• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
1. Onderhoud van de arbeider en zijn gezin
Op de eerste plaats moet aan den werkman een loon verstrekt worden, toereikend voor zijn eigen onderhoud en dat van zijn gezin. Paus Pius XI, Encycliek, Over het Christelijk huwelijk, met inachtneming der in gezin en maatschappij heersende toestanden, noden, dwalingen en misbruiken, Casti Connubii (31 dec 1930) Wel is het billijk, dat ook de overige leden van het gezin, elk naar vermogen, het hunne bijdragen voor aller gemeenschappelijk onderhoud, zoals dat vooral bij de landbouwers, maar ook in veel gezinnen van handswerklieden en kleinere winkeliers feitelijk gebeurt; maar het is een verfoeilijk misbruik, jonge kinderen en zwakke vrouwen uit te buiten. De huismoeders moe ten op de eerste plaats in haar huis of in de onmiddellijke omgeving daarvan haar werk vinden in de vervulling van haar huishoudelijke taak. Daarentegen is het een schandelijke wantoestand, die met alle middelen uit de weg geruimd moet worden, dat huismoeders zich door het karig loon van haar man gedwongen zien, buitenshuis voor de kost te gaan werken, zodat haar eigenlijke zorgen en plichten, met name de opvoeding der kinderen, worden verwaarloosd. Daarom moet met alle kracht er naar gestreefd worden, dat de huisvaders een loon ontvangen, dat ruim genoeg is, om behoorlijk te voorzien in de normale behoeften van hun gezin. Wanneer dit laatste, in de tegenwoordige omstandigheden niet altijd het geval zal kunnen zijn, dan eist de sociale rechtvaardigheid, dat ten spoedigste hervormingen worden ingevoerd van dien aard, dat aan elke volwassen arbeider zulk een loon worde gegarandeerd. - Hier past een woord van verdiende hulde aan allen, die met wijs inzicht en met groot succes verschillende methoden beproefd hebben, om het arbeidsloon zó in evenredigheid te. brengen met de gezinslasten, dat bij de vermeerdering daarvan het loon verhoogd wordt, ja zelfs om, als het geval zich voordoet, te voorzien in buitengewone behoeften.

Document

Naam: QUADRAGESIMO ANNO
Over de aanpassing van de sociale orde
Soort: Paus Pius XI - Encycliek
Auteur: Paus Pius XI
Datum: 15 mei 1931
Copyrights: © 1948, Ecclesia Docens 0159, Uitg. Gooi & Sticht, Hilversum
Vert.: Dr. O. Janssen O.F.M., Dr. L. Zeinstra O.F.M.
Bewerkt: 30 juni 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test