• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

In het specifieke geval dat wordt onderzocht, zijn er drie categorieën mensen die betrokken zijn bij de medewerking met het kwaad, het kwaad dat duidelijk wordt vertegenwoordigd door de actie van een uit vrije wil gepleegde abortus, uitgevoerd door anderen:

  1. degenen die de vaccins bereiden met behulp van menselijke cellijnen die komen van uit vrije wil gepleegde abortussen; (N.v.d.r.: zie hier alinea 16-17)
  2. degenen die deelnemen aan de massamarketing van dergelijke vaccins; (N.v.d.r.:zie hier alinea 18-19)
  3. degenen die ze om gezondheidsredenen moeten gebruiken. (N.v.d.r.:zie hier alinea 20-21)

Ten eerste moeten we elke vorm van formele medewerking (de kwade intentie delend) met de daad van degenen die een uit vrije wil gepleegde abortus hebben gepleegd moreel ongeoorloofd achten, wat op zijn beurt het verwerven van foetale weefsels mogelijk heeft gemaakt die nodig zijn voor de bereiding van vaccins. Wie - ongeacht de categorie waartoe hij behoort - op de een of andere manier meewerkt, zijn intentie deelt, aan de uitvoering van een abortus uit vrije wil met het doel de bovengenoemde vaccins te produceren, neemt daarom in feite deel aan hetzelfde morele kwaad als de persoon die die abortus heeft uitgevoerd. Een dergelijke deelname zou ook plaatsvinden in het geval waarin iemand die de intentie van de abortus deelt, ervan afziet deze ongeoorloofde handeling aan de kaak te stellen of te bekritiseren, hoewel hij daartoe de morele plicht heeft (passieve formele medewerking).

In een geval waarin de immorele intentie van de persoon die de abortus heeft gepleegd niet formeel wordt gedeeld, zou elke vorm van medewerking materieel zijn, met de volgende specificaties.

Wat betreft de bereiding, distributie en marketing van vaccins die zijn geproduceerd als resultaat van het gebruik van biologisch materiaal waarvan de oorsprong verband houdt met cellen die afkomstig zijn van uit vrije wil geaborteerde foetussen, wordt een dergelijk proces in principe moreel ongeoorloofd verklaard, omdat het zou kunnen bijdragen tot het aanmoedigen van het uitvoeren van andere uit vrije wil gepleegde abortussen met het oog op de productie van dergelijke vaccins. Niettemin moet worden erkend dat de verschillende meewerkende actoren binnen de keten van productie-distributie-marketing verschillende morele verantwoordelijkheden kunnen hebben.

Er is echter nog een ander aspect waarmee rekening moet worden gehouden, en dat is de vorm van passieve materiële medewerking welke zou worden verleend door de producenten van deze vaccins, als ze de oorspronkelijke immorele daad (de uit vrije wil gepleegde abortus) niet aan de kaak stellen en publiekelijk afwijzen, en als ze zich niet samen wijden aan onderzoek en alternatieve manieren promoten, vrijgesteld van moreel kwaad, voor de productie van vaccins voor dezelfde infecties. Een dergelijke passieve materiële medewerking is, als die zou plaatsvinden, even ongeoorloofd.

Met betrekking tot degenen die dergelijke vaccins om gezondheidsredenen moeten gebruiken, moet worden benadrukt dat, afgezien van elke vorm van formele medewerking, in het algemeen artsen of ouders die hun toevlucht nemen tot het gebruik van deze vaccins voor hun kinderen, ondanks het feit dat ze weten hun oorsprong (uit vrije wil gepleegde abortus), een vorm van zeer ver verwijderde bemiddelde materiële medewerking uitvoeren, en dus zeer licht, bij de uitvoering van de oorspronkelijke daad van abortus, en een indirecte materiële medewerking, met betrekking tot het op de markt brengen van cellen afkomstig van abortussen, en onmiddellijk, met betrekking tot het op de markt brengen van vaccins die met dergelijke cellen zijn geproduceerd. De medewerking is daarom intensiever van de kant van de autoriteiten en nationale gezondheidsstelsels die het gebruik van de vaccins accepteren.

In deze situatie valt het aspect van passieve medewerking echter het meest op. Het is aan de gelovigen en burgers met een oprecht geweten (vaders van gezinnen, doktoren, enz.) om de steeds wijdverbreide aanvallen op het leven en de "cultuur van de dood" die aan hen ten grondslag ligt, te bestrijden, zelfs door een gewetensbezwaar te maken. Vanuit dit oogpunt vormt het gebruik van vaccins waarvan de productie verband houdt met verkregen abortus op zijn minst een indirecte passieve materiële medewerking op afstand aan de abortus, en een directe passieve materiële medewerking met betrekking tot de marketing ervan. Bovendien draagt het gebruik van dergelijke vaccins op cultureel niveau bij tot het creëren van een algemene sociale consensus over de werking van de farmaceutische industrieën die ze op een immorele manier produceren.

