• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

De Kerk is geen ware en volmaakte, geheel vrije maatschappij en bezit niet eigen en blijvende rechten, haar door haar goddelijke Stichter geschonken, maar het komt aan de staatsmacht toe te bepalen, welke de rechten zijn van de Kerk en welke de grenzen, waarbinnen zij die rechten kan uitoefenen.

De kerkelijke macht behoort haar gezag niet uit te oefenen zonder verlof en instemming van de regering van de staat.

De Kerk heeft niet de macht, om als dogma te verklaren, dat de godsdienst van de katholieke Kerk de enig ware godsdienst is.

De verplichting, waardoor katholieke leraren en schrijvers onvoorwaardelijk gebonden zijn, is slechts beperkt tot datgene, wat door de onfeilbare uitspraak der Kerk als dogma door allen te geloven wordt voorgesteld.

De Pausen van Rome en de algemene Concilies hebben de grenzen van hun macht overschreden, zich de rechten van de vorsten aangematigd en zelfs bij hun definities over zaken van geloof en zeden gedwaald.

De Kerk bezit niet de bevoegdheid om geweld te gebruiken noch enige directe of indirecte tijdelijke macht.

Behalve de macht, aan het episcopaat inherent, is daaraan een andere, tijdelijke macht toegekend, die door de staat hetzij uitdrukkelijk hetzij stilzwijgend is verleend en dus door de staat naar goeddunken kan ontnomen worden.

De Kerk heeft geen haar van nature eigen en Wettig recht, om bezit te verwerven en te hebben.

De geestelijke dienaren der Kerk en de paus van Rome moeten geheel uitgesloten worden van alle beheer en eigendom van tijdelijke zaken.

Het is aan de Bisschoppen zonder verlof van de regering niet geoorloofd zelfs apostolische brieven af te kondigen.

Gunsten door de Paus van Rome verleend moeten als ongeldig beschouwd worden, als deze niet door de regering zijn aangevraagd.

De immuniteit van de Kerk en kerkelijke personen heeft haar oorsprong in het burgerlijk recht.

De kerkelijke rechtbank voor tijdelijke rechtszaken van geestelijken, hetzij dit burgerlijke rechtsvorderingen hetzij strafzaken zijn, moeten geheel opgeheven worden, zelfs zonder de H. Stoel te raadplegen en ondanks zijn protest.

Zonder dat de natuurwet of de billijkheid in het minst geschonden worden, kan de persoonlijke immuniteit, waardoor geestelijken van dienstplicht en krijgsdienst vrijgesteld zijn, afgeschaft worden; deze afschaffing is een eis van de staatkundige vooruitgang, vooral in een maatschappij met een meer vrije regeringsvorm.

Het komt niet uitsluitend aan de kerkelijke rechtsmacht toe, volgens haar van nature eigen recht het onderwijs van de theologie te regelen.

De leer van hen, die de Paus van Rome met een vrije in de gehele Kerk regerende vorst vergelijken, is een leer, die in de middeleeuwen de overhand heeft gekregen.

Niets belet door een besluit van een algemeen Concilie of door een feitelijke daad van alle volkeren het pausschap over te brengen van de Bisschop van Rome en van de stad Rome op een andere Bisschop en een andere stad.

De uitspraak van een nationaal Concilie laat geen verdere gedachtewisseling toe en het staatsbestuur kan met deze als norm een beslissing nemen.

Er kunnen nationale kerken opgericht worden, die aan het gezag van de Paus onttrokken en geheel daarvan gescheiden zijn.

De willekeurige beslissingen van de Pausen van Rome hebben de scheiding van de Kerk in een oosterse en westerse bevorderd.

Document

Naam: SYLLABUS ERRORUM
Verzameling van dwalingen die in de verschillende publicaties van Paus Pius IX bestreden werden
Soort: Z. Paus Pius IX - Syllabus
Auteur: Z. Paus Pius IX
Datum: 8 december 1864
Copyrights: © 1949, Ecclesia Docens, uitg. Gooi & Sticht, Hilversum, nr. 0172
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test