• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Alvorens over te gaan tot de oprichting van een groepering van parochies moet de bisschop noodzakelijkerwijs de priesterraad consulteren Vgl. Wetboek, Codex van het Canonieke recht, Codex Iuris Canonici (25 jan 1983), 515. canon 515, §2, overeenkomstig het kerkelijk recht en in naam van de medeverantwoordelijkheid die de bisschop en de leden van de betrokken raad delen.

Vooreerst kan de groepering van meerdere parochies eenvoudigweg federaal gebeuren, zodat de gegroepeerde parochies hun eigen identiteit behouden.

Volgens het kerkelijk recht is het bij om het even welke groepering van naburige parochies vanzelfsprekend dat de essentiële elementen, die het universele recht met betrekking tot de rechtspersoon van de parochie vastgelegd heeft en waarvan de bisschop niet kan afzien Vgl. Wetboek, Codex van het Canonieke recht, Codex Iuris Canonici (25 jan 1983), 86, geëerbiedigd moeten worden. Voor elke parochie die hij wil opheffen, moet hij dus een specifiek decreet uitvaardigen, waarin hij zorgvuldig de relevante motieven uiteenzet. Vgl. Wetboek, Codex van het Canonieke recht, Codex Iuris Canonici (25 jan 1983), 120. canon 120, §1

In het licht van bovenstaande moet de groepering, net als de oprichting en de ontbinding van parochies, door de diocesane bisschop uitgevoerd worden volgens de normen die het kerkelijke recht oplegt, dat wil zeggen door extinctieve eenheid, waarbij de ene parochie volledig in de andere opgaat en haar oorspronkelijke eigenheid en rechtspersoonlijkheid verliest; of door een echte fusie waardoor een nieuwe en unieke parochie ontstaat, met als gevolg dat de al bestaande parochies met hun rechtspersoonlijkheid afgeschaft worden; of, ten slotte, door de opdeling van een parochiegemeenschap in verschillende autonome parochies die ex novo worden gecreëerd. Vgl. Wetboek, Codex van het Canonieke recht, Codex Iuris Canonici (25 jan 1983), 121-122 Vgl. Congregatie voor de Bisschoppen, Directorium voor het pastorale ambt van bisschoppen, Apostolorum successores (22 feb 2004), 214

Bovendien is de afschaffing van parochies door middel van een extinctieve eenheid pas legitiem als er redenen zijn die de betrokken parochie rechtstreeks aangaan. Ongeldige redenen zijn bijvoorbeeld het tekort aan diocesane geestelijken, de algemene financiële situatie van een bisdom of andere omstandigheden eigen aan de gemeenschap die op korte termijn omkeerbaar zijn (bijvoorbeeld het aantal gelovigen, het gebrek aan financiële zelfredzaamheid, stedenbouwkundige veranderingen van het grondgebied). Dergelijke maatregelen zijn alleen legitiem als de genoemde redenen rechtstreeks en organisch verband houden met de betrokken parochiegemeenschap en niet op algemene, theoretische of ‘principiële’ overwegingen gebaseerd zijn.

Wat de oprichting en de opheffing van parochies betreft, moet rekening ermee gehouden worden dat elke beslissing door een formeel, schriftelijk decreet Vgl. Wetboek, Codex van het Canonieke recht, Codex Iuris Canonici (25 jan 1983), 51 genomen moet worden. Bijgevolg wordt het in strijd geacht met de canonieke normen om een enkele maatregel uit te vaardigen die een reorganisatie van algemene aard beoogt van het bisdom, van een van zijn delen of van meerdere parochies, door middel van een enkele normatieve handeling, een algemeen decreet of een bijzondere wet.

Wanneer het gaat over de opheffing van een parochie moet het decreet, verwijzend naar de concrete situatie, duidelijk de redenen aangeven die de bisschop ertoe brachten de beslissing te nemen. Deze redenen moeten dus specifiek voor die parochie zijn, want een algemene zinspeling op het ‘welzijn van de zielen’ volstaat niet.

Bij de opheffing van een parochie moet de bisschop ook voorzien in de overdracht van haar goederen volgens de heersende kerkelijke normen. Vgl. Wetboek, Codex van het Canonieke recht, Codex Iuris Canonici (25 jan 1983), 120-123 Tenzij er ernstige redenen zijn om het niet te doen, zal hij, na de priesterraad gehoord te hebben Vgl. Wetboek, Codex van het Canonieke recht, Codex Iuris Canonici (25 jan 1983), 500. canon 500, §2 Vgl. Wetboek, Codex van het Canonieke recht, Codex Iuris Canonici (25 jan 1983), 1222. canon 1222, §2, moeten garanderen dat de kerk van de opgeheven parochie toegankelijk blijft voor de gelovigen.

In het kader van een groepering van parochies en hun eventuele opheffing is het soms noodzakelijk om een kerk terug te brengen tot een profaan, maar niet-onwaardig gebruik61. Deze beslissing valt onder de verantwoordelijkheid van de diocesane bisschop, na eerst de priesterraad die hij verplicht moet consulteren te hebben gehoord. Vgl. Wetboek, Codex van het Canonieke recht, Codex Iuris Canonici (25 jan 1983), 1222. canon 1222, §2

Gewoonlijk zijn ook in dit geval de vermindering van het aantal diocesane priesters, de demografische terugval en de ernstige financiële crisis van het bisdom geen legitieme redenen om een kerk aan de eredienst te onttrekken. Als het gebouw echter in een zodanige staat verkeert dat het op geen enkele wijze voor de goddelijke eredienst gebruikt kan worden en er geen mogelijkheid is om het te herstellen, kan de bisschop volgens het kerkelijk recht de kerk terugbrengen tot een profaan en niet-onwaardig gebruik.

Document

Naam: DE PASTORALE BEKERING VAN DE PAROCHIEGEMEENSCHAP TEN DIENSTE VAN DE MISSIE VAN DE KERK TOT EVANGELISATIE VAN DE KERK
Instructie
Soort: Congregatie voor de Clerus
Auteur: Beniamino Kard. Stella
Datum: 29 juni 2020
Copyrights: © 2020, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Belgische Bisschoppenconferentie
Vert.: Persdienst van de Bisschoppenconferentie van België –IPID
Bewerkt: 26 februari 2021

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test