• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

DE WERELD GENEZEN - 3. DE VOORKEURSOPTIE VOOR DE ARMEN EN DE DEUGD VAN NAASTENLIEFDE
Catechesereeks over sociale leer en pandemie - Bibliotheek van het Apostolisch Paleis

Dierbare broeders en zusters, goedendag!

De pandemie heeft de moeilijke situatie van de armen aan het licht gebracht evenals de ongelijkheid die in de wereld heerst. En het virus, dat geen onderscheid maakt tussen mensen, heeft op zijn verwoestende weg, grote ongelijkheden en achterstellingen aangetroffen. Het heeft ze vermeerderd!

Het antwoord op de pandemie is dus dubbel. Enerzijds moet een geneesmiddel gevonden worden tegen dat kleine maar vreselijke virus dat de hele wereld op de knieën dwingt. Anderzijds moeten we een groot virus uitroeien namelijk dat van de sociale onrechtvaardigheid, van de ongelijkheid van mogelijkheden, van de marginalisatie en van het gebrek aan veiligheid voor de zwaksten. In dit dubbel antwoord van genezing is een keuze aanwezig die, volgens het Evangelie, niet mag ontbreken: de voorkeursoptie voor de armen. Vgl. Paus Franciscus, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de verkondiging van het Evangelie in de wereld van vandaag - Naar aanleiding van de Bisschoppensynode 2012 over de nieuwe evangelisatie, Evangelii Gaudium (24 nov 2013), 195 Dit is geen politieke keuze. En ook geen ideologische of partijdige keuze. De voorkeursoptie voor de armen, vormt de kern van het Evangelie. En de eerste die dat heeft gewild, is Jezus. Dat hebben we gehoord in de lezing van de brief aan de Korintiërs. Vgl. 2 Kor 8, 1-2.9 Hij die rijk was, is arm geworden om ons te verrijken. Hij is een der onzen geworden en daarom is deze keuze de kern van het Evangelie, en staat zij in het centrum van de verkondiging van Jezus.

Christus zelf, die God is, werd arm en zo gelijk aan de mensen. Hij koos niet voor een leven van voorrechten. Hij koos voor de staat van slaaf. Vgl. Fil. 2, 6-7 Door slaaf te worden, vernietigde Hij zichzelf. Hij werd in een eenvoudig gezin geboren. Hij heeft als handarbeider gewerkt. Aan het begin van zijn optreden heeft Hij verkondigd dat in het Rijk van God de armen zalig zijn. Vgl. Mt. 5, 3 Vgl. Lc. 6, 20 Vgl. Paus Franciscus, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de verkondiging van het Evangelie in de wereld van vandaag - Naar aanleiding van de Bisschoppensynode 2012 over de nieuwe evangelisatie, Evangelii Gaudium (24 nov 2013), 197 Hij leefde met zieken, armen, marginalen. Zo toonde Hij hen de barmhartige liefde van God. Vgl. Catechismus-Compendium, Catechismus van de Katholieke Kerk (15 aug 1997), 2444 Vaak werd Hij veroordeeld als onreine omdat hij omging met zieken, melaatsen die volgens de gangbare wetten van toen onrein waren. Hij nam het risico dichtbij de armen te zijn.

Daarom kan men de volgelingen van Jezus herkennen aan hun nabijheid bij de armen, bij de kleinen, de zieken en gevangenen, bij wie uitgesloten en vergeten worden, bij wie zonder voedsel of kleding leeft. Vgl. Mt. 25, 31-36 Vgl. Catechismus-Compendium, Catechismus van de Katholieke Kerk (15 aug 1997), 2443 We kunnen die bekende norm, waarmee we allen zullen geoordeeld worden, lezen in Matteüs hoofdstuk 25. Dit is een sleutelnorm voor de christelijke waarachtigheid. Vgl. Gal. 2, 10 Vgl. Paus Franciscus, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de verkondiging van het Evangelie in de wereld van vandaag - Naar aanleiding van de Bisschoppensynode 2012 over de nieuwe evangelisatie, Evangelii Gaudium (24 nov 2013), 195 Sommigen menen dat deze voorkeursliefde voor de armen een opdracht is voor enkelen. In werkelijkheid gaat het om de zending van heel de Kerk, zei de heiligs Johannes Paulus II. Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Encycliek, De ontwikkeling van de mens en de samenleving
Twintig jaar na Populorum Progressio van Paus Paulus VI, Sollicitudo Rei Socialis (30 dec 1987), 42
“Iedere christen en iedere gemeenschap is geroepen instrument van God te zijn voor de bevrijding en de ontwikkeling van de armen.” Paus Franciscus, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de verkondiging van het Evangelie in de wereld van vandaag - Naar aanleiding van de Bisschoppensynode 2012 over de nieuwe evangelisatie, Evangelii Gaudium (24 nov 2013), 187

