• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
De Kerk van Jezus Christus, als trouwe bewaarster van de goddelijke, van opvoedende kracht vervulde wijsheid, streeft volstrekt niet naar onderdrukking of kleinering van karakteristieke nationale eigenschappen, die ieder volk volkomen te recht als een heilig erfdeel met nauwgezette zorg en met fierheid tracht te bewaren. Haar doel immers is eenheid, gevormd en onderhouden door de bovennatuurlijke liefde, die allen daadwerkelijk moet bezielen; maar niet een algehele eenvormigheid, die louter uiterlijk is en daardoor de innerlijke krachten verzwakt. Alle maatregelen en richtlijnen, die dienen tot een verstandige ontplooiing en gematigde ontwikkeling van aanleg en krachten, wier oorsprong ligt in de diepste schuilhoeken van ieder ras, worden door de Kerk begroet en met moederlijke wensen begeleid, als zij maar niet in strijd komen met de plichten, die door de gemeenschappelijke oorsprong van alle mensen en door hun gemeenschappelijke bestemming worden opgelegd. Dat heeft zij herhaaldelijk getoond door de opofferende arbeid van de missionarissen; dat is volgens haar eigen verklaring de poolster, waarop zij op de tocht van haar wereldapostolaat de ogen gericht houdt. Die predikers van het woord Gods hebben door talloze onderzoekingen, die zij in de loop der eeuwen met grote offers en grote liefde hebben verricht, een rijker begrip en juister beoordeling trachten te krijgen van de cultuur en de instellingen van de verschillende volken, en de eigen geestelijke waarden en gaven van die volken trachten te ontwikkelen en hoger op te voeren, en zo dienstbaar te maken aan een gemakkelijker en vruchtbaarder verbreiding van het Evangelie van Jezus Christus onder hen. Alles wat in de gebruiken en gewoonten van de volken niet onafscheidelijk samenhangt met bijgelovige praktijken of dwalingen, vindt altijd welwillende beoordeling en wordt, zo mogelijk, ongeschonden bewaard. Onze onmiddellijke voorganger z.g. nam in een bijzonder vraagstuk van die aard, dat veel wijsheid en overleg vorderde, een ruimhartige beslissing, die voor onze tijd en voor de toekomst een loffelijk getuigenis zal zijn van zijn scherpe geestesblik en zijn vurige apostolische ijver. Welnu, het behoeft nauwelijks gezegd te worden, eerbiedwaardige broeders, dat wij zonder aarzelen dezelfde weg zullen volgen. Allen, van welken stam of taal ook, die tot de katholieke Kerk toetreden, moeten overtuigd zijn, dat zij in dat huis van aller Vader, waar allen onder de wet en in de vrede van Christus leven, volkomen dezelfde kinderrechten genieten. Inderdaad, om deze regels van volkomen gelijkheid stap voor stap in praktijk te doen overgaan, worden de beste mannen uit de inheemse bevolkingen uitgekozen, om langzamerhand de rangen van de priesters en bisschoppen bij hun landgenoten uit te breiden. Om deze reden, namelijk om onze bedoelingen in deze door een openlijke daad aan te tonen, willen wij op het a.s. feest van Christus-Koning twaalf priesters, die als het ware de vertegenwoordigers moeten zijn van de stammen en volken waartoe zij behoren, bij het graf van de prins der apostelen tot de bisschoppelijke waardigheid verheffen.

Document

Naam: SUMMI PONTIFICATUS
Over de eenheid van de menselijke maatschappij
Soort: Paus Pius XII - Encycliek
Auteur: Paus Pius XII
Datum: 20 oktober 1939
Copyrights: © 1940, Ecclesia Docens 0113, Uitg. Gooi & Sticht, Hilversum
Vert.: F.A.J. van Nimwegen, C.ss.R.
Bewerkt: 12 november 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test