Daarom hebben artsen en vaders van gezinnen de plicht hun toevlucht te nemen tot alternatieve vaccins De alternatieve vaccins in kwestie zijn die vaccins die worden bereid door middel van cellijnen die niet van menselijke oorsprong zijn, bijvoorbeeld de Vero-cellijn (van apen) (D. Vinnedge), de niercellen van konijnen of apen, of de cellen van kippenembryo's. Er moet echter worden opgemerkt dat bij sommige van de op deze manier bereide vaccins ernstige vormen van allergie zijn opgetreden. Het gebruik van recombinant-DNA-technologie zou in de nabije toekomst kunnen leiden tot de ontwikkeling van nieuwe vaccins, waarvoor niet langer het gebruik van culturen van menselijke diploïde cellen nodig zal zijn voor de verzwakking van het virus en zijn groei, want dergelijke vaccins zullen niet worden bereid op basis van een basis van verzwakt virus, maar uit het genoom van het virus en uit de aldus ontwikkelde antigenen (GC Woodrow, WM McDonnell en FK Askari). Er zijn al enkele experimentele onderzoeken gedaan met vaccins die zijn ontwikkeld op basis van DNA dat is afgeleid van het genoom van het rodehond virus. Bovendien proberen sommige Aziatische onderzoekers het Varicella-virus te gebruiken als een vector voor de insertie van genen die de virale antigenen van Rubella codificeren. Deze onderzoeken bevinden zich nog in een voorbereidende fase en de verfijning van vaccinpreparaten die in de klinische praktijk kunnen worden gebruikt, zal een lange tijd vergen en zal hoge kosten met zich meebrengen. D. Vinnedge, The Smallpox Vaccine, The National Catholic Bioethics Quarterly, Spring 2000, deel 2, nr. 1, p. 12. G.C. Woodrow, An Overview of Biotechnology As Applied to Vaccine Development, in «New Generation Vaccines, G.C. Woodrow, M.M. Levine eds., Marcel Dekker Inc., New York en Basel, 1990, zie blz. 32-37. W.M. McDonnell, F.K. Askari, Immunization, JAMA, 10 december 1997, deel 278, nr. 22, pp. 2000-2007, zie pp. 2005-2006. (als die bestaan), waarbij ze druk uitoefenen op de politieke autoriteiten en de gezondheidsstelsels, zodat andere vaccins zonder morele problemen beschikbaar komen. Zij dienen, indien nodig, gebruik te maken van gewetensbezwaar H. Paus Johannes Paulus II, Encycliek, Over de waarde en de onaantastbaarheid van het menselijk leven, Evangelium Vitae (25 mrt 1995), 73. Een dergelijke plicht kan bijgevolg leiden tot het nemen van toevlucht tot "gewetensbezwaren" wanneer de handeling die als ongeoorloofd wordt herkend een handeling is die is toegestaan of zelfs aangemoedigd wordt door de wetten van het land en een bedreiging vormt voor het menselijk leven. De encycliek Evangelium Vitae onderstreepte deze "verplichting om zich te verzetten tegen" de wetten die abortus of euthanasie toestaan "met behulp van het beroep op gewetensbezwaren" (nr. 73). met betrekking tot het gebruik van vaccins die zijn geproduceerd met cellijnen van geaborteerde menselijke foetale oorsprong. Evenzo moeten ze zich met alle middelen (schriftelijk, via de verschillende verenigingen, massamedia, enz.) verzetten tegen de vaccins die nog geen moreel aanvaardbare alternatieven hebben, waardoor er druk wordt uitgeoefend zodat alternatieve vaccins worden bereid die niet in verband staan met de abortus van een menselijke foetus, en strikte juridische controle van de producenten van de farmaceutische industrie.

Met betrekking tot de ziekten waartegen geen alternatieve vaccins die beschikbaar zijn en ethisch aanvaardbaar, is het juist om af te zien van het gebruik van deze vaccins als dit kan worden gedaan zonder dat kinderen, en indirect de bevolking als geheel, aanzienlijke risico's lopen voor hun gezondheid. Als deze laatsten echter worden blootgesteld aan aanzienlijke gevaren voor hun gezondheid, kunnen vaccins waaraan morele problemen kleven ook tijdelijk worden gebruikt. De morele reden is dat de plicht om passieve materiële medewerking te vermijden niet verplicht is als er sprake is van ernstig ongemak. Bovendien vinden we in een dergelijk geval een proportionele reden, om het gebruik van deze vaccins te aanvaarden in ten opzichte van het gevaar de verspreiding van het pathologische agens te bevorderen, vanwege het gebrek aan vaccinatie van kinderen. Dit geldt met name in het geval van vaccinatie tegen rodehond. Dit geldt in het bijzonder bij vaccinatie tegen rodehond, vanwege het gevaar van het aangeboren rubella syndroom. Dit kan gebeuren en ernstige aangeboren afwijkingen bij de foetus veroorzaken, wanneer een zwangere vrouw, ook al is het kortstondig, in contact komt met kinderen die niet zijn geïmmuniseerd en drager zijn van het virus. In dit geval worden de ouders die de vaccinatie van hun eigen kinderen niet hebben geaccepteerd, verantwoordelijk voor de misvormingen in kwestie, en voor de daaropvolgende abortus van foetussen, wanneer wordt vastgesteld dat ze misvormd zijn.

In ieder geval blijft het een morele plicht om te blijven vechten en alle wettige middelen aan te wenden om het leven van de farmaceutische industrieën die gewetenloos en onethisch handelen, moeilijk te maken. De last van deze belangrijke strijd kan en mag echter niet rusten op onschuldige kinderen en op de gezondheidssituatie van de bevolking - vooral met betrekking tot zwangere vrouwen.

Document

Naam: MORELE REFLECTIE OP VACCINS GEPRODUCEERD OP CELLIJNEN VAN GEABORTEERDE MENSELIJKE FOETUSSEN
Soort: Pauselijke Academie voor het Leven
Auteur: Msgr. Elio Sgreccia
Datum: 9 juni 2005
Copyrights: © 2005, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie
Vert. vanuit Italiaans: Biofides.eu; alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 13 december 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test