• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

BUITEN DE GEBOORTEKERK TE BETHLEHEM

Broeders Bisschoppen en Priesters,
Geliefde Broeders en Zusters,
De woorden van de profeet Jesaja voorspellen de komst van de Verlosser in de wereld. En het was hier in Bethlehem dat de grote belofte werd vervuld. Gedurende 2000 jaar, generatie na generatie van Christenen hebben de naam Bethlehem uitgesproken met diepe emotie en vreugdevolle dankbaarheid. Zoals de herders en de drie wijzen komen ook wij om het Kind te vinden, "gewikkeld in doeken en liggend in een kribbe" (Lc. 2, 12). Zoals zo vele pelgrims voor ons, knielen wij in verwondering en aanbidding voor het onuitsprekelijke mysterie wat het volbracht is.

Op het eerste Kerstfeest van mijn ambt als opvolger van de Apostel Petrus heb ik publiekelijk mijn grote wens geuit om het begin van mijn pontificaat in Bethlehem bij de Geboortegrot te vieren zie de homilie van de Nachtmis, 24 december 1978, no. 3.

Dat was toen niet mogelijk; en het was tot nu toe niet mogelijk. Maar vandaag, hoe kan ik weigeren de God van alle genade te prijzen, wiens wegen mysterieus zijn en wiens liefde geen einde kent, om mij, in het Jubeljaar, naar de plaats van de geboorte van onze Verlosser te brengen? Bethlehem is het hart van mijn Jubileumpelgrimage. De paden die ik heb genomen leidt mij naar deze plaats en naar het mysterie dat ik verkondig.

"Vreest niet, want zie, ik verkondig u een vreugdevolle boodschap die bestemd is voor het hele volk. Heden is u een Redder geboren, Christus de Heer" (Lc. 2, 10-11).

De vreugde verkondigd door een engel is niet iets uit het verleden. Het is een vreugde van vandaag - het eeuwige vandaag van de verlossing van God wat alle tijd omhelst, verleden, heden en toekomst. Aan het begin van dit nieuwe millennium, zijn wij geroepen om duidelijk de tijd te zien, omdat de Eeuwigheid hier de geschiedenis ingaat en voor altijd bij ons blijft. De woorden van de Eerbiedwaardige Beda maken het idee duidelijk: "Tot vandaag en elke dag tot in alle eeuwen , zal de Heer voortdurend ontvangen worden in Nazareth en geboren worden in Bethlehem". Omdat het altijd Kerstmis is in Bethlehem, is het elke dag Kerstmis in het hart van alle christenen. En elke dag zijn wij geroepen om de boodschap van Bethlehem aan de wereld te verkondigen - "goed nieuws van grote vreugde": het Eeuwige Woord, "God uit God, Licht uit Licht", is Vlees geworden en is onder ons komen wonen (Joh. 1, 14).

Het nieuwgeboren Kind, hulpeloos en totaal afhankelijk van de zorg van Maria en Jozef, toevertrouwd aan hun liefde, is het rijkdom van de gehele wereld. Hij is ons alles!

In dit Kind - de Zoon die aan ons gegeven is - vinden we rust voor onze zielen en het ware brood dat nooit tekort schiet - het Eucharistische Brood, voorspeld zelfs in de naam van deze stad: Bethlehem, het huis van brood. God ligt verborgen in dit Kind; goddelijkheid ligt verborgen in het Brood van Leven.

Adore te devote latens Deitas!

Quae sub his figuris vere latitas !

Het grote mysterie van goddelijke zelfontlediging, het werk van onze verlossing openbaart zich in zwakheid: dit is geen eenvoudige waarheid. De Redder was geboren in de nacht - in de duisternis, in de stilte en de armoedigheid van de stal van Bethlehem. "De mensen die doolden in de duisternis hebben een groot licht aanschouwd: aan hen die leven in diepe duisternis heeft een licht geschenen," zegt het woord van de profeet Jesaja (Jes. 9, 2). Dit is een plaats dat "het juk" en "de staf" van de onderdrukking heeft gekend. Hoe vaak is de schreeuw van onschuldigen in deze straten gehoord? Zelfs de grote kerk, gebouwd op de geboorteplaats van de Redder, staat als een vesting, gehavend door de strijd van eeuwen. De Kribbe van Jezus ligt altijd in de schaduw van het Kruis. De stilte en armoedigheid van de geboorte in Bethlehem zijn één met de duisternis en pijn van de dood op Calvarie. De Kribbe en het Kruis zijn hetzelfde mysterie van verlossende liefde; het lichaam wat Maria in de kribbe legde is hetzelfde lichaam aan het kruis geofferd.

