• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Canon 1

Als iemand zegt:

 

het huwelijk is geen werkelijk (vere) en eigenlijk (proprie) één van de zeven Sacramenten van de wet van het Evangelie , door Christus de Heer ingesteld, maar iets wat door mensen in de Kerk is uitgevonden, noch dat het genade verleent,

hij zij verdoemd.

Canon 2
Als iemand zegt:

het is aan christenen geoorloofd om meerdere vrouwen te hebben en dit zij door geen enkel goddelijke wet verboden Vgl. Mt. 19, 9 ,

hij zij verdoemd.

Canon 3
Als iemand zegt:

alleen de graad van bloedverwantschap en zwagerschap, welke in het boek Leviticus worden genoemd Vgl. Lev. 18, 6-18 kunnen het sluiten van een huwelijk verhinderen en het gesloten huwelijk ontbinden, en dat de Kerk ook niet bij enkelen van hen een dispensatie kan verlenen of kan vastleggen dat nog meer graden een huwelijk in de weg staan of ontbinden,

hij zij verdoemd. Paus Pius VI, Constitutie Auctorem Fidei (28 aug. 1794): tegen de leerstellingen van de Synode van Pistoia, "Verloving en Huwelijk", nr 59, DS 2659

Canon 4
Als iemand zegt:

de Kerk kan geen scheidende huwelijksbeletselen vastleggen, of zij heeft zich bij de vastlegging daarvan gedwaald,

hij zij verdoemd.

Canon 5

Als iemand zegt:

dat de huwelijksband door ketterij, door moeilijkheden bij het samenleven, door afwezigheid van echtgenoten kan worden ontbonden,

hij zij verdoemd.

Canon 6
Als iemand zegt:

een geldig niet geconsumeerd huwelijk wordt door een plechtige kloostergelofte van één van beide echtgenoten niet ontbonden,

hij zij verdoemd.

Canon 7

Als iemand zegt:

dat de Kerk dwaalt, toen zij leerde en leert in overeenstemming met de evangelische en apostolische leer Vgl. Mt. 5, 32 Vgl. Mt. 19, 9 Vgl. Mc. 10, 11. vv Vgl. Lc. 16, 18 Vgl. 1 Kor. 7, 11 dat de huwelijksband

wegens overspel van één der echtgenoten,-

  • en geen van beiden, zelfs niet de onschuldige partij, die geen aanleiding heeft gegeven tot overspel, kan met een ander een huwelijk sluiten, zolang de andere echtgenoot nog leeft,
  • en diegene die een echtbreekster wegzendt en een ander huwt,
  • en diegene die een echtbreker wegzendt en een ander huwt,

begaat echtbreuk.-

niet kan worden ontbonden,

hij zij verdoemd

Canon 8
Als iemand zegt:

de Kerk dwaalt, als zij verklaart dat een scheiding van tafel en bed tussen echtgenoten wat betreft het samenwonen voor bepaalde of onbepaalde tijd op verschillende gronden mogelijk is,

hij zij verdoemd.

Canon 9

Als iemand zegt:

  • clerici die de heilige Wijdingen hebben ontvangen, of kloosterlingen die plechtig de kuisheid hebben beloofd kunnen een Huwelijk sluiten. En het verdrag is geldig, ondanks de kerkwet of de gelofte
  • en het tegenovergestelde standpunt is niets anders dan om het Huwelijk te veroordelen
  • en dat allen een Huwelijk kunnen sluiten, die niet voelen dat ze de gave van kuisheid bezitten (ook al hebben zij deze beloofd)

hij zij verdoemd.

Want God weigert niemand iets, die oprecht daarom vragen, noch duldt Hij dat wij boven onze krachten worden beproefd.Vgl. 1 Kor. 10, 13

Canon 10
Als iemand zegt:

dat de huwelijksstaat de voorrang moet hebben op die van de maagdelijkheid of het celibaat en dat het niet beter en zaliger is (melius ac beatius) in maagdelijkheid of celibaat te leven dan te huwen Vgl. Mt. 19, 11 vv Vgl. 1 Kor. 7, 25 vv ,

hij zij verdoemd.

Canon 11
Als iemand zegt:

het verbod om op bepaalde tijden van het jaar plechtig te trouwen is een tiranniek bijgeloof, wat voorkomt uit het bijgeloof van heidenen,

of hij veroordeelt de zegeningen en andere ceremoniën welke de kerk (bij het trouwen) gebruikt,

hij zij verdoemd.

Canon 12

Als iemand zegt:

 

huwelijksaangelegenheden vallen niet onder de door de Kerk aangestelde rechters (iudices ecclesiasticos),

hij zij verdoemd. Paus Pius VI, Breve, Aan Bisschop van Mottola over de zeggenschap van de Kerk aangaande het bereik van het huwelijk, Deessemus Nobis (16 sept 1788). DS 2598 Paus Pius VI, Constitutie, Tegen de Gallicaanse en Jansenistische dwalingen van de Synode van Pistoia (1786), Auctorem fidei - Errores Synodi Pisoriensis (28 aug 1794), 59. DS 2659

Zie ook:

Dossier Concilie van Trente

Document

Naam: SESSIO XXIV - DOCTRINA DE SACRAMENTO MATRIMONII
24e Zitting - Leer over het Sacrament van het Huwelijk
Soort: Concilie van Trente
Datum: 11 november 1563
Copyrights: © 2005, Stg. InterKerk (werkvertaling vanuit het Latijn)
Bewerkt: 22 oktober 2021

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test