• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

QUERIDA AMAZONIA: EEN SPRANKJE HOOP TE MIDDEN VAN DE VOORTDURENDE VERWARRING...

De meerderheid van de waarnemers is het ermee eens dat de publicatie van de Apostolische Aansporing Paus Franciscus - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Querida Amazonia
Geliefde Amazone
(2 februari 2020)
een geestelijke aardbeving heeft veroorzaakt. In zijn apostolische exhortatie heeft Paus Franciscus de deur naar de wijding van gehuwde mannen, de zogenaamde viri probati, niet geopend. De Paus verwierp ook het voorstel tot sacramentele wijding van vrouwen binnen het permanente diaconaat, een voorstel dat met een meerderheid van stemmen was goedgekeurd in de Pan-Amazonsynode. Zowel de antichristelijke mainstream media als het machtige netwerk van kardinalen, bisschoppen, theologen en goedbetaalde leken-bureaucraten, wier geest is aangepast aan de ongelovige en relativistische geest van de wereld, waren aanvankelijk geschokt en sprakeloos - en reageerden met openlijke of onderdrukte frustratie.

In het dagelijkse nieuwsprogramma "Tagesthemen" van 13 februari 2020 liet de Duitse publieke omroep "ARD" de officiële commentator Paus Franciscus met deze woorden bekritiseren:

"Paus Francis heeft ons verrast met zijn beslissing om het celibaat strikt te interpreteren. De wereld was blijkbaar klaar en aan zijn kant. Het is geen geheim meer dat de Argentijn persoonlijk staat voor een versoepeling van de katholieke celibaatswet voor de geestelijkheid. Voor veel gelovigen zou het een logische stap zijn geweest om de wet van het celibaat in een eerste stap en zorgvuldig te versoepelen, zoals de Amazone-synode suggereert. Nog erger dan zijn 'nee' tegen een versoepeling van het celibaat is de beslissing van het hoofd van de kerk over de rol van de vrouw. Vrouwen wordt nog steeds grotendeels de mogelijkheid ontzegd om carrière te maken in de kerk".

De voorzitter van het Centraal Comité van Duitse Katholieken (Zentralkommissariat der Deutschen Katholiken) verklaarde:

"Helaas heeft paus Franciscus niet de moed opgebracht om echte hervormingen door te voeren op het gebied van de wijding van gehuwde mannen en de liturgische bedieningen van vrouwen, die al 50 jaar lang worden besproken". Een verrassend heftige reactie tegen paus Franciscus kwam ook van pater Paulo Suess, een Duitse theoloog die in Brazilië woont en prominent deelnam aan de Amazone-synode. Hij zei dat de visie van paus Franciscus op de Kerk in het Amazonegebied in delen van de Exhortatie "een nachtmerrie is". (zie: https:// www.domradio.de/themen/bischofssynode/2020-02-14).

Uit deze reacties blijkt dat al deze groepen en individuen zeker waren van de overwinning en vol vertrouwen verwachtten dat hun langverwachte doel, namelijk de afschaffing van het priesterlijk celibaat en de goedkeuring van de wijding van vrouwen, zou worden bereikt. In een redactioneel artikel van 13 februari, getiteld "Habemus Coelibatum!!" van de Duitse Blog "Im Beiboot Petri" maakte deze opmerkelijke observatie:

"Wat een dag. Journalisten in de westerse wereld belegerden het Vaticaan sinds de vroege ochtenduren om als eerste verslag uit te brengen van de op handen zijnde sensatie: "Eindelijk is het laatste bastion geslecht". Dit was het logische gevolg, want de 'meerderheid' had het in oktober besloten. Nu kon er niets fout gaan, want als de meerderheid beslist, kan God noch de paus dat betwisten. De linkse militante pers, ook bekend onder het pseudoniem MainStreamMedia (de gebruikelijke namen hoef ik hier niet verder te noemen), had al artikelen in hun computer klaar, zodat ze na de officiële aankondiging gewoon op de 'verzendknop' konden drukken en als eerste het sensationele nieuws naar de wereld konden brengen. Maar het bleek anders te zijn."

De apostolische norm van het priesterlijk celibaat en de goddelijke geopenbaarde waarheid van de sacramentele wijding voorbehouden aan het mannelijk geslacht vormden het laatste bastion van het rooms-katholicisme, en de geseculariseerde en protestantse netwerken in de Kerk zijn er nog niet in geslaagd het te slechten. Zij zijn erin geslaagd het bastion van de eeuwigdurende gebedswet, de lex orandi, ernstig te beschadigen door een universele toepassing van protestantse elementen in de vorm en inhoud van de liturgische vieringen. Zij zijn er in de praktijk in geslaagd de scheiding in te voeren door de pauselijke goedkeuring van lokale normen tot de toelating van katholieken die in overspelige samenwonen leven tot de Heilige Communie. Zij slaagden erin homoseksuele activiteiten binnen de Kerk te legitimeren door het feit dat kardinalen en bisschoppen ongestraft zijn gebleven in het openlijk steunen van "Gay Pride" evenementen en activisten van zogenaamde "LGBT" groepen. Zij zijn erin geslaagd de leiding van de katholieke Kerk, en in concreto de Paus, af te brengen van het primaat van het bovennatuurlijke en het eeuwige in de missie van de Kerk, om zo een gelijke betekenis te geven aan de missie van de zorg voor materiële en temporele realiteiten, zoals het klimaat, het milieu of het biotoop van het Amazonegebied, waarbij het natuurlijke met het bovennatuurlijke wordt gelijkgesteld, het koninkrijk van de hemel met het koninkrijk van de aarde, het profane met het heilige - en daarmee het natuurlijke te sacraliseren en het bovennatuurlijke te desacraliseren. Zij slaagden erin de waarheid van het katholieke geloof als enige ware religie die door God gewild is, te relativeren door middel van een relativistische theorie en praktijk van de oecumene en de interreligieuze dialoog.

