• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
De apostolische geloofsbelijdenis

Ik geloof in God,
de almachtige Vader,
Schepper van hemel en aarde,

en in Jezus Christus,
zijn enige Zoon, onze Heer,
die ontvangen is van de Heilige Geest,
geboren uit de maagd Maria;
die geleden heeft onder Pontius Pilatus,
is gekruisigd, gestorven en begraven;
die nedergedaald is ter helle,
de derde dag verrezen uit de doden;
die opgestegen is ten hemel;
zit aan de rechterhand van God,
de almachtige Vader;
vandaar zal Hij komen oordelen
de levenden en de doden.

Ik geloof in de Heilige Geest,
de heilige katholieke Kerk,
de gemeenschap van de heiligen,
de vergeving van de zonden,
de verrijzenis van het lichaam
en het eeuwig leven.

Amen.

Symbolum Apostolicum

Credo in Deum,
Patrem omnipotentem,
Creatorem caeli et terrae,

et in Jesum Christum,
Filium Ejus unicum, Dominum nostrum:
qui conceptus est de Spiritu Sancto,
natus ex Maria Virgine,
passus sub Pontio Pilato,
crucifixus, mortuus, et sepultus:
descendit ad inferos;
tertia die resurrexit a mortuis;
ascendit ad caelos,
sedet ad dexteram Dei
Patris omnipotentis:
inde venturus est
judicare vivos ad mortuos.

In Spiritum Sanctum,
sanctam Ecclesiam catholicam,
Sanctorum communionem,
remissionem peccatorum,
carnis resurrectionem,
vitam aeternam.

Amen.

Geloofsbelijdenis van Nicea - Constantinopel

Symbolum Nicænum Constantinopolitanum

Ik geloof in één God
de almachtige Vader
Schepper van hemel en aarde,
van al wat zichtbaar en onzichtbaar is.

Credo in unum Deum,
Patrem omnipoténtem,
Factórem cæli et terræ,
visibílium ómnium et invisibílium

En in één Heer, Jezus Christus,
eniggeboren Zoon van God,
vóór alle tijden geboren uit de Vader.

Et in unum Dóminum Iesum Christum,
Fílium Dei unigénitum
et ex Patre natum ante ómnia sæcula:

God uit God, licht uit licht,
ware God uit de ware God.
Geboren, niet geschapen,
één in wezen met de Vader,
en door wie alles geschapen is.
Deum de Deo, Lumen de Lúmine,
Deum verum de Deo vero,
génitum, non factum,
consubstantiálem Patri:
per quem ómnia facta sunt;
Hij is voor ons, mensen, en omwille van ons heil
uit de hemel neergedaald.
qui propter nos hómines et propter nostram salútem, descéndit de cælis,

Hij heeft het vlees aangenomen
door de heilige Geest uit de Maagd Maria
en is mens geworden.

et incarnátus est de Spíritu Sancto ex María Vírgine et homo factus est,

Hij werd voor ons gekruisigd,
Hij heeft geleden onder Pontius Pilatus
en is begraven.

crucifíxus étiam pro nobis
sub Póntio Piláto, passus
et sepúltus est,

Hij is verrezen op de derde dag,
volgens de Schriften.

et resurréxit tértia die
secúndum Scriptúras,

Hij is opgevaren ten hemel:
zit aan de rechterhand van de Vader.

et ascéndit in cælum,
sedet ad déxteram Patris,

Hij zal wederkomen in heerlijkheid
om te oordelen levenden en doden
en aan zijn rijk komt geen einde.

et íterum ventúrus est cum glória,
iudicáre vivos et mórtuos,
cuius regni non erit finis.
Ik geloof in de heilige Geest
die Heer is en het leven geeft
die voortkomt uit de Vader en de Zoon;
Credo in Spíritum Sanctum,
Dóminum et vivificántem,
qui ex Patre Filióque procédit,
die met de Vader en de Zoon
tezamen wordt aanbeden en verheerlijkt;
die gesproken heeft door de profeten.
qui cum Patre et Fílio
simul adorátur et conglorificátur,
qui locútus est per prophétas.
Ik geloof in de ene, heilige, katholieke en apostolische Kerk. Et unam sanctam cathólicam et apostólicam Ecclésiam.
Ik belijd één doopsel tot vergeving van de zonden. Confíteor unum Baptísma in remissiónem peccatórum.

Ik verwacht de opstanding van de doden
en het leven van het komend rijk.

Et exspécto resurrectiónem mortuórum, et vitam ventúri sæculi.

Amen.

Amen.

Document

Naam: COMPENDIUM VAN DE CATECHISMUS VAN DE KATHOLIEKE KERK
Soort: Catechismus-Compendium
Datum: 28 juni 2005
Copyrights: © 2005, Libreria Editrice Vaticana
© 2005, Vert.: Werkgroep Compendium
Deze werkvertaling is uitgangspunt geweest voor de officiële uitgave. Deze versie wordt binnenkort geconformeerd aan de officiële uitgave.
Bewerkt: 15 december 2021

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test