• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

DE HEILIGE FAMILIE IS EEN MODEL VOOR ALLE WAARDEN DIE DE FAMILIE BEWAART EN PROMOOT
Zondag onder het Octaaf van Kerstmis - H. Familie, Jezus, Maria, Jozef - Sint Pietersplein

Beminde broeders en zusters:

Op deze zondag, die volgt op de Geboorte van de Heer, vieren we met vreugde de heilige familie van Nazareth. De context is het meest geschikt, want Kerstmis is bij uitstek het feest van het gezin. Dit blijkt uit talrijke tradities en maatschappelijke gebruiken, vooral die waarin iedereen juist als gezin samenkomt voor de feestelijke maaltijden en om wensen en geschenken uit te wisselen. En hoe zou het niet opvallen dat in deze omstandigheden het ongemak en de pijn die door bepaalde verwondingen in het gezin worden veroorzaakt, versterkt worden! Jezus wilde geboren worden en opgroeien in een mensenfamilie; hij had de Maagd Maria als zijn moeder; en de heilige Jozef vervulde de rol van zijn vader. Zij voedden hem op en onderwezen hem met enorme liefde. Het gezin van Jezus verdient werkelijk de titel "heilig", omdat hun grootste verlangen was om Gods wil te vervullen, belichaamd in de aanbiddelijke aanwezigheid van Jezus. Aan de ene kant is het een gezin zoals alle andere en als zodanig is het een model van echtelijke liefde, van samenwerking, van opoffering, van zichzelf in handen leggen van de goddelijke voorzienigheid, van ijver en solidariteit; dat wil zeggen, van alle waarden die de familie bewaart en promoot, die op een primaire manier bijdragen aan het vormen van het weefsel van elke samenleving. Tegelijkertijd echter is het gezin van Nazareth uniek, verschillend van alle andere, vanwege haar unieke roeping die verband houdt met de zending van Gods Zoon. Juist met deze uniciteit wijst hij elk gezin, en in de eerste plaats christelijke gezinnen, op de horizon van God, het zoete en veeleisende primaat van zijn wil en het perspectief van de hemel waartoe we voorbestemd zijn. Voor dit alles danken we vandaag God, maar ook de Maagd Maria en heilige Jozef, die met zoveel geloof en beschikbaarheid meewerkten aan het heilsplan van de Heer.

Om de schoonheid en de waarde van het gezin uit te drukken, zijn duizenden mensen vandaag in Madrid bijeengekomen. Tot hen wil ik mij nu in het Spaans richten.

Ik richt nu een hartelijke groet aan de deelnemers die in Madrid voor dit geliefde feest verzameld zijn om voor het gezin te bidden en zich ertoe te verbinden er met kracht en hoop voor te werken. Het gezin is zeker een genadegave van God die onthult wat Hij zelf is: Liefde. Een liefde die volkomen om niet is, die de onbegrensde trouw in stand houdt, zelfs op momenten van moeilijkheid of terneergeslagenheid. Deze kwaliteiten zijn bij uitstek belichaamd in de heilige Familie, waarin Jezus ter wereld kwam en opgroeide en vervuld werd van wijsheid, met de voortreffelijke zorg van Maria en het trouwe toezicht van de heilige Jozef. Beste gezinnen, staat niet toe dat de liefde, de openheid voor het leven en de onvergelijkbare banden die uw huis samenbinden verstoord worden. Vraagt het de Heer voortdurend, bidt samen, zodat uw voornemens verlicht mogen worden door het geloof en verheven worden door de goddelijke genade op de weg naar de heiligheid. Op deze wijze, met de vreugde alles in liefde te delen, geeft u de wereld een prachtig getuigenis van hoe belangrijk het gezin is voor de mens en voor de samenleving. De paus staat aan uw zijde en vraagt de Heer in het bijzonder voor degenen in elk gezin die de grootste nood hebben aan gezondheid, werk, vertroosting en gezelschap. In dit Angelus-gebed vertrouw ik u allen toe aan onze hemelse Moeder, de Heilige Maagd Maria.

Beste broeders en zusters,

over het gezin gesproken, moet ik wel onder de aandacht brengen dat van 14 tot 18 januari 2009 de zesde Wereldbijeenkomst van gezinnen zal plaatsvinden in Mexico-Stad. Laten we nu bidden voor deze belangrijke kerkelijke gebeurtenis en we vertrouwen elk gezin aan de Heer toe, vooral degenen die het meest beproefd worden door de moeilijkheden van het leven en door de plagen van misverstand en verdeeldheid. Moge de Verlosser, geboren in Bethlehem, iedereen de rust en kracht schenken om samen verder te gaan op het pad van het goede.

Ná het bidden van het Angelus

Oproep tot vrede in het Heilig Land

Beste broeders en zusters,

het Heilig Land, dat in de dagen van Kerstmis het centrum van de gedachten en genegenheid van gelovigen van over de hele wereld inneemt, wordt opnieuw getroffen door een explosie van ongekend geweld. Ik ben diep bedroefd om de doden, de gewonden, de materiële schade, het lijden en de tranen van de bevolking die het slachtoffer is van deze tragische reeks aanslagen en represailles. Het aardse vaderland van Jezus kan niet langer getuige zijn van zoveel bloedvergieten, dat zich eindeloos herhaalt.

Ik smeek om een einde van dit geweld, dat in al zijn uitingen moet worden veroordeeld, en het herstel van de wapenstilstand in de Gazastrook; Ik vraag om gebaren van menselijkheid en gezond verstand van al degenen die in de situatie verantwoordelijk zijn; Ik vraag de internationale gemeenschap al het mogelijke te doen om Israëli's en Palestijnen te helpen ontsnappen uit deze impasse en - zoals ik drie dagen geleden zei in de boodschap Paus Benedictus XVI - Urbi et Orbi
Apparuit gratia Dei Salvatoris nostri omnibus hominibus (Tit. 2, 11)
Voorafgaand aan de zegen Urbi et Orbi, Kerstmis 2008
(25 december 2008)
- niet om zich neer te leggen bij de perverse logica van confrontatie en geweld, maar om de voorkeur te geven aan de weg van dialoog en onderhandeling.

We vertrouwen aan Jezus, de Vredevorst, ons vurige gebed voor deze intenties toe, en laten we tegen Hem, Maria en Jozef zeggen: "O gezin van Nazareth, beproefd in lijden, schenk de wereld vrede!" Schenk haar vandaag vooral aan het Heilig Land.

{...}

(In het Spaans)

Ik heet de Spaanstalige pelgrims welkom die deelnemen aan het Angelusgebed, op deze zondag waarop we de Heilige Familie vieren. Laten we bidden voor alle gezinnen ter wereld, zodat in hun huizen het geloof wordt beleefd en overgedragen, en zo getuigen zijn van de liefde in de wereld. Een gezegende dag des Heren!

{...}

Document

Naam: DE HEILIGE FAMILIE IS EEN MODEL VOOR ALLE WAARDEN DIE DE FAMILIE BEWAART EN PROMOOT
Zondag onder het Octaaf van Kerstmis - H. Familie, Jezus, Maria, Jozef - Sint Pietersplein
Soort: Paus Benedictus XVI - Angelus/Regina Caeli
Auteur: Paus Benedictus XVI
Datum: 28 december 2008
Copyrights: © 2008, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie
© 2021, Vert. uit Spaanse vertaling: W.J.G.A. Veth pr.; alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 11 augustus 2021

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2022, Stg. InterKerk, Schiedam, test