Ze slaagden erin het Eerste Gebod van de Decaloog af te schaffen door de historisch ongekende daad van een cultische verering in het Vaticaan (het hart van het katholicisme) van een Pachamamabeeld, een hoofdsymbool van de inheemse heidense religie van de inheemse volkeren van Zuid-Amerika.

In het licht van dergelijke gerichte en goed georkestreerde aanvallen op het Geloofsgoed en alles wat echt katholiek is, is de weigering van paus Franciscus om de wet van het priesterlijk celibaat af te zwakken of te veranderen en een sacramentele vrouwelijke diaconale wijding goed te keuren van historische betekenis en verdient erkenning en dankbaarheid van alle ware zonen en dochters van de Kerk. De houding van de paus frustreerde veel invloedrijke deelnemers aan de Pan-Amazonsynode. Hun ergernis onthult het feit dat zij geen serieuze belangstelling hadden voor de realiteit van het Amazonevolk en hun authentieke evangelisatie, maar het Amazonevolk gebruikten als een middel om hun politieke kerkelijke doelen genadeloos te bereiken. Daarmee hebben ze een spektakel van cynisch klerikalisme gecreëerd. De Weense theoloog Jan-Heiner Tück noemde de houding van paus Franciscus een "provocerende weigering". Het geven van vrij spel aan zijn frustratie, Tück liet de kat uit de zak in te zeggen: "Waarom de aanzienlijke inspanning van een vier weken durende synode in Rome, als alles uiteindelijk hetzelfde blijft?" (https://www.domradio.de/themen/bischofssynode/2020-02-14)

De dag na de publicatie van Paus Franciscus - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Querida Amazonia
Geliefde Amazone
(2 februari 2020)
 deelde Paus Franciscus met een groep Amerikaanse bisschoppen zijn frustratie over de reactie op zijn apostolische aansporing. Mgr. William A. Wack van Pensacola-Tallahassee meldde de volgende woorden van Paus Franciscus:

"Hij zei dat sommige mensen zeggen dat hij niet moedig is omdat hij niet naar de Geest luisterde. Ze zijn dus niet boos op de Geest. Ze zijn boos op mij hier beneden,' zei hij [Paus Franciscus]. Voor sommige mensen ging het allemaal om het celibaat en niet om het Amazonegebied,' zei hij. Bisschop Wack voegde er aan toe: "Je kon zijn ontsteltenis [Paus Franciscus] zien." (https://www.catholicnews.com/services/englishnews/2020/pope-shares-with-us-bishops-his-frustration-with-reaction-to-amazon-text.cfm)

In hun frustratie zijn de geestelijken en leken die hun functies hebben gekregen dankzij de invloed van een wereldse kerkelijke "nomenclatura" nu wanhopig bezig met schadebeperking. In hun wishful thinking herhalen ze, als een mantra, zinnen als "Het laatste woord is nog niet gesproken," "Deze discussie gaat verder," en "dit is in geen geval van de tafel". Verdere verwarring zaaiend verklaarde kardinaal Christoph Schönborn:

"Deze beslissingen van de Amazone-synode kunnen verder rijpen; geopende deuren werden niet meer gesloten."

Anderen troosten zich met het idee dat het Bisschoppensynodes
Instrumentum Laboris (Amazonesynode - 2019)
Werkdocument ten behoeve van de speciale Synode voor het Amazonegebied (17 juni 2019)
van de Pan-Amazonsynode deel uitmaakt van het gewone pauselijke leergezag.  Toch verwierpen vertegenwoordigers van de Heilige Stoel deze opvatting. Op de persconferentie waar Paus Franciscus - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Querida Amazonia
Geliefde Amazone
(2 februari 2020)
 werd voorgesteld, maakte kardinaal Lorenzo Baldisseri, secretaris-generaal van de bisschoppensynode, duidelijk dat Paus Franciscus in de apostolische Exhortatie spreekt over "presentatie" maar niet over "goedkeuring" van het slotdocument van de synode. Vaticaanse woordvoerder Matteo Bruni zei:

"De apostolische schrijven Paus Franciscus, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Geliefde Amazone, Querida Amazonia (2 feb 2020) is magisterium. Het slotdocument is geen magisterium."

Door Paus Franciscus oprecht te bedanken voor zijn verzet tegen de druk om de wet van het priesterlijk celibaat te versoepelen en een vrouwelijke sacramentele wijding goed te keuren, moet men ook in alle eerlijkheid benadrukken dat de tekst van Paus Franciscus - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Querida Amazonia
Geliefde Amazone
(2 februari 2020)
 in zijn geheel een verbetering is ten opzichte van het Bisschoppensynodes
Instrumentum Laboris (Amazonesynode - 2019)
Werkdocument ten behoeve van de speciale Synode voor het Amazonegebied (17 juni 2019)
van de Amazone-synode. Om maar een paar voorbeelden te noemen: Paus Franciscus - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Querida Amazonia
Geliefde Amazone
(2 februari 2020)
 spreekt van "innerlijke bekering" Paus Franciscus, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Geliefde Amazone, Querida Amazonia (2 feb 2020), 56, terwijl het slotdocument hele hoofdstukken heeft gegroepeerd onder de titel "integrale bekering" en "ecologische bekering" die zelfs spreken over de "ecologische bekering van de Kerk en de planeet". Bisschoppensynodes, Werkdocument ten behoeve van de speciale Synode voor het Amazonegebied, Instrumentum Laboris (Amazonesynode - 2019) (17 juni 2019), 61 Het thema "gemeenschappelijk huis" wordt in het Bisschoppensynodes
Instrumentum Laboris (Amazonesynode - 2019)
Werkdocument ten behoeve van de speciale Synode voor het Amazonegebied (17 juni 2019)
uitvoerig besproken, terwijl het in Paus Franciscus - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Querida Amazonia
Geliefde Amazone
(2 februari 2020)
 slechts één keer wordt genoemd, in een citaat. De woorden "klimaatverandering" en "klimaat" komen in Paus Franciscus - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Querida Amazonia
Geliefde Amazone
(2 februari 2020)
 niet voor, terwijl het Bisschoppensynodes
Instrumentum Laboris (Amazonesynode - 2019)
Werkdocument ten behoeve van de speciale Synode voor het Amazonegebied (17 juni 2019)
ze twee keer gebruikt en zelfs spreekt over de "uitstoot van kooldioxide (CO2)". Bisschoppensynodes, Werkdocument ten behoeve van de speciale Synode voor het Amazonegebied, Instrumentum Laboris (Amazonesynode - 2019) (17 juni 2019), 77 Het woord "ecologie" wordt 27 keer gebruikt in het Bisschoppensynodes
Instrumentum Laboris (Amazonesynode - 2019)
Werkdocument ten behoeve van de speciale Synode voor het Amazonegebied (17 juni 2019)
en bijna altijd in de uitdrukking "integrale ecologie", terwijl de uitdrukking "menselijke ecologie" in het Bisschoppensynodes
Instrumentum Laboris (Amazonesynode - 2019)
Werkdocument ten behoeve van de speciale Synode voor het Amazonegebied (17 juni 2019)
ontbreekt. Paus Franciscus - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Querida Amazonia
Geliefde Amazone
(2 februari 2020)
 gebruikt echter slechts één keer de uitdrukking "integrale ecologie" en spreekt drie keer over "menselijke ecologie" Paus Franciscus, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Geliefde Amazone, Querida Amazonia (2 feb 2020), 41 in de door paus Benedictus XVI voorgestelde zin.

