• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Waarom is de Kerk één?
De Kerk is één omdat zij als oorsprong en voorbeeld de eenheid heeft van de ene God in de drie-eenheid van de Personen; als stichter en hoofd Jezus Christus, die de eenheid van alle volkeren herstelt in één lichaam; als ziel de heilige Geest, die alle gelovigen verenigt in de gemeenschap in Christus. Zij heeft één enkel geloof, één enkel sacramenteel leven, één enkele apostolische opvolging, een gemeenschappelijke hoop en dezelfde liefde.
Waar bestaat de ene Kerk van Christus?
De ene Kerk van Christus, als een in de wereld gestichte en geordende gemeenschap, verwezenlijkt zich in (subsistit in) de katholieke Kerk, die bestuurd wordt door de opvolger van Petrus en door de bisschoppen in gemeenschap met hem. Alleen door haar kan men de volheid volheid van de heilsmiddelen verkrijgen. Want de Heer heeft alle goederen van het Nieuwe Verbond alleen aan het apostelcollege toevertrouwd, waarvan Petrus het hoofd is.
Hoe moet men de niet-katholieke Christenen beschouwen?

In de Kerken en kerkelijke gemeenschappen die zich van de volle gemeenschap van de katholieke Kerk hebben afgescheiden, komt men veel elementen van heiliging en waarheid tegen. Al deze goede elementen komen van Christus en tenderen naar de katholieke eenheid. De leden van deze Kerken en Gemeenschappen zijn door het Doopsel in Christus ingelijfd: wij erkennen hen daarom als broeders en zusters.

Hoe kan men zich voor de eenheid van de Christenen inzetten?

Het verlangen om de eenheid van alle christenen te herstellen is een gave van Christus en een oproep van de Heilige Geest. Het gaat heel de Kerk aan, en verwerkelijkt zich in de bekering van het hart, het gebed, de wederzijdse broederlijke kennismaking, en de theologische dialoog.

In welke zin is de Kerk heilig?
De Kerk is heilig in zoverre de Allerheiligste God aan haar oorsprong staat; Christus heeft zichzelf voor haar overgeleverd, om haar te heiligen en haar heiligend te maken; de heilige Geest bezielt haar met de liefde. In haar bevindt zich de volheid van de heilsmiddelen. De heiligheid is de roeping van al haar leden en het doel van heel haar werkzaamheid. De Kerk telt onder haar leden de Maagd Maria en talloze heiligen als voorbeelden en voorsprekers. De heiligheid van de Kerk is de bron van de heiliging van haar kinderen, die hier op aarde erkennen dat zij allen zondaars zijn en steeds bekering en loutering nodig hebben.
Waarom wordt de Kerk katholiek genoemd?
De Kerk is katholiek, dat wil zeggen universeel, omdat Christus in haar tegenwoordig is: “Daar waar Christus is, daar is de katholieke Kerk” H. Ignatius van Antiochië, Brief aan de Christenen van Smyrna, Epistula ad Smyrnaeos. 8, 2. Zij verkondigt het volledige en onvervalste geloof; zij draagt en bedient de volheid van de heilsmiddelen; zij is uitgezonden naar alle volken van alle tijden en culturen.
Is ook de particuliere Kerk katholiek?
Katholiek is iedere particuliere Kerk (dat wil zeggen een diocees of een eparchie) die gevormd wordt door een gemeenschap van christenen die, wat betreft het geloof en de sacramenten, in gemeenschap zijn met hun bisschop, die in de apostolische successie gewijd is, en met de Kerk van Rome, die “voorzit in de liefde” (H. Ignatius van Antiochië).
Wie behoort tot de katholieke Kerk?
Alle mensen horen op verschillende wijze tot, of zijn gericht op de katholieke eenheid van het volk van God. Volledig in de Kerk ingelijfd is degene die, terwijl hij de Geest van Christus heeft, met haar verenigd is door de banden van de geloofsbelijdenis, de sacramenten, de kerkelijke leiding en de gemeenschap (communio). De gedoopten die deze katholieke eenheid niet ten volle verwerkelijken, bevinden zich in een zekere, zij het onvolmaakte gemeenschap met de katholieke Kerk.
In welke relatie staat de katholieke Kerk tot het joodse volk?
De katholieke Kerk erkent haar band met het joodse volk in het feit dat God het als eerste van allen heeft uitgekozen om zijn woord te ontvangen. Aan het joodse volk "behoort de aanneming tot zonen, de heerlijkheid, de verbonden, de wetgeving, de eredienst en de beloften; van hen zijn de aartsvaders en uit hen komt Christus voort naar het vlees" (Rom. 9, 4-5). In onderscheid met de andere niet-christelijke godsdiensten, is het joodse geloof al een antwoord op de openbaring van God in het Oude Verbond.
Welke band bestaat er tussen de katholieke Kerk en de niet-christelijke godsdiensten?
Er is een band, die vóór alles gegeven is door de gemeenschappelijke oorsprong en het gemeenschappelijke doel van het menselijk geslacht. De katholieke Kerk erkent dat wat er zich aan goeds en waars bevindt in de andere godsdiensten, van God komt en een straal is van zijn waarheid; dat het kan voorbereiden op de ontvangst van het evangelie, en naar de eenheid kan stuwen van de mensheid in de Kerk van Christus.
Wat betekent de uitdrukking: “Buiten de Kerk geen heil”?
Deze uitdrukking betekent dat alle heil komt van Christus het Hoofd, door middel van de Kerk, die zijn Lichaam is. Daarom kunnen diegenen niet gered worden, die de Kerk kennen als door Christus gesticht en voor het heil noodzakelijk, maar die toch niet tot haar toetreden of in haar volharden. Tegelijkertijd kunnen, dank zij Christus en zijn Kerk, diegenen het eeuwig heil verkrijgen, die zonder eigen schuld het evangelie van Christus en zijn Kerk niet kennen, maar die met een oprecht hart God zoeken en onder de invloed van de genade zich inspannen zijn wil te volbrengen, zoals zij die gekend wordt door de stem van het geweten.
Waarom moet de Kerk het Evangelie verkondigen aan heel de wereld?

