven aan de pogingen in de landen van Latijns Amerika de levensomstandigheden van miljoenen mensen te verbeteren, de te verafschuwen plaag van ontvoeringen kwijt te raken, de democratische instituties te vestigen in een grondhouding van eendracht en daadwerkelijke solidariteit.
 • Wat betreft de internationale crises in samenhang met de nucleaire energie, moge door ernstige en oprechte onderhandelingen een voor allen eervolle oplossing gevonden worden;
 • bij de verantwoordelijken van de naties en de internationale organisaties moge zich de wil versterken een vreedzame samenleving tussen ethnische groeperingen, culturen en religies te verwerklijken, die het dreigende gevaar van terrorisme ver weg houdt.

De Opgestane Heer maakt overal Zijn kracht van het leven, de vrede en de vrijheid merkbaar. Aan allen zijn vandaag de woorden gericht, waarmee de Engel de angstige vrouwen op de Paasmorgen gerust stelde: "Gij hoeft niet bevreesd te zijn!... Hij is niet hier. Hij is verrezen" (Mt. 28, 5-6). Jezus is opgestaan en schenkt ons Zijn vrede; Hijzelf is de vrede. Daarom herhaalt de Kerk met nadruk: "Christus is verrezen - Christós anésti". De mens van het derde millennium moet zich niet schamen het hart te openen. Zijn Evangelie stilt de dorst naar vrede en geluk, dat in ieder menselijk hart woont. Christus leeft in het hier en gaat met ons mee. Welk een onmetelijk geheim van de liefde!

Christus resurrexit, quia Deus caritas est! Alleluia!

Na de toespraak en het uitspreken van de Paaswensen gaf de Paus de zegen

Document

Naam: PAASBOODSCHAP 2006 VOORAFGAAND AAN DE ZEGEN "URBI ET ORBI"
Soort: Paus Benedictus XVI - Urbi et Orbi
Auteur: Paus Benedictus XVI
Datum: 16 april 2006
Copyrights: © 2006, Libreria Editrice Vaticana
Werkvertaling en nummering: Stg. InterKerk, Wassenaar
Bewerkt: 6 juli 2020

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test