Het Bisschoppensynodes
Instrumentum Laboris (Amazonesynode - 2019)
Werkdocument ten behoeve van de speciale Synode voor het Amazonegebied (17 juni 2019)
spreekt niet over de beperkingen van de cultuur en de levenswijze van het oorspronkelijke volk, terwijl Paus Franciscus - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Querida Amazonia
Geliefde Amazone
(2 februari 2020)
 tweemaal over deze beperkingen spreekt, in morele zin. Vgl. Paus Franciscus, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Geliefde Amazone, Querida Amazonia (2 feb 2020), 22.36 Paus Franciscus - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Querida Amazonia
Geliefde Amazone
(2 februari 2020)
waarschuwt voor een ingesloten "inheemsheid", terwijl het slotdocument over dit onderwerp zwijgt. Het is de moeite waard om de volgende bevestiging van Paus Franciscus - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Querida Amazonia
Geliefde Amazone
(2 februari 2020)
te citeren:

"Verre van mij om een volledig ingesloten, a-historisch, statisch 'indigenisme' voor te stellen dat elke vorm van vermenging (mestizaje) zou afwijzen. Een cultuur kan onvruchtbaar worden als ze in zichzelf gekeerd raakt en probeert verouderde manieren van leven te bestendigen door elke uitwisseling of debat over de waarheid over de mens te verwerpen". Paus Franciscus, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Geliefde Amazone, Querida Amazonia (2 feb 2020), 37 

Het Bisschoppensynodes
Instrumentum Laboris (Amazonesynode - 2019)
Werkdocument ten behoeve van de speciale Synode voor het Amazonegebied (17 juni 2019)
spreekt alleen over "sociale transformatie", terwijl Paus Franciscus - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Querida Amazonia
Geliefde Amazone
(2 februari 2020)
meer spreekt over geestelijke transformatie en in het bijzonder over de noodzaak om de cultuur te transformeren door het werk van de Heilige Geest:

"De Heilige Geest verrijkt zijn cultuur met de transformerende kracht van het Evangelie". Paus Franciscus, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Geliefde Amazone, Querida Amazonia (2 feb 2020), 68 

Het Bisschoppensynodes
Instrumentum Laboris (Amazonesynode - 2019)
Werkdocument ten behoeve van de speciale Synode voor het Amazonegebied (17 juni 2019)
vermijdt te spreken over een noodzakelijke kritische houding ten opzichte van verschillende culturen, terwijl Paus Franciscus - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Querida Amazonia
Geliefde Amazone
(2 februari 2020)
deze treffende uitspraak doet:

"Culturele uitdagingen nodigen de Kerk uit om een waakzame en kritische houding aan te nemen en tegelijkertijd zelfverzekerde aandacht te tonen." Paus Franciscus, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Geliefde Amazone, Querida Amazonia (2 feb 2020), 67 

In het Bisschoppensynodes
Instrumentum Laboris (Amazonesynode - 2019)
Werkdocument ten behoeve van de speciale Synode voor het Amazonegebied (17 juni 2019)
ontbreken de woorden "immanentie" en morele "leegte", terwijl Paus Franciscus - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Querida Amazonia
Geliefde Amazone
(2 februari 2020)
deze realistische waarschuwing uitspreekt:

"Wat ons verenigt is wat ons in deze wereld laat blijven zonder opgeslokt te worden door zijn immanentie, zijn geestelijke leegte, zijn zelfgenoegzaam egoïsme, zijn consumptief en zelfdestructief individualisme." Paus Franciscus, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Geliefde Amazone, Querida Amazonia (2 feb 2020), 108

De woorden "recht" en "rechten" worden in het Bisschoppensynodes
Instrumentum Laboris (Amazonesynode - 2019)
Werkdocument ten behoeve van de speciale Synode voor het Amazonegebied (17 juni 2019)
in overwegend humanistische zin gebruikt. Het document spreekt met nadruk en met een duidelijk ideologisch doel over het "grondrecht" op de viering van en de toegang tot de Eucharistie. Bisschoppensynodes, Werkdocument ten behoeve van de speciale Synode voor het Amazonegebied, Instrumentum Laboris (Amazonesynode - 2019) (17 juni 2019), 109 Paus Franciscus - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Querida Amazonia
Geliefde Amazone
(2 februari 2020)
spreekt niet over het "recht op de Eucharistie", maar over het recht van het oorspronkelijke volk om het Evangelie te horen Vgl. Paus Franciscus, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Geliefde Amazone, Querida Amazonia (2 feb 2020), 64, een thema waarover het Bisschoppensynodes
Instrumentum Laboris (Amazonesynode - 2019)
Werkdocument ten behoeve van de speciale Synode voor het Amazonegebied (17 juni 2019)
zwijgt. In het slotdocument wordt niet gesproken over het gevaar dat een kerkelijke gemeenschap een NGO wordt. Paus Franciscus - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Querida Amazonia
Geliefde Amazone
(2 februari 2020)
daarentegen doet de volgende stoutmoedige uitspraak:

"Zonder die gepassioneerde proclamatie zou elke kerkelijke structuur gewoon een andere NGO worden en zouden we het bevel dat ons door Christus is gegeven niet opvolgen. "Ga de hele wereld binnen en verkondig het evangelie aan de hele schepping" (Mc. 16, 15)" Paus Franciscus, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Geliefde Amazone, Querida Amazonia (2 feb 2020), 64

Het woord "aanbidding" ontbreekt in het slotdocument, terwijl het in Paus Franciscus - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Querida Amazonia
Geliefde Amazone
(2 februari 2020)
wordt genoemd. In plaats van te spreken over "geïncultureerde theologie" (Slotdocument), spreekt Paus Franciscus - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Querida Amazonia
Geliefde Amazone
(2 februari 2020)
over "geïncultureerde spiritualiteit". Het slotdocument gebruikt slechts twee keer het woord "genade" en op een antropocentrische manier, terwijl Paus Franciscus - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Querida Amazonia
Geliefde Amazone
(2 februari 2020)
tien keer spreekt van genade in meer theologische zin, zoals men bijvoorbeeld kan zien in de volgende formuleringen: "Christus is de bron van alle genade" Paus Franciscus, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Geliefde Amazone, Querida Amazonia (2 feb 2020), 87; in de sacramenten "wordt de natuur verheven tot een instrument van genade" Paus Franciscus, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Geliefde Amazone, Querida Amazonia (2 feb 2020), 81; Gods aanwezigheid door genade. Paus Franciscus, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Geliefde Amazone, Querida Amazonia (2 feb 2020), 105. voetnoot Het onmisbare Bijbelse citaat van 1 Kor. 9, 16 over de missionaire taak van de Kerk ontbreekt in het slotdocument, terwijl Paus Franciscus - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Querida Amazonia
Geliefde Amazone
(2 februari 2020)
in duidelijke bewoordingen over deze taak spreekt met het volledige citaat van 1 Kor. 9, 16:

"Als christenen kunnen wij de oproep tot geloof die wij van het evangelie hebben ontvangen niet terzijde schuiven. In ons verlangen om zij aan zij met iedereen te strijden, schamen wij ons niet voor Jezus Christus. Degenen die Hem hebben ontmoet, die als zijn vrienden leven en zich met zijn boodschap identificeren, moeten onvermijdelijk over Hem spreken en aan anderen zijn aanbod van nieuw leven brengen: "Wee mij als ik het Evangelie niet verkondig! (1 Kor. 9, 16)." Paus Franciscus, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Geliefde Amazone, Querida Amazonia (2 feb 2020), 62 

Het slotdocument spreekt niet over de authentieke betekenis van de Traditie van de Kerk, terwijl Paus Franciscus - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Querida Amazonia
Geliefde Amazone
(2 februari 2020)
spreekt over Traditie als de wortel van een voortdurend groeiende boom. De beroemde formulering van de heilige Vincent van Lerins wordt geciteerd, en er staat dat

"de christelijke leer wordt geconsolideerd door jaren, uitgebreid door de tijd, verfijnd door de leeftijd." H. Vincentius de Lérins, Commonitorium primum. 23 Paus Franciscus, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Geliefde Amazone, Querida Amazonia (2 feb 2020), 86. geciteerd in voetnoot 86

Maar door de verbeteringen die in Paus Franciscus - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Querida Amazonia
Geliefde Amazone
(2 februari 2020)
zijn aangebracht, kan men niet zwijgen over de betreurenswaardige doctrinaire dubbelzinnigheden en fouten die het bevat, en ook over de gevaarlijke ideologische neigingen ervan. Zeer problematisch is bijvoorbeeld Paus Franciscus - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Querida Amazonia
Geliefde Amazone
(2 februari 2020)
's impliciete goedkeuring van een pantheïstische en heidense spiritualiteit, wanneer het spreekt over de materiële aarde als een "heilig mysterie" Paus Franciscus, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Geliefde Amazone, Querida Amazonia (2 feb 2020), 5; van het aangaan van de gemeenschap met de natuur: "we gaan in gemeenschap met het bos" Paus Franciscus, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Geliefde Amazone, Querida Amazonia (2 feb 2020), 56; van het Amazonegebied als een "theologische plaats". Paus Franciscus, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Geliefde Amazone, Querida Amazonia (2 feb 2020), 57 De bevestiging dat de Amazonerivier "de verborgen eeuwigheid" is Paus Franciscus, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Geliefde Amazone, Querida Amazonia (2 feb 2020), 44 en dat "alleen de poëzie, met haar nederige stem, deze wereld zal kunnen redden" Paus Franciscus, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Geliefde Amazone, Querida Amazonia (2 feb 2020), 46 komt dicht in de buurt van het pantheïsme en het heidendom. Een christen kan dergelijke ideeën en uitingen niet onderschrijven.

Joden en christenen mochten nooit "op een of andere manier" heidense inheemse religieuze symbolen opnemen. God verbood zijn uitverkoren volk het inheemse symbool van het gouden kalf en de Baäl op te nemen. Toen zij de haven van Jamnia in brand staken Vgl. 2 Mak. 12, 7-8 , achtten de soldaten van Judas Maccabee het mogelijk om "op een of andere manier" inheemse symbolen "op te nemen" zonder dit noodzakelijkerwijs als afgoderij te beschouwen, aangezien het slechts stemgerechtigde offers in de tempels waren. Vgl. 2 Mak. 12, 40  Maar God veroordeelde deze "opname van inheemse symbolen op een bepaalde manier" en, zoals iedereen duidelijk heeft gezien, voor deze reden werden deze soldaten gedood. De hele gemeenschap heeft boetedoening gedaan voor deze zonde:

