• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

LA VOSTRA PRESENZA
Tot Joodse vluchtelingen

Uw aanwezigheid, mijne heren, lijkt ons een duidelijke weerspiegeling van de psychologische ommekeer en de nieuwe oriëntering, die het wereldconflict onder verschillend opzicht in de wereld heeft teweeg gebracht.

Onder de invloed van valse en onverdraagzame leerstellingen hebben zich, in strijd met de geest van edele menselijkheid en waar christendom, afgronden van tweedracht, haat en vervolgingswaanzin geopend tussen volkeren en rassen. Zij hebben het offer geëist van talloze onschuldigen, ook onder hen, die op geen enkele wijze actief aan, de oorlogsgebeurtenissen hadden deelgenomen.

Trouw aan de eeuwige beginselen, die uitstralen uit de wet door God in het hart van ieder mens geschreven, die ons tegenlichten uit de goddelijke openbaring van de Sinaï, en die hun volmaaktheid hebben gevonden in de Bergrede, heeft deze Apostolische Stoel er nooit, op geen enkel ogenblik hoe kritiek ook, twijfel over laten bestaan, dat Hij in zijn beginselen en zijn actie naar buiten geen enkel van die opvattingen aanvaardt of kan aanvaarden, die in de geschiedenis van de beschaving onder de meest betreurenswaardige en onterende afdwalingen van het menselijk denken en voelen zullen worden gerekend.

Uw bezoek aan ons wil een innige dankbetuiging zijn van de kant van mannen en vrouwen, die in angstige tijden, dikwijls zelfs bedreigd door onmiddellijk levensgevaar, ondervonden hebben, hoe de katholieke Kerk en haar ware volgelingen zich bij de beoefening van de naastenliefde weten te verheffen boven al de enge en willekeurige grenzen van menselijk egoïsme en rassenhaat.
De Kerk, bewust van haar godsdienstige zending, moet ongetwijfeld in een wereld, die slechts langzaam en worstelend met talloze hinderpalen velerlei problemen - droevige erfenis van de oorlog - onder de ogen moet zien en oplossen, een wijze terughoudendheid bewaren tegenover de afzonderlijke kwesties van zuiver politiek of territoriaal karakter. Dit belet haar echter volstrekt niet om door het verkondigen van de grote beginselen van ware menselijkheid en broederschap de grondslagen te leggen en veilige voorwaarden te scheppen voor de oplossing van deze kwesties naar recht en billijkheid.
In eigen persoon hebt gij het leed en het bijtende van de haat ondervonden, maar te midden van uw kwellingen hebt gij ook de weldaden en tederheid van de liefde geproefd, van die liefde, die gevoed wordt niet door aardse beweegredenen, maar door een diep geloof in de hemelse Vader, wiens zon schijnt over iedereen van alle taal en stam en wiens genade aangeboden wordt aan allen, die de Heer zoeken in geest en waarheid.
Over u, die ons zo openlijk uw dank hebt willen betuigen, smeken wij daarom het licht en de bescherming af van de Allerhoogste, want Hij is de Vader van barmhartigheid en de God van alle troost, hoogste bron van heil en sterkte, niet alleen voor de afzonderlijke mensen, maar ook voor volkeren en naties.

Document

Naam: LA VOSTRA PRESENZA
Tot Joodse vluchtelingen
Soort: Paus Pius XII - Toespraak
Auteur: Paus Pius XII
Datum: 29 november 1945
Copyrights: © 1946, Ecclesia Docens 0753, Uitg. Gooi & Sticht, Hilversum
Vert.: Drs. R. van Kempen C.ss.R.
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test