• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

OVER DE MORELE ONTOELAATBAARHEID VAN HET GEBRUIK VAN VACCINS VAN CELLEN VAN GEABORTEERDE MENSELIJKE FOETUSSEN

Onlangs is door de media en verschillende informatiebronnen aan het licht gekomen dat in verband met de Covid-19-noodtoestand in sommige landen met behulp van cellijnen van geaborteerde menselijke foetussen vaccins zijn geproduceerd, en in andere landen dergelijke vaccins zullen worden geproduceerd. Er gaan steeds meer stemmen op vanuit de kerkelijke leiding (bisschoppenconferenties, individuele bisschoppen en priesters) die zeggen dat het gebrek aan vaccins met ethisch toelaatbare stoffen het moreel toelaatbaar zou zijn voor katholieken om vaccins te gebruiken waarvan bij de ontwikkeling daarvan gebruik is gemaakt van cellijnen van geaborteerde baby's. Voorstanders van een dergelijk vaccin halen twee documenten van de Heilige Stoel aan (Pauselijke Academie voor het Leven
Morele reflectie op vaccins geproduceerd op cellijnen van geaborteerde menselijke foetussen
(9 juni 2005)
en Congregatie voor de Geloofsleer
Dignitas Personae
Instructie betreffende zekere bio-ethische vraagstukken
(8 september 2008)
), die het gebruik van dergelijke vaccins in uitzonderlijke gevallen en voor een beperkte tijd toestaan op basis van wat in de moraaltheologie Pauselijke Academie voor het Leven
Morele reflectie op vaccins geproduceerd op cellijnen van geaborteerde menselijke foetussen
(9 juni 2005)
wordt genoemd. In de genoemde documenten staat dat katholieken die een dergelijke vaccinatie gebruiken tegelijkertijd "verplicht zijn bezwaar te maken en te eisen dat de gezondheidszorgsystemen andere soorten vaccins verstrekken". 

In het geval van vaccins die geproduceerd worden uit de cellijnen van geaborteerde menselijke foetussen, zien we een duidelijke tegenstelling tussen de katholieke leer, die abortus categorisch en ondubbelzinnig in alle gevallen afwijst als een ernstig moreel kwaad dat naar de hemel schreeuwt om wraak Vgl. Catechismus-Compendium, Catechismus van de Katholieke Kerk (15 aug 1997), 2268.2270, en de praktijk om vaccins afkomstig van cellijnen van geaborteerde foetussen als moreel aanvaardbaar te beschouwen in uitzonderlijke gevallen van "nood" op basis van een op afstand, passieve, materiële deelname. Betogen dat dergelijke vaccins moreel toelaatbaar zijn wanneer er geen alternatief is, is van nature tegenstrijdig en onaanvaardbaar voor katholieken. Men moet de volgende woorden van Paus Johannes Paulus II over de waardigheid van het ongeboren menselijke leven in herinnering brengen: "De onschendbaarheid van de persoon, welke weerspiegeling is van de absolute onschendbaarheid van God zelf, vindt haar eerste en fundamentele uitdrukking in de onschendbaarheid van het menselijk leven. In het algemeen spreken over de mensenrechten – zoals bij voorbeeld over het recht op gezondheid, huisvesting, werk, gezin en cultuur-, wat overigens terecht geschiedt, is geheel vals en bedrieglijk als men niet met de grootste vastberadenheid het recht op leven verdedigd dat het eerste en oorspronkelijke recht is en de voorwaarde voor alle andere rechten van de mens." H. Paus Johannes Paulus II, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de roeping en de zending van de leken in de Kerk, Christifideles laici (30 dec 1988), 38 Het gebruik van vaccins uit de cellen van vermoorde, ongeboren kinderen is in tegenspraak met de grootste vastberadenheid om het ongeboren leven te verdedigen. 