"Allen gaven zich aan het gebed, smekend dat de begane zonde volledig vergeven zou worden. Hierna nam Judas individueel een collecte van hen aan en stuurde deze naar Jeruzalem om een offer voor de zonde te laten brengen." (2 Mak. 12, 42-43)

De apostelen zouden nooit toestaan dat de inheemse symbolen van de Grieks-Romeinse samenleving, zoals het beeld van Artemis of Diana in Efeze, "op een of andere manier" zouden worden opgenomen. Vgl. Hand. 19, 23-24  Paulus "overtuigde en wees een aanzienlijk aantal mensen af, en zei dat met handen gemaakte goden geen goden zijn" (26). De inheemse bevolking van Efeze protesteerde tegen het compromisloze standpunt van Paulus tegen het innemen van inheemse symbolen en zei: "Het gevaar bestaat dat de tempel van de grote godin Artemis als niets wordt geteld, en dat ze zelfs wordt afgezet van haar grootsheid, zij die door heel Azië en de wereld wordt aanbeden" (Hand. 19, 27). Met de heilige Paulus moeten we zeggen: "Welke overeenkomst heeft de tempel van God met afgoden en inheemse religieuze symbolen?" Vgl. 2 Kor. 6, 16  St. Vladimir nam de inheemse symbolen die in zijn heidense godsdienst werden gebruikt niet op, evenmin als St. Bonifatius het in Duitsland deed. Zij volgden daarmee Gods bevel in de Heilige Schrift en de leer van de Apostelen op. Zeker, geen van de Apostelen of heilige missionarissen kon rustig toekijken en de affirmatie van Paus Franciscus - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Querida Amazonia
Geliefde Amazone
(2 februari 2020)
gemakkelijk aanvaarden:

"Het is mogelijk om een inheems symbool op een of andere manier op te nemen, zonder het noodzakelijkerwijs als afgoderij te beschouwen." Paus Franciscus, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Geliefde Amazone, Querida Amazonia (2 feb 2020), 79

Paus Franciscus - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Querida Amazonia
Geliefde Amazone
(2 februari 2020)
's aanwijzing van de Heilige Maagd Maria als "moeder van alle schepselen" Paus Franciscus, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Geliefde Amazone, Querida Amazonia (2 feb 2020), 111 is ook theologisch gezien zeer problematisch. De Gezegende en Onbevlekte Moeder van God is niet de moeder van alle schepselen, maar alleen van Jezus Christus, de Verlosser van de mensheid, en zij is dus ook de geestelijke moeder van alle mensen die door haar goddelijke Zoon verlost zijn. Het idee en de uitdrukking "moeder van de schepping of de schepselen" vindt men bijvoorbeeld terug in de heidense religies, in de Pachamamabeweging en in de New Age-beweging, zoals men in de volgende beschrijving kan zien:

"Aardse Moeder, in oude en moderne niet-geletterde religies, is een eeuwig vruchtbare bron van alles. Zij is eenvoudigweg de moeder; er is niets dat losstaat van haar. Alle dingen komen van haar, keren naar haar terug, en zijn haar. De meest archaïsche vorm van de 'Aarde Moeder' is een Aarde Moeder die alles, onuitputtelijk, van zichzelf produceert." Encyclopedia Britannica 

De Vedische hymnen spreken van de 'Aditi', de oergodin van het Hindoeïstische pantheon, als de 'moeder van alle schepselen'. St. Anselmus geeft de juiste conceptie en terminologie, zeg maar:

"God is de Vader van de geschapen wereld en Maria de moeder van de herschepte wereld. God is de Vader door wie alle dingen tot leven zijn gebracht en Maria de moeder van Hem, door wie alle dingen tot leven zijn gebracht. Want God heeft de Zoon verwekt, door wie alle dingen zijn gemaakt, en Maria heeft Hem als de Verlosser van de wereld gebaard. Zonder Gods Zoon zou niets kunnen bestaan; zonder Maria's Zoon zou niets kunnen worden verlost." H. Anselmus van Canterbury, Oratio. 52

Maria is de "Koningin van de hemel, de regina coeli" en de "Koningin van de schepping", maar ze is niet de "moeder van alle schepselen". 

Een van de belangrijkste foutieve tendensen in Paus Franciscus - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Querida Amazonia
Geliefde Amazone
(2 februari 2020)
is de bevordering van het naturalisme, en lichte echo's van het pantheïsme en een verborgen Pelagianisme. Dergelijke tendensen kunnen worden ontdekt in de buitensporige nadruk en waarde die het legt op de zorg voor natuurlijke, aardse en temporele realiteiten. Een dergelijk reductionisme beperkt het bestaan van wezens en de mensheid voornamelijk tot het domein van de natuurlijke orde. Deze naturalistische en neopelagische neiging is in feite de geestelijke ziekte die het leven van de Kerk sinds het Tweede Vaticaans Concilie het meest heeft gekenmerkt en beschadigd. Paus Franciscus - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Querida Amazonia
Geliefde Amazone
(2 februari 2020)
is het bewijs van deze tendens, zij het in een wat afgezwakte vorm vergeleken met het slotdocument van de Amazone-synode.

De overdreven neiging om de temporele en natuurlijke realiteit te verheffen en te bevorderen verzwakt het mandaat van de Kerk, dat haar door haar goddelijke Verlosser is gegeven in de volgende duidelijke leerstellingen van de Heilige Schrift: "Ga en verkondig dat het koninkrijk der hemelen nabij is" (Mt. 10, 7); "In zijn naam zou berouw over de vergeving van de zonden aan alle volkeren worden gepredikt" (Lc. 24, 47); "Zoek eerst het koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen aan u worden toegevoegd" (Mt. 6, 33); "U bent van beneden, ik ben van boven". U bent van deze wereld; ik ben niet van deze wereld" (Joh. 8, 23); "Het is niet juist dat wij de prediking van het woord van God opgeven om tafels te bedienen [...] ... maar wij zullen ons wijden aan het gebed en aan de bediening van het woord" (Hand. 6, 2.4); "Als wij in Christus alleen maar hoop hebben in dit leven, zijn wij van alle mensen die het meest te lijden hebben" (1 Kor. 15, 19); en "De huidige vorm van deze wereld gaat voorbij" (1 Kor. 7, 31). De primaire en authentieke betekenis en prediking van het Evangelie van Onze Heer Jezus Christus wordt verdraaid en verschoven naar een innerlijk doel. De primaire missie van Jezus Christus, de Verlosser van de mensheid, was niet het verzorgen van het materiële welzijn van de planeet of van het Amazonegebied, maar het redden van onsterfelijke zielen voor het eeuwige leven in de hemel: "God had de wereld zo lief, dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, dat wie in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft". (Joh. 3, 16). Jezus Christus heeft het niet gezegd: "God gaf zijn enige Zoon, dat deze planeet en haar vele delen zoals het Amazonegebied niet verloren gaan, maar overvloedig natuurlijk leven hebben." Jezus zei het ook niet: "Ga en verkondig dat het koninkrijk van Moeder Aarde dichtbij is."

