• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Er zijn wederzijdse betrekkingen tussen de verschillende geledingen waaruit naar de wil van Jezus de Heer het leven van de kerk is opgebouwd. Het is goed om deze te bezien. Krachtens hun wedergeboorte in Christus delen alle gelovigen in dezelfde waardigheid, zijn zij allen tot heiligheid geroepen, hebben allen deel aan de opbouw van het éne Lichaam van Christus, ieder overeenkomstig de eigen roeping en de gaven die hij of zij van de Heilige Geest heeft ontvangen. Vgl. Rom. 12, 3-8 Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk, Lumen Gentium (21 nov 1964), 32 Vgl. Wetboek, Codex van het Canonieke recht, Codex Iuris Canonici (25 jan 1983), 208 Vgl. Wetboek, Codex van Canoniek Recht van de Oosterse Kerken, Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium (1 okt 1991), 11 De gelijke waardigheid van alle leden van de kerk is het werk van de Heilige Geest, berust op doopsel en vormsel, en wordt gesterkt door de eucharistie. Maar ook de veelsoortigheid is het werk van de Heilige Geest. Deze zelfde Geest maakt de kerk tot een organische eenheid in de verscheidenheid van de roepingen, charisma’s en bedieningen. Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Decreet, Over de missie-activiteit van de Kerk, Ad Gentes Divinitus (7 dec 1965), 4 Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk, Lumen Gentium (21 nov 1964), 4.12.13 Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk in de wereld van deze tijd, Gaudium et Spes (7 dec 1965), 32 Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Decreet, Over het lekenapostolaat, Apostolicam Actuositatem (18 nov 1965), 3 Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de roeping en de zending van de leken in de Kerk, Christifideles laici (30 dec 1988), 20-21 Vgl. Congregatie voor de Geloofsleer, Brief aan de Bisschoppen van de Katholieke Kerk over enkele aspecten van de Kerk als Communio., Communionis notio (28 mei 1992), 15

De onderscheiden roepingen tot het leven als leek, tot het gewijde ambt en tot het godgewijde leven kunnen als grondmodel worden beschouwd, aangezien iedere persoonlijke roeping, – of men deze nu afzonderlijk of tezamen beschouwt naargelang de rijkdom van Gods gave – daaronder valt of daarop terug te voeren is. Bovendien staan ze in elkanders dienst om het Lichaam van Christus in de geschiedenis te doen groeien, en terwille van zijn zending in de wereld. In de kerk zijn allen door het doopsel en vormsel aan God toegeheiligd, maar het gewijde ambt en het godgewijde leven veronderstellen beide een onderscheiden roeping en een speciale vorm van wijding met het oog op een bijzondere zending.

”De eigen roeping van de leken ligt hierin, dat zij het rijk van God zoeken juist door de tijdelijke aangelegenheden te behartigen en volgens de wil van God te regelen.” 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk, Lumen Gentium (21 nov 1964), 31 De eigen grondslag van deze roeping is de toeheiliging aan God door doopsel en vormsel die alle leden van het volk van God gemeen hebben. In toevoeging aan deze fundamentele toeheiliging aan God worden de gewijde ambtsdragers door de ordinaris gewijd om in de tijd de apostolische bediening voort te zetten. De godgewijde mensen die de evangelische raden volgen, ontvangen een nieuwe en speciale wijding, die weliswaar geen sacramentele wijding is, maar die hen wel verplicht om, in celibaat, armoede en gehoorzaamheid, te leven zoals Jezus zelf heeft gedaan en zoals Hij aan zijn leerlingen heeft voorgehouden.

Ook al zijn de verschillende categorieën facetten van het éne Christusmysterie, toch is wereldse activiteit speciaal, maar niet exclusief, kenmerkend voor leken, ambtsbediening voor de geestelijkheid, bijzondere gelijkvormigheid met de zuivere, arme en gehoorzame Christus voor de godgewijden.

Document

Naam: VITA CONSECRATA
Over het gewijde leven en zijn zending in de Kerk en de wereld
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 25 maart 1996
Copyrights: © 1996, 1-2-1 Kerkelijke Documentatie jrg 24, nr. 4/5
Vert.: F. van Voorst tot Voorst, s.j.
Bewerkt: 27 januari 2021

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test