Omdat de opdracht van Christus luidt: "Gaat dus en maakt alle volkeren tot mijn leerlingen en doopt hen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest” (Mt. 28, 19). Deze missionaire opdracht van de Heer heeft als bron de eeuwige liefde van God, die zijn Zoon en zijn Geest gezonden heeft, omdat Hij “wil dat alle mensen gered worden en tot de kennis van de waarheid komen" (1 Tim. 2, 4).

Op welke wijze is de Kerk missionair?
Geleid door de heilige Geest zet de Kerk in de loop van de geschiedenis de zending van Christus zelf voort. Daarom moeten de christenen aan allen Blijde Boodschap verkondigen die Christus heeft gebracht, door zijn weg te volgen, en bereid te zijn, zelfs tot het offer van zichzelf, tot aan het martelaarschap toe.
Waarom is de Kerk apostolisch?
De Kerk is apostolisch vanwege haar oorsprong, omdat zij is gebouwd op “het fundament van de apostelen” (Ef. 2, 20); vanwege haar onderricht, dat het onderricht van de apostelen is; vanwege haar structuur, in zoverre zij tot aan de wederkomst van Christus door de apostelen onderricht, geheiligd en geleid wordt, dank zij hun opvolgers, de bisschoppen, in gemeenschap met de opvolger van Petrus.
Waarin bestaat de zending van de apostelen?
Het woord apostel betekent gezondene. Jezus, de gezondene van de Vader, riep twaalf van zijn leerlingen tot zich, en stelde hen aan als zijn apostelen, terwijl Hij hen tot de getuigen van zijn verrijzenis maakte en tot de fundamenten van zijn Kerk. Hij gaf hun de opdracht zijn zending voort te zetten, met de woorden: "Zoals de Vader Mij gezonden heeft, zo zend Ik u" (Joh. 20, 21), en met de belofte bij hen te zullen zijn tot aan de voleinding der wereld.
Wat is de apostolische successie?
De apostolische successie is de overdracht, door het Sacrament van de Wijding, van de zending en de volmacht van de apostelen aan hun opvolgers, de bisschoppen. Dank zij deze overdracht blijft de Kerk in gemeenschap van geloof en leven verbonden met haar oorsprong, terwijl zij door de eeuwen heen voor de verspreiding van het rijk van Christus op aarde heel haar apostolaat ordent.

Document

Naam: COMPENDIUM VAN DE CATECHISMUS VAN DE KATHOLIEKE KERK
Soort: Catechismus-Compendium
Datum: 28 juni 2005
Copyrights: © 2005, Libreria Editrice Vaticana
© 2005, Vert.: Werkgroep Compendium
Deze werkvertaling is uitgangspunt geweest voor de officiële uitgave. Deze versie wordt binnenkort geconformeerd aan de officiële uitgave.
Bewerkt: 15 december 2021

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test