De materiële schepping lijdt juist onder het ontbreken van het bovennatuurlijke leven van Christus' genade in de zielen van de mensen. Het Woord van God leert ons dit:

"De schepping wacht met verlangen op de openbaring van de zonen van God. Want de schepping was onderworpen aan nutteloosheid, niet vrijwillig, maar door hem die haar onderwierp, in de hoop dat de schepping zelf bevrijd zal worden van haar slavernij aan verdorvenheid en de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God zal verkrijgen. Want we weten dat de hele schepping tot nu toe in de pijnen van de bevalling heeft gekreund. En niet alleen de schepping, maar ook wijzelf, die de eerste vruchten van de Geest hebben, kreunen naar binnen terwijl we reikhalzend wachten op adoptie als zonen, de verlossing van ons lichaam. Want in deze hoop zijn we gered. Nu is de hoop die men ziet, geen hoop. Want wie hoopt er op wat hij ziet? (Rom. 8, 19-24).

Hoe meer de Kerk in onze tijd haar primaire, bovennatuurlijke zending en activiteit verzwakt, hoe meer zij in de ogen van God en de eeuwigheid ook de verlossing en heiliging van de natuurlijke schepping schaadt.

De huidige verschuiving in het leven van de Kerk (en helaas zelfs ook door de Heilige Stoel en de Paus) naar de bevordering van het natuurlijke en het tijdelijke, ten nadele van het bovennatuurlijke en het eeuwige, kan passend worden samengevat in de woorden van een van de grootste pausen, de heilige Gregorius de Grote, die zei dat het stof van de aardse bezigheden de ogen van de Kerk verblindt:(

"terrena studia Ecclesiae oculos pulvis caecat" - "Terwijl de aardse bezigheden de geest van de herder bezetten, verblindt het stof de ogen van de kerk." H. Paus Gregorius de Grote, Herderlijke Regel, Regula pastoralis. II, 7 

Door haar overmatige aandacht voor en bezetting van de aardse realiteit - zelfs in de mate dat ze zich bemoeit met wetenschappelijke, technische en economische zaken die niet tot haar competentie behoren, zoals vragen over het klimaat of de flora en fauna van een concreet biomechanisme - overschrijdt de Kerk in onze tijd de grenzen van haar eigen macht en begaat ze daarmee de fout van een nieuw soort klerikalisme. In dit opzicht is de volgende leer van paus Leo XIII nuttig:

"De Almachtige heeft de last van het menselijk ras toevertrouwd aan twee machten, de kerkelijke en de burgerlijke, waarbij de ene over het goddelijke en de andere over de menselijke dingen wordt gezet. Elk in zijn soort is oppermachtig, elk heeft vaste grenzen waarbinnen het zich bevindt, grenzen die worden bepaald door de aard en het bijzondere object van de provincie van elk van hen, zodat er, zo kunnen we zeggen, een baan wordt getraceerd waarbinnen de actie van elk van hen door zijn eigen inheemse recht in het spel wordt gebracht." Paus Leo XIII, Encycliek, Het onvergankelijk werk van den barmhartigen God - Over de christelijke staatsinrichting, Immortale Dei (1 nov 1885), 13

De huidige verschuiving van de Kerk naar een verborgen pelagianisme en naturalisme brengt aanzienlijke schade toe aan het welzijn en het heil van de zielen. Nogmaals, hoe tijdig zijn de volgende woorden van de heilige Gregorius de Grote:

"De onderdanen zijn niet in staat het licht van de waarheid te vatten, want terwijl de aardse bezigheden de geest van de herder bezetten, verblindt stof, gedreven door de wind van de verleiding, de ogen van de Kerk. ... Geen enkele ergernis van stof mag het oog verduisteren, dat opgetild is voor het vooruitkijken naar de volgende stappen. ... Het ornament van de Kerk, d.w.z. de herders, had als het ware vrij moeten zijn om de interne mysteries te doorgronden op de geheime plaatsen van het tabernakel, maar zij zoeken de brede wegen van de wereldlijke oorzaken buiten." H. Paus Gregorius de Grote, Herderlijke Regel, Regula pastoralis. II, 7

St. Irenaeus zei dat de glorie van God de mens volledig levend is. Het ware leven van de mens is echter niet natuurlijk maar bovennatuurlijk en bestaat uit het visioen van God. De ware mens is Jezus Christus, de vleesgeworden Zoon van God: "Gloria enim Dei vivens homo, vita autem hominis visio Dei." H. Ireneüs van Lyon, Tegen de ketters, Adversus Haereses. IV, 20 De volgende bevestiging in Paus Franciscus - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Querida Amazonia
Geliefde Amazone
(2 februari 2020)
, daarentegen, benadrukt de waarde van materiële wezens overdreven:

"Door ons zullen duizenden soorten God geen glorie meer schenken door hun bestaan, noch hun boodschap aan ons overbrengen. Wij hebben dat recht niet" Paus Franciscus, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Geliefde Amazone, Querida Amazonia (2 feb 2020), 54  

Deze uitspraak lijkt de harde realiteit van de geestelijke dood van zoveel menselijke zielen, geschapen naar het beeld en de gelijkenis van God, te negeren Vgl. Gen. 1, 27 , die door hun leven in zonde en onwetendheid geen eer aan God geven, maar Hem juist beledigen. Zoveel mensen beledigen God en geven Hem geen glorie vanwege de zonde van het verzuim van de Kerk van onze tijd, die de verkondiging van de goddelijke Openbaring versoepelt door leerstellige dubbelzinnigheden en ketterijen te tolereren. Als gevolg daarvan kennen veel mensen de uniciteit van Jezus Christus en zijn verlossende werk niet; ze kennen ook niet de heilige wil van God en geven daarom geen glorie meer aan Hem. De situatie waarin de Kerk in onze tijd de mensheid en de wereld heeft verlaten, kan treffend worden samengevat in de woorden van de heilige Paulus: Zij "lopen doelloos en boksen als één klopjacht" (1 Kor. 9, 26).

