• Database vol kerkelijke documenten
 • Geloofsverdieping
 • Volledig in het Nederlands
 • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Naast de incidentele samenwerking die elke persoon van goede wil - zelfs wie niet gedoopt is - kan aanbieden in het kader van de dagelijkse parochieactiviteiten, zijn er enkele permanente mandaten op basis waarvan de gelovigen de verantwoordelijkheid voor een dienst binnen de parochiegemeenschap voor een bepaalde periode op zich nemen. We moeten bijvoorbeeld denken aan de catechisten, aan de misdienaars, aan de opvoeders die in groepen en verenigingen werken, aan de Caritaswerkers en aan degenen die in adviescentra werken, en aan degenen die de zieken bezoeken.

Wat betreft de beschrijving van de taken die aan diakenen, Godgewijde personen en leken zijn toevertrouwd, is het in ieder geval noodzakelijk een terminologie te kiezen die correct is aangepast aan de functies die zij naar gelang van hun staat kunnen uitoefenen, om het wezenlijke verschil tussen het algemene en het specifieke priesterschap niet te verdoezelen en om de aard van de aangegane verbintenis voor iedereen duidelijk te maken.

In die zin zijn de diocesane bisschop en, op ondergeschikte wijze, de parochiepriester er in de eerste plaats verantwoordelijk voor dat de bedieningen van diakens, gewijde personen en leken, die verantwoordelijkheden hebben in de parochie, geen titels als "parochiepriester" gebruiken, "co-vicaris", "pastoor", "aalmoezenier", "moderator", "parochieverantwoorderlijke" of andere gelijkaardige termen Vgl. Congregatie voor de Clerus, Het mysterie van de Kerk - Interdicasteriële Instructie over enige vragen betreffende de medewerking van lekengelovigen aan het dienstwerk van de priesters, Ecclesiae de mysterio (15 aug 1997), 5. Art. 1 § 3, die het recht voorbehouden aan priesters Vgl. Congregatie voor de Clerus, Instructie: De priester, herder en leidsman van de parochiegemeenschap (4 aug 2002), 23 omdat ze een directe link hebben met hun bedieningsprofiel.

Even onwettig, en niet in overeenstemming met hun kerkelijke status, zijn ten aanzien van de genoemde gelovigen en diakens uitdrukkingen als "belast met de pastorale zorg van een parochie", "het besturen van de parochiegemeenschap" en andere soortgelijke uitdrukkingen die verwijzen naar de specifieke aard van het priesterambt waar de pastoor recht op heeft.

Bijvoorbeeld de termen "diaconale medewerkers" en, voor Godgewijde personen en leken, "coördinator van ... (een pastorale tak)", "pastorale medewerker", "pastorale assistent" en "afgevaardigde voor ... (een pastorale tak)".

Volgens Wetboek
Codex Iuris Canonici
Codex van het Canonieke recht
(25 januari 1983)
kunnen leken als lector en acoliet op een permanente wijze aangesteld worden. De ongewijde gelovigen kunnen alleen "buitengewoon commissaris" worden genoemd als zij daadwerkelijk door de bevoegde autoriteit Vgl. Congregatie voor de Bisschoppen, Directorium voor het pastorale ambt van bisschoppen, Apostolorum successores (22 feb 2004), 112 zijn aangesteld om de vervangende functies volgens de canones Wetboek
Codex Iuris Canonici
Codex van het Canonieke recht
(25 januari 1983)
en Wetboek
Codex Iuris Canonici
Codex van het Canonieke recht
(25 januari 1983)
uit te oefenen. De tijdelijke liturgisch aanstelling volgens can. Wetboek
Codex Iuris Canonici
Codex van het Canonieke recht
(25 januari 1983)
verleent geen specifieke aanduiding aan de ongeoorloofde gelovigen. Er zij aan herinnerd dat, naast de taken die eigen zijn aan het ambt van lectoren, onder de liturgische functies die de diocesane bisschop, na raadpleging van de bisschoppelijke conferentie, tijdelijk aan leken, mannen en vrouwen, kan toevertrouwen, de dienst aan het altaar is volgens de toepasselijke canonieke normen. Vgl. Pauselijke Raad voor Wetsteksten, Interpretationis authenticam Can. 230, § 2, Utrum inter munera liturgica quibus laici (11 juli 1992) Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Toespraak, Brussel, Tot de afgevaardigden van de Islamitische Gemeenschap in België (19 mei 1985) .

Deze lekengelovigen moeten in volle gemeenschap met de katholieke kerk Vgl. Wetboek, Codex van het Canonieke recht, Codex Iuris Canonici (25 jan 1983), 205 zijn, een vorming hebben ontvangen die past bij de bedieningen die zij moeten uitvoeren en een voorbeeldige persoonlijke en pastorale levensstijl hebben die hen geschikt maakt om het ambt uit te voeren.

Naast wat er te danken is aan permanent aangestelde lectoren en acolieten Vgl. Wetboek, Codex van het Canonieke recht, Codex Iuris Canonici (25 jan 1983), 230. § 1, kan de bisschop, naar eigen goeddunken, officieel aan diakens, Godgewijde personen en leken, onder leiding en verantwoordelijkheid van de pastoor, bepaalde bedieningen toevertrouwen In het document waarmee de bisschop de bovengenoemde taken aan diakenen of leken toevertrouwt, moet hij duidelijk aangeven welke functies zij mogen uitoefenen en hoe lang hun ambt duurt., zoals

 1. De viering van een Woordliturgie op zondag en op feestdagen wanneer "de afwezigheid van een predikant of een andere ernstige reden het onmogelijk maakt om deel te nemen aan een eucharistieviering." Wetboek, Codex van het Canonieke recht, Codex Iuris Canonici (25 jan 1983), 1248. § 2 Dit is een buitengewone mogelijkheid, die alleen kan worden gebruikt als er geen andere remedie kan worden gevonden. Als er diakens beschikbaar zijn, moeten dergelijke liturgieën aan hen worden toevertrouwd.
 2. De administratie van het doopsel, rekening houdend met het feit dat "de gewone doopverantwoordelijken de bisschop, de priester en de diaken zijn" Wetboek, Codex van het Canonieke recht, Codex Iuris Canonici (25 jan 1983), 861. § 1 en dat wat gestandaardiseerd is door de can. Wetboek
  Codex Iuris Canonici
  Codex van het Canonieke recht
  (25 januari 1983)
  is een uitzondering, te beoordelen naar het oordeel van de plaatselijke gewoonte.
 3. De viering van de begrafenis volgens de bepalingen van n. 19 van de Inleiding tot de begrafenisritueel.

Document

Naam: DE PASTORALE BEKERING VAN DE PAROCHIEGEMEENSCHAP TEN DIENSTE VAN DE MISSIE VAN DE KERK TOT EVANGELISATIE VAN DE KERK
Instructie
Soort: Congregatie voor de Clerus
Auteur: Beniamino Kard. Stella
Datum: 29 juni 2020
Copyrights: © 2020, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Belgische Bisschoppenconferentie
Vert.: Persdienst van de Bisschoppenconferentie van België –IPID
Bewerkt: 26 februari 2021

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test