• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Door het herlezen van de ecclesiologie van het Tweede Vaticaanse Concilie in het licht van het huidige leergezag en rekening houdend met de sterk gewijzigde sociale context, wil deze instructie scherpstellen op de vernieuwing van de parochie in missionaire zin.

Hoewel de parochie een onmisbare instelling voor de ontmoeting en levende relatie met Christus en onze broeders in het geloof blijft, is het ook waar dat ze voortdurend het hoofd moet bieden aan de veranderingen in de huidige cultuur en in het leven van mensen. Dit laat haar toe om creatief nieuwe wegen en mogelijkheden te verkennen om haar eerste zending, een bruisend centrum van evangelisatie zijn, te realiseren.

Bijgevolg moet de pastorale zorg de louter territoriale afbakening van de parochie overstijgen om de kerkelijke gemeenschap duidelijker zichtbaar te maken door synergie tussen de verschillende bedieningen en charisma’s, en moet ze zich structureren als ‘een pastorale zorg voor het geheel’ ten dienste van het bisdom en zijn zending.

Dit betekent een pastorale zorg die dankzij een doeltreffende en bruisende samenwerking tussen priesters, diakens, Godgewijden en leken, en ook tussen verschillende parochiegemeenschappen van hetzelfde gebied of dezelfde regio, zich bezighoudt met het in kaart brengen van de vragen, moeilijkheden en uitdagingen van de evangelisatie, met het zoeken naar geïntegreerde mogelijkheden, methodes, voorstellen en middelen die geschikt zijn dat alles aan te pakken. Een dergelijk gemeenschappelijk zendingsproject kan worden uitgewerkt en gerealiseerd in een territoriale en sociale context, dat wil zeggen in naburige gemeenschappen of gemeenschappen met eenzelfde socio-culturele achtergrond; of ook in homogene pastorale milieus, bijvoorbeeld in het kader van een noodzakelijke coördinatie tussen de jongeren-, studenten-en roepingenpastoraal, zoals dat al in verschillende bisdommen het geval is.

Daarom vereist de totale pastorale zorg, naast een verantwoorde coördinatie van pastorale activiteiten en structuren die met elkaar in verbinding staan en samenwerken, ook de bijdrage van alle gedoopten. Of met de woorden van paus Franciscus:

"Als we spreken over ‘het volk’ bedoelen we niet de structuren van de samenleving of de Kerk, maar het geheel van mensen die niet als individuen onderweg zijn, maar als een hechte gemeenschap van en voor allen. Paus Franciscus, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Lang leve Christus, onze hoop, Christus Vivit (25 mrt 2019), 231

Dit vereist dat de historische parochiale instelling geen gevangene blijft van immobiliteit of zorgwekkende pastorale monotonie, maar dat zij op een dynamische wijze ‘naar buiten treedt’ en door samenwerking tussen de verschillende parochiale gemeenschappen en een versterkte samenwerking tussen geestelijken en leken zich daadwerkelijk oriënteert op haar evangelisatieopdracht. Dit is een opdracht van het hele volk, die als ‘familie van God’ verder trekt in de geschiedenis en die in synergie van haar verschillende leden, werkt aan de groei van het hele kerkelijke lichaam.

Dit document onderstreept niet alleen de urgentie van een dergelijke vernieuwing, maar stelt ook een reeks canonieke normen voor die de mogelijkheden, grenzen, rechten en plichten van de herders en leken specifiëren, zodat de parochie zichzelf opnieuw kan ontdekken als een fundamentele plaats voor verkondiging van het Evangelie, de viering van de eucharistie, een ruimte van broederlijkheid en naastenliefde van waaruit het christelijke getuigenis voor de wereld straalt. Met andere woorden, de parochie

"moet een plaats van creativiteit, van verbondenheid, van moederschap blijven. Daar wordt dit inventieve vermogen gerealiseerd en wanneer de parochie op deze manier vooruitgaat, wordt ze wat ik noem een ‘parochie in beweging". Paus Franciscus, Toespraak, Ontmoeting met Poolse Bisschoppenconferentie (fragment) (27 juli 2016)

Paus Franciscus nodigt ons uit om

"Maria, Moeder van de evangelisatie te aanroepen, zodat de Moedermaagd ons kan helpen om ‘ja’ te zeggen tegen de dringende noodzaak om de Blijde Boodschap van Jezus in onze tijd te laten weerklinken. Moge zij voor ons een vernieuwd enthousiasme bekomen om de Blijde Boodschap ten verkondigen van het leven dat sterker is dan de dood. Moge zij onze voorspraak zijn zodat wij de heilige moed vinden om nieuwe wegen te zoeken om de gave van het heil naar elke man en vrouw uit te dragen." Paus Franciscus, Boodschap, Wereldmissiezondag 2017, De zending in het hart van het christelijk geloof (4 juni 2017), 10

De paus heeft dit document van de Congregatie van de Clerus goedgekeurd op 27 juni 2020.

Rome, 29 juni 2020, Feest van de Heilige Apostelen Petrus en Paulus

+Beniamino Kard. Stella
Prefect

+Joël Mercier
Secretaris

+Jorge Carlos Patrón Wong
Secretaris voor de seminaries

Mons. Andrea Ripa
Adjunct-secretaris

Document

Naam: DE PASTORALE BEKERING VAN DE PAROCHIEGEMEENSCHAP TEN DIENSTE VAN DE MISSIE VAN DE KERK TOT EVANGELISATIE VAN DE KERK
Instructie
Soort: Congregatie voor de Clerus
Auteur: Beniamino Kard. Stella
Datum: 29 juni 2020
Copyrights: © 2020, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Belgische Bisschoppenconferentie
Vert.: Persdienst van de Bisschoppenconferentie van België –IPID
Bewerkt: 26 februari 2021

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test