• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Over het algemeen is het ook nuttig en goed, dat de katholieken ook buiten dit meer begrensde terrein in wijderen kring hun activiteit ontplooien en zich ook met de belangen van den staat bezighouden. „Over het algemeen" zeggen wij, omdat wij deze voorschriften geven voor alle volken. Overigens kan het in bepaalde omstandigheden voorkomen, dat het om zeer gewichtige en gerechtvaardigde redenen volstrekt niet dienstig is aan het politieke leven deel te nemen of openbare ambten te bekleeden. Maar over het algemeen, zoo zeiden wij, zou het even verkeerd zijn, zich van iedere deelname aan het politieke leven te onthouden, als geen belangstelling te hebben voor het algemeen belang en daartoe niets bij te dragen; te meer omdat de katholieken juist door de voorschriften van de leer die zij belijden aangespoord worden om de belangen van den staat eerlijk en plichtsgetrouw te behartigen. Zouden zij zich daarentegen afzijdig houden, dan zal het licht gebeuren, dat mannen, van wier beginselen weinig heil te verwachten is, de teugels van het bewind in handen nemen. Dit zou ook nadeel voor het christendom met zich brengen, omdat de invloed van degenen, die de Kerk slecht gezind zijn, zeer groot zou zijn, maar die van haar voorstanders slechts zeer gering. Het is daarom duidelijk, dat de katholieken een gerechtvaardigde reden hebben om aan het politieke leven deel te nemen. Immers, zij nemen er niet aan deel en mogen dat ook niet doen, om daardoor hun instemming te betuigen met hetgeen in de moderne staatkundige systemen niet in overeenstemming is met de zedenwet, maar om deze systemen, voor zoover het mogelijk is, aan het echte en ware algemeen belang dienstbaar te maken, vastbesloten om de wijsheid en de kracht van het katholicisme, als gezondheid- en leven-gevende sappen, in alle onderdeelen van het staatsorganisme te doen doordringen.

Document

Naam: IMMORTALE DEI
Het onvergankelijk werk van den barmhartigen God - Over de christelijke staatsinrichting
Soort: Paus Leo XIII - Encycliek
Auteur: Paus Leo XIII
Datum: 1 november 1885
Copyrights: © 1941, Ecclesia Docens (Gooi & Sticht), nr. 0138
Vert.: L.H.H.D. Schils C.ss.R.
Bewerkt: 24 februari 2021

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test