• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Het huwelijk met Maria.

"Jozef, zoon van David, wees niet bevreesd Maria, uw vrouw tot u te nemen: het kind in haar schoot is van de heilige Geest. Zij zal een zoon ter wereld brengen die gij Jezus moet noemen, want Hij zal zijn volk redden uit hun zonden" (Mt. 1, 20-21).

In deze woorden ligt de kern van de Bijbelse waarheid over de heilige Jozef opgesloten, het ogenblik van zijn leven waarnaar de kerkvaders speciaal verwijzen.

De evangelist Mattheüs legt de betekenis van dit ogenblik uit en geeft ook aan hoe Jozef het beleefd heeft. Maar om de inhoud en de context ervan volledig te begrijpen is het belangrijk de parallelle tekst van het Evangelie van Lucas voor ogen te houden.

Het vers van Mattheüs zegt over de zwangerschap van Maria: "De geboorte van Jezus Christus vond plaats op deze wijze. Toen zijn moeder verloofd was met Jozef, bleek zij, voordat zij gingen samenwonen zwanger van de heilige Geest" (Mt. 1, 18) van de oorsprong van deze zwangerschap van Maria "van de heilige Geest" vindt men een meer uitgebreide en expliciete verklaring in het vers dat wij in Lucas lezen over de aankondiging van de geboorte van Jezus: "De engel Gabriel werd van Godswege gezonden naar de stad in Galilea, Nazareth, tot een maagd die verloofd was met een man die Jozef heette, uit het huis van David; de naam van de maagd was Maria" (Lc. 1, 26-27). De woorden van de engel: "Verheug u, begenadigde, de Heer is met u" (Lc. 1, 28) brachten Maria innerlijk in verwarring en stemden haar ook tot nadenken. Dan stelt de bode de maagd gerust en openbaart haar tegelijk het bijzondere plan van God met haar: "Vrees niet Maria, want gij hebt genade gevonden bij God. Zie, gij zult zwanger worden en een zoon ter wereld brengen, die gij de naam Jezus Christus moet geven. Hij zal groot zijn en Zoon van de Allerhoogste worden. God de Heer zal Hem de troon van zijn vader David schenken" (Lc. 1, 30-32).

Kort daarvoor had de evangelist verklaard dat Maria op het ogenblik van de boodschap "verloofd was met een man die Jozef heette, uit het huis van David". De aard van dit huwelijk wordt indirect uitgelegd als Maria, na gehoord te hebben wat de bode zei over de geboorte van de zoon, vraagt: "Hoe zal dit geschieden, daar ik geen gemeenschap heb met een man?" (Lc. 1, 34) Dan krijgt zij dit antwoord: "De heilige Geest zal over u komen en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen: daarom ook zal wat ter wereld wordt gebracht heilig genoemd worden, Zoon van God" (Lc. 1, 35). Hoewel Maria reeds gehuwd is met Jozef, zal zij toch maagd blijven, omdat het kind dat zij ontvangen had bij de aankondiging, ontvangen was van de heilige Geest.

Op dit punt stemt de tekst van Lucas overeen met de tekst van Mt. 1, 18 en helpt hij verklaren wat wij daarin lezen. Toen Maria na het huwelijk met Jozef "zwanger bleek van de heilige Geest", was dit feit in overeenstemming met heel de inhoud van de aankondiging en in het bijzonder met de laatste woorden van Maria: "Mij geschiede naar uw woord" (Lc. 1, 38). Maria beantwoordt aan het duidelijke plan van God en in de loop van de dagen en weken blijkt voor de mensen en voor Jozef dat zij zwanger is, degene is die moet baren en in zich het mysterie van het moederschap draagt.

Document

Naam: REDEMPTORIS CUSTOS
Over de persoon en de zending van de heilige Jozef in het leven van Christus en van de Kerk
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Apostolische Exhortatie
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 15 augustus 1989
Copyrights: © 1989, Colomba / Stg. RK Voorlichting Oegstgeest
Bewerkt: 1 juli 2021

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test