Geloof, hoop en liefde dringen ons noodzakelijkerwijze tot deze voorkeur voor de noodlijdenden Vgl. Congregatie voor de Geloofsleer, Instructie over bepaalde aspecten van de "Theologie van de Bevrijding", Libertatis nuntius (6 aug 1984), 34-41 die verder gaat dan de eveneens noodzakelijke bijstand. Vgl. Paus Franciscus, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de verkondiging van het Evangelie in de wereld van vandaag - Naar aanleiding van de Bisschoppensynode 2012 over de nieuwe evangelisatie, Evangelii Gaudium (24 nov 2013), 198 Die voorkeur vertaalt zich in samen op weg gaan, zich door hen laten evangeliseren, omdat zij Christus goed kennen, ons laten “besmetten” met hun ervaring van verlossing, door hun wijsheid en door hun creativiteit. Vgl. Paus Franciscus, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de verkondiging van het Evangelie in de wereld van vandaag - Naar aanleiding van de Bisschoppensynode 2012 over de nieuwe evangelisatie, Evangelii Gaudium (24 nov 2013), 198 Met de armen delen betekent zich wederzijds verrijken. En, als er zieke sociale structuren zijn die hen verhinderen van de toekomst te dromen, dan moeten we samen werken om die te genezen, ze te veranderen. Vgl. Paus Franciscus, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de verkondiging van het Evangelie in de wereld van vandaag - Naar aanleiding van de Bisschoppensynode 2012 over de nieuwe evangelisatie, Evangelii Gaudium (24 nov 2013), 195 Hiertoe leidt de liefde van Christus die ons tot het uiterste heeft liefgehad Vgl. Joh. 13, 1 en zelfs reikt tot de boorden, de randen, de grenzen van het bestaan. De randen in het centrum plaatsen betekent ons leven op Christus oriënteren, die “om uwentwil arm is geworden, terwijl Hij rijk was, opdat gij rijk zoudt worden door zijn armoede.” (2 Kor. 8, 9). Vgl. Paus Benedictus XVI, Toespraak, Opening van de 5e Algemene Vergadering van Bisschoppen van Latijns-Amerika en het Caraïbisch Gebied (13 mei 2007), 3