Afgewisseld met de vele problematische, twijfelachtige en dubbelzinnige theologische uitingen bevat Paus Franciscus - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Querida Amazonia
Geliefde Amazone
(2 februari 2020)
ook waardevolle bevestigingen, zoals het volgende met betrekking tot priesters:

"Dat is zijn grote kracht, een kracht die alleen kan worden ontvangen in het sacrament van de Heilige Wijdingen. Daarom kan alleen de priester zeggen: "Dit is mijn lichaam". Er zijn ook andere woorden, dat hij alleen kan spreken: 'Ik vergeef je van je zonden'. Want de sacramentele vergeving staat ten dienste van een waardige viering van de Eucharistie. Deze twee sacramenten vormen de kern van de exclusieve identiteit van de priester" Paus Franciscus, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Geliefde Amazone, Querida Amazonia (2 feb 2020), 88

"De Heer heeft ervoor gekozen zijn kracht en zijn liefde te openbaren door middel van twee menselijke gezichten: het gezicht van zijn goddelijke Zoon maakte de mens en het gezicht van een schepsel, een vrouw, Maria" Paus Franciscus, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Geliefde Amazone, Querida Amazonia (2 feb 2020), 88;

"De Heer heeft ervoor gekozen zijn kracht en zijn liefde te openbaren door middel van twee menselijke gezichten: het gezicht van zijn goddelijke Zoon maakte de mens en het gezicht van een schepsel, een vrouw, Maria" Paus Franciscus, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Geliefde Amazone, Querida Amazonia (2 feb 2020), 39;

"De Heer heeft er voor gekozen om zijn kracht en zijn liefde te openbaren door middel van twee menselijke gezichten."  Paus Franciscus, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Geliefde Amazone, Querida Amazonia (2 feb 2020), 101;

"Wij geloven vast in Jezus als de enige Verlosser van de wereld, wij cultiveren een diepe devotie tot zijn Moeder" Paus Franciscus, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Geliefde Amazone, Querida Amazonia (2 feb 2020), 107;

"Wij zijn verenigd door de overtuiging dat niet alles eindigt met dit leven, maar dat wij geroepen zijn tot het hemelse banket" Paus Franciscus, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Geliefde Amazone, Querida Amazonia (2 feb 2020), 109.

Paus Franciscus biedt aan het einde van Paus Franciscus - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Querida Amazonia
Geliefde Amazone
(2 februari 2020)
een bovennatuurlijke en vroom katholieke visie aan in gebed:

"Moeder, breng uw Zoon ter wereld in hun harten" Paus Franciscus, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Geliefde Amazone, Querida Amazonia (2 feb 2020), 111,

"Moeder, regeer in het Amazonegebied, samen met uw Zoon" Paus Franciscus, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Geliefde Amazone, Querida Amazonia (2 feb 2020), 111.

Wat de Kerk van onze tijd en de autoriteiten van de Heilige Stoel in Rome nodig hebben is niet een bekering tot de innerlijke werkelijkheid, maar tot de bovennatuurlijke werkelijkheid van de genade van Christus en zijn verlossend werk. Door te bevestigen dat

"deze innerlijke bekering ons in staat zal stellen om te huilen voor het Amazonegebied en om ons aan te sluiten bij de roep van de Heer" Paus Franciscus, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Geliefde Amazone, Querida Amazonia (2 feb 2020), 56,

lijkt Paus Franciscus - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Querida Amazonia
Geliefde Amazone
(2 februari 2020)
de dringende behoefte aan een ware bekering tot God verkeerd te beoordelen en te onderschatten. De hele Kerk, en in de eerste plaats de Paus, zou niet moeten huilen voor het Amazonegebied, maar voor de geestelijke dood van zoveel onsterfelijke zielen vanwege hun afwijzing van de goddelijke Openbaring en de goddelijke wil zoals die geopenbaard wordt in zijn geboden en de natuurwet. De paus, de bisschoppen en de hele Kerk zouden moeten huilen vanwege de afschuwelijke zonden van de afvalligheid, het verraad aan Christus, de godslasteringen en de heiligschennis van niet enkele katholieken en leden van de geestelijkheid, zelfs van de hoge geestelijkheid. Op een bijzondere manier moeten de paus, de bisschoppen en de hele Kerk ook huilen over de onuitsprekelijke en afschuwelijke genocide op onschuldige ongeboren kinderen.

De meest urgente bekering is niet een ecologische bekering, noch een bekering om te wenen voor het Amazone-bioom. De meest dringende bekering is bekering tot God, tot zijn heerschappij, tot zijn genade. De paus en de bisschoppen zijn de eersten die met tranen moeten bidden:

"Bekeer ons, o Heer, tot U, en wij zullen ons bekeren: vernieuw onze dagen, zoals vanouds (converte nos, Domine, ad Te, et convertemur, sicut a principio)" (Klaag. 5, 22).

De Heer zegt ook:

"Wend u tot Mij, en Ik zal mij tot u wenden (bekering ad Me, et bekering ad vos)" (Zach. 1, 3).

