• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
ORIENTALES ECCLESIAS
16  -  De paus schrijft openbare gebeden en boete voor

16 - De paus schrijft openbare gebeden en boete voor

Om dit gewenste doel te bereiken wensen wij, eerbiedwaardige broeders, dat gij openbare gebeden voorschrijft en de u toevertrouwde kudde aanspoort niet alleen tot gebed, maar ook tot boete om aan de goddelijke majesteit, door zovele en zo grote ongerechtigheden en vijandschap beledigd, eerherstel te geven. Laten allen het schriftuurwoord indachtig zijn: „Bidt voor wie u lasteren en vervolgen" (Mt. 5, 44); „en wanneer één lid lijdt, lijden alle leden mee." (1 Kor. 12, 26) Wij moeten het voorbeeld van de goddelijke Verlosser navolgen, die te midden van de wreedste smart, hangend aan het kruis, uitriep: „Vader, vergeef .het hun; want ze weten niet, wat ze doen." (Lc. 23, 34) Maar wij moeten ook in ons vlees voor Zijn lichaam, d.i. de Kerk, aanvullen wat aan het lijden van Christus ontbreekt Vgl. Kol. 1, 24 ; daarom moeten wij niet alleen tot God bidden voor onze lijdende zonen en broeders, maar Hem ook ons lijden en onze vrijwillige offers en verstervingen gaarne opdragen.

Al kunnen wij voor die ontelbare menigte van mensen, die in deze landen ziekte, smarten en leed verduren, of in de kerker zijn geworpen, de woorden van Jezus Christus niet in praktijk brengen: „Ik was ziek, en gij hebt Mij bezocht; inde gevangenis, en gij zijt Mij komen bezoeken" (Mt. 25, 36); toch kunnen wij dat enigermate doen; wij kunnen nl, door onze gebeden en onze boete verkrijgen, dat de barmhartige God Zijn troost-engelen stuurt naar deze lijdende broeders en zonen en hun Zijn overvloedige hemelse genaden schenkt om hun harten te troosten, te bevestigen, te versterken en op de hemel te richten.

Bijzonder wensen wij, dat alle priesters, die dagelijks het heilig Misoffer kunnen vieren, in hun gebeden denken aan de bisschoppen en priesters, die, ver van hun eigen kerken en van hun eigen kudde, het altaar niet kunnen bestijgen om het H. Offer op te dragen en zichzelf en hun gelovigen niet kunnen voeden met die goddelijke spijs, waaruit onze zielen de zoetheid putten, die alle verlangen te boven gaat, en de kracht, die ter overwinning voert. Mogen de gelovigen, die aan dezelfde tafel aanzitten en aan hetzelfde offer deelnemen, in broederlijke eenheid verenigd, dit insgelijks doen, zodat overal ter wereld en in alle riten der katholieke Kerk eensgezind tot God en tot Zijn heilige Moeder hun gebeden opstijgen, om voor de geslagen gemeenten van deze Christenen Gods erbarming te verkrijgen.

Document

Naam: ORIENTALES ECCLESIAS
Soort: Paus Pius XII - Encycliek
Auteur: Paus Pius XII
Datum: 15 december 1952
Copyrights: © 1954, Ecclesia Docens 0121
Vert.: Dr. Chr. Oomen C.ss.R. en Dr. M. Mulders C.ss.R.
Bewerkt: 18 maart 2022

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test