Allen zijn we bekommerd om de maatschappelijke gevolgen van de pandemie. Allen. Velen willen terugkeren naar het normale bestaan en de economische activiteit hernemen. Zeker, maar dit “normale” zou niet de maatschappelijke onrechtvaardigheden noch de aftakeling van het milieu mogen betekenen. De pandemie is een crisis en uit een crisis komt men niet onveranderd: ofwel komen we er beter uit ofwel slechter. We zouden er beter uit moeten komen om de maatschappelijke onrechtvaardigheden en de aftakeling van het milieu te verbeteren. We hebben vandaag de mogelijkheid iets anders op te bouwen. We kunnen, bijvoorbeeld, voor de armen een economie van integrale ontwikkeling doen groeien en geen assistentialisme. Hiermee veroordeel ik de bijstand niet. Bijstand is belangrijk. We denken hierbij aan het vrijwilligerswerk. Dat is een van de mooiste structuren van de Italiaanse Kerk. Maar we moeten verder gaan en de problemen oplossen die ons tot bijstand dwingen. Een economie die niet grijpt naar hulpmiddelen die in werkelijkheid de samenleving vergiftigen, zoals winst los van het scheppen van waardige arbeidsplaatsen. Vgl. Paus Franciscus, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de verkondiging van het Evangelie in de wereld van vandaag - Naar aanleiding van de Bisschoppensynode 2012 over de nieuwe evangelisatie, Evangelii Gaudium (24 nov 2013), 204 Dit soort opbrengsten staat los van de reële economie die voordeel zou moeten bieden aan het gewone volk. Vgl. Paus Franciscus, Encycliek, 'Wees geprezen' - over de zorg voor het gemeenschappelijke huis, Laudato Si' (24 mei 2015), 109 Vaak is zij onverschillig voor de schade aan de gemeenschappelijke woning. De voorkeursoptie voor de armen, deze ethisch-maatschappelijke noodzaak die voorkomt uit de liefde van God. Vgl. Paus Franciscus, Encycliek, 'Wees geprezen' - over de zorg voor het gemeenschappelijke huis, Laudato Si' (24 mei 2015), 158 stimuleert tot denken aan en uittekenen van een economie waarin personen, vooral de armsten, in het centrum staan. Zij moedigt ons ook aan de bestrijding van het virus aan te pakken door voorrechten te geven aan hen die in nood zijn. Het zou treurig zijn moest men bij de ontwikkeling van de entstof (vaccin) tegen Covid-19 voorrang geven aan de rijken! Het zou treurig zijn moest deze entstof (dit vaccin) eigendom worden van een of ander land en niet universeel zijn, voor allen. Het zou een groot schandaal zijn, moest alle economische bijstand die we zien – meestal met openbare fondsen – dienen om industrieën recht te helpen die niet zouden bijdragen tot de insluiting van de uitgeslotenen, tot het vooruit helpen van de laatsten, tot het algemeen welzijn of tot de zorg voor de schepping. Vgl. Paus Franciscus, Encycliek, 'Wees geprezen' - over de zorg voor het gemeenschappelijke huis, Laudato Si' (24 mei 2015), 158 Dit zijn maatstaven om te kiezen welke bedrijven men zal helpen: zij die bijdragen

  • tot de insluiting van de uitgeslotenen,
  • tot de vooruitgang van de laatsten,
  • tot het algemeen welzijn en
  • tot de zorg voor de schepping.

Vier normen.

Als het virus opnieuw sterker zou worden in een voor arme en kwetsbare mensen onrechtvaardige wereld , dan moeten we die wereld veranderen. Met als voorbeeld Jezus, de geneesheer van de integrale goddelijke liefde, dat wil zeggen fysische, maatschappelijke en spirituele genezing. Vgl. Joh. 5, 6-9 Zo was de genezing die Jezus bracht. We moeten nu handelen om de epidemieën te genezen die door de kleine onzichtbare virussen worden veroorzaakt en om te genezen wat door de grote zichtbare maatschappelijke ziektekiemen wordt veroorzaakt. Ik stel voor dat dit gebeurt uitgaande van de liefde van God, door de randen in het centrum te plaatsen en de laatsten op de eerste plaats. De norm, Matteüs 25, niet vergeten waardoor we zullen geoordeeld worden. Laten we hem in praktijk brengen bij de aanpak van de epidemie. Vertrekkend vanuit deze concrete liefde, verankerd in de hoop en gebouwd op het geloof zal een meer gezonde wereld mogelijk worden. In het tegengestelde geval zullen we slechter uit de crisis komen. Moge de Heer ons helpen, ons de kracht schenken om er beter uit te komen, door te antwoorden op de noden van de wereld vandaag.

Document

Naam: DE WERELD GENEZEN - 3. DE VOORKEURSOPTIE VOOR DE ARMEN EN DE DEUGD VAN NAASTENLIEFDE
Catechesereeks over sociale leer en pandemie - Bibliotheek van het Apostolisch Paleis
Soort: Paus Franciscus - Audiëntie
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 19 augustus 2020
Copyrights: © 2020, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie
Vert. uit het Italiaans: Marcel De Pauw MSC; alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 21 augustus 2020

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test