Waar blijft dan de heerschappij van de "Wonderbaarlijke Raadsman, Machtige God en Vredesvorst" waar de profeet Jesaja over sprak? Waar is de macht waar Jezus zelf naar wijst wanneer Hij zegt: "Alle macht is gegeven aan mij in de hemel en op aarde" (Mt. 28, 18)? Christus' koninkrijk is niet "van deze wereld" (Joh. 18, 36). Zijn koninkrijk is niet het spel van macht en rijkdom en overwinning waaruit de menselijke geschiedenis lijkt te bestaan. Het is eerder de macht om de duivel te overwinnen, de ultieme victorie over zonde en dood.

Het is de macht de wonden te helen die het beeld van de Schepper van alle schepselen misvormd. Christus is de macht om onze zwakke natuur te wijzigen en ons bekwaam te maken, door de genade van de Heilige Geest, in vrede met elkaar en in gemeenschap met God zelf. "Aan allen die Hem wel aanvaardden, aan hen die in zijn Naam geloven, gaf Hij het vermogen om kinderen van God te worden" (Joh. 1, 12). Dit is de boodschap van Bethlehem voor vandaag en altijd. Dit is de buitengewone gave die de Vredesvorst 2000 jaar geleden in de wereld bracht.

In deze vrede, groet ik alle Palestijnen, in het besef dat dit een bijzondere tijd in de geschiedenis voor hen is. Ik bid dat de onlangs besloten Pastorale Synode waar alle katholieke Kerken aan deelnamen, u mag bemoedigen en de band van eenheid en vrede versterken.

Op deze weg zal u nog duidelijker moeten getuigen van het geloof, de Kerk opbouwen en de gemeenschappelijke goederen dienen. Ik bied een heilige kus aan alle Christenen van de andere kerken en van de geestelijke ordes. Ik groet de moslims van Bethlehem en bid voor een nieuwe tijdperk van begrip en samenwerking tussen alle mensen van het Heilig Land.

Vandaag kijken we terug naar het moment van 2000 jaar geleden, maar geestelijk omhelzen we alle tijd. Wij zijn verzameld op één plaats, maar we omsluiten de gehele wereld. Wij vieren het nieuwgeboren Kind, maar we omarmen alle mensen van de gehele aarde. Vandaag, op het plein van de Kribbe, roepen we naar alle tijden en plaatsen, naar alle mensen "Vrede zij met u! Weest niet bevreesd!" Deze woorden klinken door in alle pagina's van de Schrift. Het zijn goddelijke woorden, gesproken door Jezus zelf nadat Hij uit de doden was opgestaan: "Weest niet bevreesd!" (Mt. 28, 10). Dit zijn de woorden van de kerk aan u vandaag. Weest niet bevreesd om uw christelijke aanwezigheid en erfgoed te bewaren op de plaats waar onze Verlosser is geboren.

In de grot van Bethlehem, om de woorden van Sint Paulus uit de Tweede Lezing van vandaag te gebruiken, "is de genade van God verschenen" (Tit. 2, 11). In het Kind wat is geboren heeft de wereld ontvangen "de genade beloofd aan onze vaderen, aan Abraham en zijn geslacht voor altijd" (Lc. 1, 54-55). Verblind door het Eeuwig Woord dat Vlees geworden is, laten we alle angst achter en worden we gelijk engelen, God erend, die de wereld zulke gaven geeft. Met het hemelse koor, "zingen wij een nieuw lied" (Ps. 96, 1).

"Eer aan God in den hoge en vrede op aarde aan alle mensen die Hij liefheeft" (Lc. 2, 14).

O Kind van Bethlehem, Zoon van Maria en Zoon van God, Heer van alle tijden en Vredesvorst, "dezelfde gisteren, vandaag en voor altijd" (Hebr. 13, 8): nu we voortgaan in het nieuwe millennium, heel onze wonden, versterk onze stappen, open ons hart en verstand voor "de liefdevolle vriendelijkheid van Gods hart die ons bezoekt van ochtendgloren tot avondrood" (Lc. 1, 78). Amen.

Document

Naam: BUITEN DE GEBOORTEKERK TE BETHLEHEM
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Homilie
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 22 maart 2000
Copyrights: © Stg. InterKerk
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test