Het theologische principe van materiële deelname is zeker geldig en kan worden toegepast op een hele reeks gevallen (betaling van belastingen, gebruik van producten van slavernij, enz.). Dit principe kan echter nauwelijks worden toegepast op vaccins die afkomstig zijn van foetale cellijnen, aangezien degenen die bewust en vrijwillig met dergelijke vaccins worden gevaccineerd, een soort aaneenschakeling aangaan, zij het op grote afstand, met het proces van de abortusindustrie. Het misdrijf van abortus is zo schandalig dat elke vorm van samenloop met dat misdrijf, zelfs een zeer verafgelegen misdrijf, immoreel is en door een katholiek onder geen enkele omstandigheid kan worden geaccepteerd als hij zich er eenmaal volledig van bewust is geworden. Degenen die deze vaccins gebruiken moeten zich realiseren dat hun lichaam profiteert van de "vruchten" van een van de grootste misdaden van de mensheid, ongeacht het feit dat er een aantal verre chemische processen tussenin zitten.

Elk verband met het abortusproces, zelfs het meest verwijderde en impliciete, werpt een schaduw over de plicht van de Kerk om onwrikbaar te getuigen van de waarheid dat abortus zonder meer moet worden afgewezen. Het doel kan de middelen niet rechtvaardigen. We zijn getuige van een van de ergste genociden die de mensheid kent. Miljoenen en miljoenen baby's over de hele wereld zijn in de baarmoeder afgeslacht, en dag na dag gaat deze verborgen genocide door in de abortusindustrie en de foetale technologieën, en regeringen en internationale organisaties zetten zich in om dergelijke vaccins als een van hun doelen te promoten. Katholieken kunnen nu niet toegeven; dat zou onverantwoordelijk zijn. Aanvaarding van deze vaccins door de katholieken op grond van het feit dat het slechts gaat om "op afstand, passieve en materiële medeplichtigheid" met het kwaad zou hun vijanden in de kaart spelen en het laatste bastion tegen abortus verzwakken. 

Wat kan het gebruik van embryonale cellijnen van geaborteerde kinderen nog meer zijn dan een schending van de door God gegeven orde van de schepping, aangezien deze reeds gebaseerd is op de ernstige schending van deze orde door het doden van een ongeboren kind? Als dat kind niet het recht op leven was ontzegd en zijn cellen (die sindsdien meerdere malen in een reageerbuis zijn gekweekt) niet beschikbaar waren voor de productie van een vaccin, konden ze niet op de markt worden gebracht. Er is dus sprake van een dubbele schending van Gods heilige orde: aan de ene kant door de abortus zelf, en aan de andere kant door de afschuwelijke handel in celweefsel van geaborteerde kinderen. Deze dubbele veronachtzaming van de geschapen orde kan echter nooit worden gerechtvaardigd, natuurlijk ook niet door de intentie om de gezondheid van een persoon te behouden door middel van inenting, die gebaseerd is op deze veronachtzaming van de door God geschapen orde. Onze samenleving heeft een vervangende religie gecreëerd: De gezondheid is tot het grootste goed gemaakt, een vervangende god aan wie offers moeten worden gebracht. In dit geval met een vaccin op basis van de dood van een ander mens. 

Bij het onderzoek naar de ethische kwesties rond vaccins moeten we ons afvragen: waarom is dit allemaal mogelijk geworden? Waarom heeft een op moord gebaseerde technologie haar weg naar de geneeskunde gevonden die tot doel heeft leven en gezondheid te dienen? Biomedisch onderzoek dat gebruik maakt van onschuldige ongeboren baby's en hun lichamen gebruikt als "grondstof" voor vaccins lijkt meer op kannibalisme. We moeten er ook rekening mee houden dat voor sommigen in de biomedische industrie de cellijnen van ongeboren kinderen uiteindelijk een "product" zijn, de abortus- en vaccinfabrikant de "leverancier", en de ontvangers van het vaccin zijn de "consumenten". Technologie gebaseerd op moord is geworteld in hopeloosheid en eindigt in wanhoop. We moeten ons verzetten tegen de mythe dat er geen alternatief is. Meer dan ooit moeten we doorgaan met de hoop en de overtuiging dat er alternatieven zijn en dat het menselijk vernuft die met behulp van God kan ontdekken. Dit is de enige weg van de duisternis naar het licht en van de dood naar het leven. De Heer heeft gezegd dat in de eindtijd zelfs de uitverkorenen bedrogen zullen worden. Vgl. Mc. 13, 22 Vandaag de dag moeten de hele Kerk en alle katholieke gelovigen dringend proberen gesterkt te worden in catechese en praktijk van het geloof. Om het kwaad van abortus te bestrijden moeten katholieken meer dan ooit "Houdt u verre van alle soort kwaad" (1 Tess. 5, 22). Fysieke gezondheid is geen absolute waarde. Gehoorzaamheid aan Gods bevel en eeuwige verlossing moeten voorrang krijgen. Vaccins afkomstig van de cellen van wreed vermoorde ongeboren kinderen hebben een quasi-apocalyptisch karakter en kunnen mogelijk wijzen op het merkteken van het beest. Vgl. Openb. 13, 16

