• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Wij moeten hier opmerken, dat tegenwoordig in vele landen de economische situatie van die aard is, dat de grote en middelgrote ondernemingen zich zeer snel ontwikkelen, doordat ze uit hun winsten kapitaal vormen om hun productieapparaat te moderniseren en te vervolmaken. Vert.: De Italiaanse tekst spreekt van "zelffinanciering" In dergelijke gevallen menen wij te mogen zeggen, dat deze ondernemingen op grond hiervan aan hun arbeiders bepaalde financiële vorderingen moeten toekennen, vooral als het loon, dat ze hun uitbetalen, niet reikt boven het minimumloon.
In deze materie moet men het beginsel voor ogen houden, dat onze voorganger Pius XI z.g. in zijn Encycliek Paus Pius XI - Encycliek
Quadragesimo Anno
Over de aanpassing van de sociale orde
(15 mei 1931)
aldus formuleerde: "daarom is het volstrekt onjuist, aan het kapitaal alleen of aan de arbeid alleen toe te schrijven, wat het resultaat is van beider samenwerking; en absoluut onrechtvaardig is het, wanneer een van beide de gehele opbrengst voor zich opeist, alsof de andere daartoe niet heeft bijgedragen". Paus Pius XI, Encycliek, Over de aanpassing van de sociale orde, Quadragesimo Anno (15 mei 1931), 53
Aan deze eis van rechtvaardigheid kan, gelijk de ervaring leert, op verschillende manieren worden voldaan. Om er slechts één te noemen: in onze tijd is het zeer gewenst dat de arbeiders in de een of andere geschikte vorm geleidelijk aandeel krijgen in de eigendom van hun onderneming. Want tegenwoordig, meer nog dan ten tijde van onze voorganger, ,moet met alle kracht en inspanning er naar gestreefd worden, dat tenminste in de toekomst de voortgebrachte goederenovervloed slechts in billijke verhouding zich ophope bij hen, die kapitaal bezitten, maar in voldoende ruime mate toestrome aan hen, die arbeid presteren". Paus Pius XI, Encycliek, Over de aanpassing van de sociale orde, Quadragesimo Anno (15 mei 1931), 61

Document

Naam: MATER ET MAGISTRA
Moderne ontwikkeling van het sociale leven en de christelijke beginselen
Soort: H. Paus Johannes XXIII - Encycliek
Auteur: H. Paus Johannes XXIII
Datum: 15 mei 1961
Copyrights: © 1969, Ecclesia Docens nr. 0733, uitg. Gooi & Sticht, Hilversum
Vert.: Dr. M.H. Mulders C.ss.R. en Dr. J. Kahmann C.ss.R.
Bewerkt: 6 april 2022

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test