• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Naar analogie met hoger vernoemd doel kan de bisschop ook, na de priesterraad gehoord te hebben Vgl. Wetboek, Codex van het Canonieke recht, Codex Iuris Canonici (25 jan 1983), 500. canon 500, §2, beslissen tot een stabiele en institutionele groepering van verschillende parochies Vgl. Pauselijke Raad v Pastorale Zorg v Migranten&Reizigers, De liefde van Christus jegens de migranten, Erga migrantes caritas Christi (1 mei 2004), 95, rekening houdend met enkele concrete criteria: wanneer de omstandigheden dit vereisen, vanwege de territoriale uitbreiding van het decanaat of het grote aantal gelovigen, en wanneer het nodig is de organische samenwerking tussen naburige parochies binnen het decanaat aan te moedigen.

Bovenal is het opportuun dat de groeperingen (de zogenaamde ‘pastorale eenheden’ Vgl. Congregatie voor de Bisschoppen, Directorium voor het pastorale ambt van bisschoppen, Apostolorum successores (22 feb 2004), 215. b) zo homogeen mogelijk afgebakend worden, ook vanuit sociologische oogpunt, zodat een echte organische of geïntegreerde pastorale zorg Vgl. Congregatie voor de Bisschoppen, Directorium voor het pastorale ambt van bisschoppen, Apostolorum successores (22 feb 2004), 215 vanuit missionair perspectief gerealiseerd kan worden.

Bovendien moet elke parochie van deze groepering toevertrouwd worden aan een pastoor of aan een groep priesters in solidum, die voor alle parochiegemeenschappen zal zorgen Vgl. Wetboek, Codex van het Canonieke recht, Codex Iuris Canonici (25 jan 1983), 517. canon 517, §1 Als de bisschop het nodig acht, kan de groepering ook uit meerdere parochies bestaan en aan dezelfde pastoor toevertrouwd worden. Vgl. Wetboek, Codex van het Canonieke recht, Codex Iuris Canonici (25 jan 1983), 526. canon 526, §1

Uit zorg voor de priesters, die hun ambt vaak verdienstelijk uitgeoefend hebben en erkenning van de gemeenschap genieten, en uit bezorgdheid voor het welzijn van de gelovigen die hun herders genegen en dankbaar zijn, mag de diocesane bisschop bij de oprichting van een bepaalde groepering, in geen geval in een en hetzelfde decreet besluiten dat in meerdere parochies die slechts aan één pastoor worden toevertrouwd Vgl. Wetboek, Codex van het Canonieke recht, Codex Iuris Canonici (25 jan 1983), 526. canon 526, §1, alle andere pastoors die nog in functie zijn Vgl. Wetboek, Codex van het Canonieke recht, Codex Iuris Canonici (25 jan 1983), 522, automatisch tot parochiale vicaris worden benoemd of de facto van hun opdracht ontheven worden.

Behalve in het geval van een benoeming in solidum is het de taak van de diocesane bisschop om geval per geval de functies van de priester-moderator van deze groeperingen van parochies te bepalen, evenals zijn relatie met de deken van het decanaat Vgl. Wetboek, Codex van het Canonieke recht, Codex Iuris Canonici (25 jan 1983), 553-555 waarin de pastorale eenheid gevestigd is.

Wanneer de groepering van parochies – decanaat of ‘pastorale eenheid’ – wettelijk opgericht is, bepaalt de bisschop al naar gelang de omstandigheden of iedere parochie van deze groepering een eigen parochieraad Vgl. Wetboek, Codex van het Canonieke recht, Codex Iuris Canonici (25 jan 1983), 536 moet hebben dan wel of het beter is dat deze taak aan één parochieraad voor alle betrokken parochies toevertrouwd wordt. Wat ook hun situatie is, het feit dat ze elk hun rechtspersoonlijkheid en rechtshoedanigheid behouden, maakt dat iedere parochie die deel uitmaakt van de groepering, haar eigen raad voor economische aangelegenheden moet behouden. Vgl. Wetboek, Codex van het Canonieke recht, Codex Iuris Canonici (25 jan 1983), 500. canon 500, §2

Om voorrang te geven aan de evangelisatie en een meer doeltreffende pastorale zorg is het aangewezen om voor bepaalde domeinen (bijvoorbeeld catechese, caritas, jeugd- of gezinspastoraal) gemeenschappelijke pastorale diensten voor de parochies van de groepering op te richten, met de participatie van alle geledingen van het volk van God, namelijk geestelijken, Godgewijden en lekengelovigen.

Document

Naam: DE PASTORALE BEKERING VAN DE PAROCHIEGEMEENSCHAP TEN DIENSTE VAN DE MISSIE VAN DE KERK TOT EVANGELISATIE VAN DE KERK
Instructie
Soort: Congregatie voor de Clerus
Auteur: Beniamino Kard. Stella
Datum: 29 juni 2020
Copyrights: © 2020, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Belgische Bisschoppenconferentie
Vert.: Persdienst van de Bisschoppenconferentie van België –IPID
Bewerkt: 26 februari 2021

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test