• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Thans, nu de priesters helaas minder talrijk zijn dan hun taak dit eist; nu ook op onze tijd het woord van de goddelijke Zaligmaker van toepassing is: “De oogst is wel groot, maar de arbeiders zijn weinig in getal” (Mt. 9, 37)(Lc. 10, 2): nu biedt de actieve samenwerking van de leken met de kerkelijke hiërarchie, die nog dagelijks groeien moet en die bezield moet zijn met edele, vurige toewijding, een kostbare hulp aan de priesters, en houdt beloften in voor een ontwikkeling, die de schoonste verwachtingen wettigt. Het gebed van de Kerk tot de Heer van de oogst, dat Hij arbeiders naar Zijn wijngaard moge zenden Vgl. Mt. 9, 38 Vgl. Lc. 10, 2 , schijnt een verhoring te vinden, die aan de bijzondere eisen van onze tijd beantwoordt. Want zó worden de priesters, die niet meer tegen hun taak zijn opgewassen, of verhinderd zijn die te volbrengen, in hun arbeid op gelukkige wijze vervangen of aangevuld. Actieve groepen van mannen en vrouwen, jongens en meisjes, geven gehoor aan het pauselijk bevel, richten zich naar de leiding, die hun eigen bisschoppen hun geven, en wijden zich met hart en ziel en vol vuur aan werken van apostolaat, om de volksmassa's, die op droevige wijze van Jezus Christus zijn afgedwaald, eindelijk weer tot Hem terug te voeren. Op dit uur, dat voor de Kerk en de maatschappij zo gewichtig is, brengen wij hun onze vaderlijke groet en onze innige dank. Laten zij overtuigd zijn, dat wij een vaderlijk vertrouwen in hen stellen. Daar zij zo bereidwillig en blijde het vaandel van hun koning Jezus Christus volgen, en zich zelf, hun werk en hun leven aan Hem hebben gewijd, mogen zij met volle recht de woorden van de psalmist tot de hunne maken: “Den koning wil ik mijn werken tonen”. (Ps. 44, 1) Niet alleen hun bidden maar ook hun werken is een krachtige poging om het rijk Gods te doen komen. In alle klassen en standen van de maatschappij kweekt de ijver, waarmede zij het priesterschap bijstaan, waardevolle krachten aan tot het vervullen van een zo heerlijke en troostvolle taak als de edelste en diepstgelovige ziel maar wensen kan. Dit apostolaat, dat onder de bezielende Leiding der Kerk wordt uitgeoefend, wijdt leken als het ware tot bedienaren van Christus, in die zin als door de H. Augustinus prachtig is uiteengezet: “Broeders, wanneer gij de Heer hoort zeggen:

"Waar Ik ben, daar zal ook Mijn dienaar zijn», denkt dan niet alleen aan goede bisschoppen en priesters. Ook gij moet op uw wijze Christus’ medehelpers zijn, door uw rechtschapen leven, door aalmoezen uit te delen, door Zijn naam en Zijn leer bekend te maken overal waar gij kunt, zodat ook iedere huisvader weet, dat hij op die titel aan zijn gezin zijn vaderliefde verschuldigd is. Om wille van Christus en van het eeuwig leven moet hij de zijnen vermanen, onderrichten, aansporen, berispen, welwillendheid tonen en tucht doen heersen; zó zal hij in zijn huis de bediening van priester, zelfs in zekere zin die van bisschop vervullen, en Christus’ bedienaar zijn, om eeuwig met Hem te mogen zijn.” H. Augustinus, In Iohannis Evangelium Tractatus. tract. 51, n. 13

Document

Naam: SUMMI PONTIFICATUS
Over de eenheid van de menselijke maatschappij
Soort: Paus Pius XII - Encycliek
Auteur: Paus Pius XII
Datum: 20 oktober 1939
Copyrights: © 1940, Ecclesia Docens 0113, Uitg. Gooi & Sticht, Hilversum
Vert.: F.A.J. van Nimwegen, C.ss.R.
Bewerkt: 12 november 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test