Sommige kerkleiders in onze tijd stellen de gelovigen gerust door te beweren dat een Covid-19 vaccin op basis van cellijnen van een geaborteerd kind moreel toelaatbaar is wanneer er geen alternatieven beschikbaar zijn, wat ze rechtvaardigen met het zogenaamde "materiële en verwijderde betrokkenheid" principe bij het kwaad. Dergelijke beweringen van kerkleiders zijn uiterst antipastoraal en contraproductief in het licht van de steeds groter wordende apocalyptisch aandoende industrie van abortus en onmenselijke foetale technologieën. Juist in deze huidige context, die waarschijnlijk nog zal verergeren, mogen de katholieken in geen geval de zonde van abortus steunen en bevorderen, zelfs niet op een zeer verwijderde en minder belangrijke manier, door zich te laten vaccineren met dit vaccin. Als opvolgers van de apostelen en herders die verantwoordelijk zijn voor het eeuwig heil van de zielen, is het daarom voor ons onmogelijk om te zwijgen en een dubbelzinnige houding aan te nemen ten aanzien van onze plicht om met "maximale vastberadenheid" (Paus Johannes Paulus II) de "onuitsprekelijke misdaad" van de abortus te weerstaan (2e Vaticaans Concilie - Constitutie
Gaudium et Spes
Over de Kerk in de wereld van deze tijd
(7 december 1965)
). 

Voor onze verklaring werden we geadviseerd door artsen en wetenschappers uit verschillende landen. Een belangrijke bijdrage kwam ook van leken, grootvaders, grootmoeders, vaders en moeders van gezinnen, jongeren. Alle geraadpleegde personen, ongeacht hun leeftijd, nationaliteit en beroep, hebben unaniem en bijna instinctief een vaccin dat wordt geproduceerd op basis van cellijnen van geaborteerde kinderen afgekeurd, en vonden tegelijkertijd de toepassing van het beginsel van "materiële en verwijderde medewerking" en enkele analogieën in dit geval ongeschikt. Dit is geruststellend en tegelijkertijd zeer onthullend, want hun unanieme reactie is een verder bewijs van de kracht van de rede en de sensus fidei

We hebben meer dan ooit behoefte aan de geest van belijders van het geloof en martelaren die de geringste verdenking van betrokkenheid bij het kwaad van hun tijd vermijden. Het Woord van God zegt: "Zorgt dat ge onberispelijk en ongerept zijt, als onbesproken kinderen van God onder een slinks en ontaard geslacht, waarin gij schittert als sterren in het heelal." (Fil 2, 15).  

 

12 december 2020, Gedachtenis van de Heilige Maagd Maria van Guadalupe  

 

Kardinaal Janis Pujats, Aartsbisschop-emeritus van Riga (Letland)  

+ Tomash Peta, Aartsbisschop Metropolitaan van het aartsbisdom St. Maria in Astana (Kazachstan)  

+ Jan Pavel Lenga, Aartsbisschop-emeritus van Karaganda (Kazachstan)  

+ Joseph E. Strickland, Bisschop van Tyler (Texas, V.S.)  

+ Athanasius Schneider, Hulpbisschop van het aartsbisdom Sint Maria in Astana (Kazachstan). 

Document

Naam: OVER DE MORELE ONTOELAATBAARHEID VAN HET GEBRUIK VAN VACCINS VAN CELLEN VAN GEABORTEERDE MENSELIJKE FOETUSSEN
Soort: Mgr. Athanasius Schneider
Auteur: Kard. Pujats, mgrs. Puta, Lenga, Strickland en Schneider
Datum: 12 december 2020
Copyrights: © 2020, Vert. vanuit het Duits: redactie
Bewerkt: 1 februari 2021

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test