Hoe mooi en troostend zijn de woorden van Psalm 84, die in de constante vorm van de Romeinse Rite, het oudste gebruik van de Romeinse Rite (usus antiquior), de priester en de gelovigen aan het begin van elke Heilige Mis bidden: "Deus, Tu conversus vivificabis nos, et plebs Tua laetabitur in Te (Wend je tot ons, o God, en breng ons leven en Uw volk zal zich in U verheugen)."

Rekening houdend met de dramatische geestelijke aanvallen op de rots van Petrus, is de publicatie van Paus Franciscus - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Querida Amazonia
Geliefde Amazone
(2 februari 2020)
- met de houding van Paus Franciscus bij het handhaven van de apostolische norm van het priesterlijk celibaat en de goddelijke waarheid van de sacramentele wijding voorbehouden aan het mannelijk geslacht - ondanks de theologische beperkingen en fouten, een sprankje hoop te midden van de voortdurende verwarring.

Laat alle kleintjes in de Kerk - die door het wereldse kerkelijke establishment in de periferie zijn gezet - nu bidden dat dit sprankje zich zal ontwikkelen tot een stralend licht, en dat paus Franciscus met de hoogste onderwijsbevoegdheid zal verkondigen, dat wil zeggen, dat hij het licht van het sacrament zal laten schijnen en dat hij het zal verkondigen. ex cathedra, de goddelijke geopenbaarde waarheid, die het universele leergezag van de Kerk altijd heeft geloofd en beoefend; namelijk dat het Sacrament van de Heilige Wijdingen, in zijn drie rangen van diaconaat, presbyteraat en bisschopsambt, door de goddelijke instelling is voorbehouden aan het mannelijk geslacht.

Zo'n stralend licht dat uit de rots van Petrus schijnt zou nog meer toenemen als Paus Franciscus een verklaring zou publiceren over de apostolische norm van het priesterlijk celibaat die overeenkomt met het standpunt van alle Romeinse pausen. Want ondanks de druk om de wet van het celibaat te versoepelen, hebben alle Romeinse pausen zich altijd verzet en voet bij stuk gehouden. Een dergelijke verklaring zou vergelijkbaar kunnen zijn met die van Paus Benedictus XV, waarin hij zei:

"Als een van de belangrijkste ornamenten van de katholieke geestelijkheid en de bron van de hoogste deugden, moet de wet van het celibaat in zijn zuiverheid behouden blijven; en de Heilige Stoel zal deze nooit afschaffen of verzachten." Paus Benedictus XV, Apostolische Exhortatie, Over het celibaat (16 dec 1920)

Mogen we allemaal luisteren naar deze actuele woorden van Onze-Lieve-Heer, die Hij tot de Heilige Birgitta van Zweden sprak:

"O Rome, als je je dagen kende, zou je zeker huilen en je niet verheugen. Rome was vroeger als een wandtapijt geverfd in prachtige kleuren en geweven met edele draden. De aarde was geverfd in rood, dat wil zeggen in het bloed van de martelaren, en geweven, dat wil zeggen, vermengd met de beenderen van de heiligen. Nu zijn haar poorten verlaten, in die zin dat hun verdedigers en beschermers zich tot gierigheid hebben gewend. Haar muren worden neergegooid en onbewaakt achtergelaten, in die zin dat het niemand iets kan schelen dat er zielen verloren gaan. Integendeel, de geestelijkheid en het volk, die de muren van God zijn, hebben zich verstrooid om te werken voor vleselijk voordeel. De heilige vaten worden met minachting verkocht, in die zin dat de sacramenten van God worden toegediend voor wereldse gunsten". H. Birgitta van Zweden, Openbaringen. 3, 27

En dit zijn de woorden van Christus aan de Paus, Zijn Vicaris op aarde:

"Begin met de hervorming van de kerk die ik met mijn eigen bloed heb gekocht om haar te hervormen en haar geestelijk terug te brengen naar haar ongerepte staat van heiligheid." H. Birgitta van Zweden, Openbaringen. 4, 142

Historisch gezien is de hoofdoorzaak van de bijzonder rampzalige crises in de Roomse Kerk altijd de afkeer geweest van de Paus en de Roomse Curie van het primaat van de bovennatuurlijke en geestelijke taken naar de wereldlijke en aardse werkelijkheid. De huidige Romeinse Curie maakt een grote crisis door vanwege een nieuwe overmatige betrokkenheid bij wereldlijke en aardse zaken, zodanig dat de Heilige Stoel - volgens sommige commentatoren - een soort dochterhuis van de Verenigde Naties is geworden. In feite wordt de Heilige Stoel gebruikt als een effectief instrument voor de implementatie van een unieke wereldwijde naturalistische ideologie door middel van het "Global Pact on Education", en van een egalisatie van alle religies door middel van het fascinerende concept van de "Menselijke Broederschap". De Heer zal zeker ingrijpen en Rome en het pausdom zuiveren, zoals hij dat in het verleden zo vaak heeft gedaan.

We mogen hopen dat de gebeden, de offers en de trouw aan het katholieke geloof van de kleintjes in de Kerk de genade zullen verkrijgen die nodig is om Paus Franciscus in staat te stellen ten minste de twee bovengenoemde onontbeerlijke handelingen van zijn Petrusambt uit te voeren, voor de grotere eer van het priesterschap van Christus en de heiliging van de heilige hiërarchie, want elke ware hervorming van de Kerk moet beginnen met het hoofd en vervolgens doordringen tot het hele lichaam.

"Moge de Heer de Romeinse paus bewaren en hem niet overleveren aan de wil van zijn vijanden (Dominus conservet eum et non tradat eum in animam inimicorum eius)".

 18 februari 2020 
+ Athanasius Schneider, hulpbisschop van de Heilige Maria in Astana...

Document

Naam: QUERIDA AMAZONIA: EEN SPRANKJE HOOP TE MIDDEN VAN DE VOORTDURENDE VERWARRING...
Soort: Mgr. Athanasius Schneider - Brief
Auteur: Mgr. Athanasius Schneider
Datum: 18 februari 2020
Copyrights: © 2020. Lifesitenews.com / kath.net
Vert. vanuit het Engels en Duits, alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 6 augustus 2020

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test