• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

De herders in de Kerk mogen de dienst van hun gezag niet verloochenen, niet slechts omwille van het welzijn van de Kerk maar ook omwille van het welzijn van de lekenverenigingen zelf, ook al staan zij voor mogelijke en begrijpelijke moeilijkheden met sommige vormen van vereniging en voor de opkomst van nieuwe vormen. In dit opzicht moeten zij het werk van de onderscheiding vergezeld doen gaan van het leiden en vooral van het aanmoedigen van de groei van de verenigingen van lekengelovigen in de gemeenschap en de zending van de Kerk.

Het is zeer te wensen dat bepaalde nieuwe verenigingen en bewegingen en bewegingen om hun taak nationale of ook internationale verspreiding een officiële erkenning ontvangen, een uitdrukkelijke goedkeuring door de bevoegde kerkelijke autoriteit. Wat dit betreft heeft het Concilie reeds verklaard:

De banden van het lekenapostolaat met het hiërarchie kunnen echter verschillend zijn naargelang van de uiteenlopende vormen en projecten van dat apostolaat. (...) Sommige vormen van lekenapostolaat worden, weliswaar op verschillende wijzen, uitdrukkelijk door de hiërarchie erkend. Het kerkelijk gezag kan bovendien uit de organisaties en ondernemingen die onmiddellijk op een geestelijk doel zijn gericht omwille van het algemeen belang van de Kerk er enkele uitkiezen, deze meer dan gewoon bevorderen en in deze speciale verantwoordelijkheid op zich nemen”. 2e Vaticaans Concilie, Decreet, Over het lekenapostolaat, Apostolicam Actuositatem (18 nov 1965), 24

Onder de diverse vormen van apostolaat van de leken welke een bijzondere betrekking hebben met de hiërarchie, hebben de synodevaders expliciet herinnerd aan verschillende bewegingen en verenigingen van Katholieke Actie waarin “leken zich, bewogen door de Heilige Geest, in alle vrijheid en in gemeenschap met de bisschop en de priester” in organische en bestendige vorm verenigen “om zich getrouw en krachtig op een manier, die eigen is aan hun roeping, en met een eigen methode te wijden aan de groei van heel de christelijke gemeenschap, aan de pastorale inspanning en aan de evangelische bezieling van het hele levensterrein” Bisschoppensynodes, Propositiones n.a.v. de 10e Bisschoppensynode over de Leken (30 okt 1987), 13 De Pauselijke Raad voor de Leken heeft opdracht gekregen een lijst op te stellen van de verenigingen die de officiële goedkeuring van de Heilige Stoel ontvangen, en om samen met het Secretariaat voor de Eenheid van de Christenen de voorwaarden te bepalen op grond waarvan een oecumenische vereniging goedgekeurd kan worden als de meerderheid daarin katholiek en een minderheid niet katholiek is en ook om vast te stellen in welke gevallen geen positief oordeel gegeven kan worden. Vgl. Bisschoppensynodes, Propositiones n.a.v. de 10e Bisschoppensynode over de Leken (30 okt 1987), 15

Wij zijn allen, herders en gelovigen, verplicht voortdurend broederlijke banden en betrekkingen van achting, hartelijkheid en samenwerking te koesteren en te voeden tussen de verschillende vormen van vereniging van gelovigen. Alleen zo kan de rijkdom aan gaven en charisma’s die de Heer ons aanbiedt, zijn vruchtbare en ordelijke bijdrage leveren tot de opbouw van het gemeenschappelijke huis: “Voor de saamhorige opbouw van het gemeenschappelijke huis is het bovendien nodig dat iedere geest van antagonisme en contestatie afgelegd wordt en dat men veeleer wedijvert in achting voor elkaar Vgl. Rom. 12, 10 , in wederzijdse voorkomendheid in de liefde en in de wil tot samenwerking, met geduld en vooruitziendheid en met de bereidheid tot het offer dat het soms kan meebrengen” H. Paus Johannes Paulus II, Toespraak, Tot het tweede Nationale Congres te Loreto (11 apr 1985).

Wij keren nogmaals terug naar de woorden van Jezus: “Ik ben de wijnstok, gij de ranken” (Joh. 15, 5) om God dank te brengen voor de grote gave van de kerkelijke gemeenschap, welke de weerspiegeling is in de tijd van de eeuwige en onuitsprekelijke liefdesgemeenschap van de drie-ene God. Het bewustzijn van de gave moet samengaan met een sterk verantwoordelijkheidsgevoel: het is immers een gave die, zoals het talent uit het evangelie, vraagt om vruchtbaar gemaakt te worden in een leven van groeiende gemeenschap.

Verantwoordelijkheid voor de gave van de gemeenschap betekent vooral zich inspannen om iedere verleiding van verdeeldheid en tegenstelling te overwinnen welke het leven en de apostolische inzet van de christenen belaagt. De kreet van smart en verbijstering van de apostel Paulus blijft weerklinken als verwijt voor het “verscheuren van het lichaam van Christus” : “Ieder van u schijnt zijn eigen leus te hebben: “Ik ben van Paulus” . “Ik van Apollos” . “Ik van Kefas” . “Ik van Christus” . Is Christus dan in stukken verdeeld?” (1 Kor. 1, 12-13). Als een overredende oproep klinken daarentegen deze andere woorden van de apostel: “Broeders, ik doe een beroep op u in de naam van onze Heer Jezus Christus: weest allen eensgestemd, laat er geen verdeeldheid onder u zijn: weest volkomen één van zin en één van gevoelen” (1 Kor. 1, 10).

Zo wordt het leven van kerkelijke gemeenschap een teken voor de wereld en een aantrekkingskracht die voert tot geloof in Christus: “Zoals Gij, Vader, in Mij en Ik in U: dat ook zij in Ons mogen zijn opdat de wereld gelove dat Gij Mij gezonden hebt” (Joh. 17, 21). Op deze wijze stelt de gemeenschap zich open voor de zending, wordt zij zelf zending.

Document

Naam: CHRISTIFIDELES LAICI
Over de roeping en de zending van de leken in de Kerk
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 30 december 1988
Copyrights: © 1989, RK Voorlichting, Oegstgeest
Bewerkt: 30 november 2020

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test