• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
De heilige Synode bepaalt, dat er bij de herziening van het Kerkelijke Wetboek aangepaste wetten zullen worden gemaakt overeenkomstig de beginselen, die in dit decreet zijn opgesteld, waarbij men tevens rekening moet houden met de opmerkingen van de commissies of de vaders van het Concilie.

Verder bepaalt de heilige Synode, dat er algemene handleidingen zullen worden samengesteld voor de zielzorg ten gebruike zowel van de bisschoppen als van de pastoors, om hun duidelijke methodes aan de hand te doen voor een gemakkelijkere en een meer aangepaste uitoefening van hun pastorale ambt.

Ook zal er een speciale handleiding worden samengesteld voor de zielzorg van bijzondere groepen van gelovigen, een handleiding, waarin rekening wordt gehouden met de verschillende situaties van de afzonderlijke landen of gebieden; verder een handleiding voor het catechetisch onderricht van het christenvolk, waarin gehandeld moet worden over de grondbeginselen en de opzet van dit onderricht en over de wijze, waarop de boeken over deze stof moeten worden geschreven. Bij het samenstellen van deze handelingen zal men eveneens rekening houden met de opmerkingen van de commissies en de vaders van het Concilie.

In de naam van de allerheiligste en onverdeelde Drie-eenheid, Vader, Zoon en Heilige Geest.

Het decreet over het pastorale ambt van de bisschoppen in de Kerk, dat in deze heilige en algemene Tweede Vaticaanse Synode, wettig bijeen, zo juist is voorgelezen, heeft de instemming van de Vaders.

En wij, krachtens het apostolisch gezag, door Christus aan ons verleend, geven, samen met de Concilievaders, in de Heilige Geest daaraan onze goedkeuring, bepalen het en stellen het vast, en wij beleven datgene, wat door de Synode is vastgesteld, tot Gods glorie te promulgeren.

Rome, bij Sint-Pieter, 28 oktober 1965

Ik, PAULUS, bisschop van de katholieke Kerk.

Hier volgen de handtekeningen van de Vaders.

Document

Naam: CHRISTUS DOMINUS
Over het herderlijk ambt van de bisschoppen in de Kerk
Soort: 2e Vaticaans Concilie - Decreet
Datum: 28 oktober 1965
Copyrights: © 1968, Ecclesia Docens 0750, uitg. Gooi & Sticht, Hilversum
Vert.: Dr. M. Mulders C.ss.R. en Dr. J. Kahmann C.ss.R.
Bewerkt: 1 september 2021

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test