• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Dit eerbiedwaardig geloof van onze voorvaderen omtrent het levend contact met onze broeders, die reeds de hemelse glorie bezitten of na hun dood nog een loutering ondergaan, wordt door onze heilige Synode met grote eerbied aanvaard, en zij vernieuwt de besluiten van het Tweede concilie van Nicea 2e Concilie van Nicea, 7e Zitting - De definitie aangaande heilige afbeeldingen, Sessio VII - Definitio de sacris imaginibus (13 okt 787). DS 302 (DH 600), Florence Concilie van Florence, Bul, Sessio VI - 6e Zitting: Over de eenheid met de Grieken, Laetentur caeli - Decretum pro Graecis (6 juli 1439), 5. DS 693 (DH 1304) en Trente Concilie van Trente, 25e Zitting - Decreet over de verering van relikwieën van heiligen en over de afbeeldingen van heiligen, Sessio XXV - De invocatione, veneratione et reliquiis Sanctorum et sacris imaginibus (3 dec 1563), 1-5 Concilie van Trente, 25e Zitting - Decreet over het vagevuur, Sessio XXV - Decretum de purgatorio (3 dec 1563) Tevens echter willen wij, overeenkomstig haar pastorale bewogenheid, allen, wie het aangaat, aansporen om eventueel binnengeslopen misbruiken, overdrijvingen of tekorten, met alle ijver te weren of te corrigeren, en alles te herstellen tot grotere eer van Christus en van God. Zij moeten derhalve de gelovigen leren, dat de ware heiligenverering niet zozeer bestaat in een veelheid van uiterlijke handelingen, als wel in de intensiteit van onze werkzame liefde, die ons bij de heiligen doet zoeken: "In hun levenswandel, ons voorbeeld; in de gemeenschap met hen ons deel hebben met hen; in hun voorspraak onze steun", Uit de Prefatie, die in sommige bisdommen is toegestaan, tot groter welzijn van onszelf en van de Kerk. Van de andere kant moeten zij de gelovigen er op wijzen, dat onze omgang met de heiligen, mits gezien in het volle licht van het geloof, niet in het minst afbreuk doet aan de aanbidding, die men brengt aan God de Vader door Christus in de Geest, maar hiervoor integendeel een grote verrijking betekent. Vgl. H. Petrus Canisius, Catechismus Maior seu Summa Doctrinae christianae. cap III (ed. crit. F. Streicher, Pars I, p. 15-16, n. 44, et p. 100-101, n. 49)

Want, wanneer wij allen, die Gods kinderen zijn en één gezin vormen in Christus Vgl. Hebr. 3, 6 , één zijn met elkaar in onderlinge liefde en in de gezamenlijke lofprijzing van de allerheiligste Drie-eenheid beantwoorden wij aan de diepste roeping van de kerk, en hebben wij door een voorsmaak deel aan liturgie van de voltooide heerlijkheid. Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de heilige liturgie, Sacrosanctum Concilium (4 dec 1963), 8. Wanneer immers Christus zal verschijnen en de glorievolle verrijzenis van de doden zal plaats hebben, dan zal de luister van god de hemelse Stad verlichten en het Lam haar lichtende lamp zijn. Vgl. Openb. 21, 24 Dan zal heel de Kerk der heiligen in het hoogste liefdegeluk God en "het Lam, dat geslacht werd" (Openb. 5, 12), aanbidden en het eenstemmig uitjubelen: "Aan Hem die gezeten is op de troon, en aan het Lam zij de lof en de eer en de roem en de kracht in de eeuwen der eeuwen" (Openb. 5, 13-14).

Document

Naam: LUMEN GENTIUM
Over de Kerk
Soort: 2e Vaticaans Concilie - Constitutie
Datum: 21 november 1964
Copyrights: © 1965, Ecclesia Docens nr. 0713. Uitg. Gooi & Sticht, Hilversum
Bewerkt: 6 oktober 2022

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test