• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Aan de grondslag van het Leergezag ligt een dienst, een dienst die een weerspiegeling en een specifieke deelname is aan het heilswerk van Jezus Christus, Dienaar en Verlosser. Vgl. Lc. 22, 27 In het vierde Evangelie vat Jezus zijn zending samen met deze woorden: “Ik ben geboren en in de wereld gekomen om te getuigen van de waarheid” (Joh. 18, 37). Deze getuigenis is een ontegensprekelijk bevestiging van de geopenbaarde waarheid als waarlijk goddelijk Woord Vgl. 1 Tess. 2, 13 Vgl. Hebr. 1, 1-2 en het definitieve heilsgebeuren. De intieme band tussen waarheid en heil wordt bevestigd door de apostel Paulus wanneer hij schrijft dat God “wil dat alle mensen verlost worden en komen tot de kennis van de waarheid” (1 Tim. 2, 4). Elders dankt de Apostel God voor de gelovigen, omdat God hen “vanaf het begin heeft uitgekozen te redden door de Heilige Geest die heilig maakt en door het geloof in de waarheid” (2 Tess. 2, 13). In deze zin kunnen wij zeggen dat de openbaring van de goddelijke waarheid in Jezus Christus bij de mens een beslissende geestelijke optie opwekt, waarvan zijn eeuwig lot afhangt.

Na verduidelijkt te hebben, ten minste schematisch, de band tussen het heil en de kennis van de geopenbaarde waarheid, en ook het persoonlijke aanhangen van deze waarheid, wordt ook de noodzakelijk functie van het Leergezag duidelijker. Precies omdat God wil dat alle mensen gered worden door middel van het intieme aanhangen van de geopenbaarde waarheid en dus van de Zoon van God zelf Vgl. Joh. 14, 6 , heeft de Heer Jezus aan zijn Kerk een specifiek orgaan gegeven dat in staat te garanderen dat Hij aanwezig is in het heilbrengende geloof Hij aan de Apostelen heeft doorgegeven en bestemd heeft voor alle mensen van alle tijden. Daarom heeft Christus, die de Waarheid is, zijn Kerk willen laten deelhebben aan zijn eigen onfeilbaarheid. De onfeilbaarheid waaraan de Kerk deelheeft in zaken van geloof en zeden volgt uit het feit dat haar onzichtbaar hoofd Christus zelf is, de enige Meester van allen. Vgl. Mt. 23, 8 Het is nodig hier te herhalen dat de theologie, omdat zij leeft vanuit het geloof, “het leergezag van de paus en van de met hem verbonden bisschoppen” niet dient te beschouwen “als iets dat van buitenaf komt, als een grens aan haar vrijheid. Het leergezag vormt integendeel een intrinsiek en constitutief element van de theologie, door het een waarborg te bieden voor het contact met de oorspronkelijke bron. Het geeft zodoende de zekerheid te putten uit het Woord van Christus in heel zijn volheid.” Paus Franciscus, Encycliek, Licht van het geloof, Lumen Fidei (29 juni 2013), 36

Vanuit deze context wordt de bij uitstek pastorale dimensie van het bewaren van het juiste geloof duidelijk. Een pastorale zorg die echt ten dienste wil staan van de eeuwige redding van personen veronderstelt een constante waakzaamheid omtrent de zuiverheid van het geloof. Zoniet, dan zou het niet meer een authentieke cura animarum zijn, maar een pastoraal van de ‘wellness’ of van het comfort, waaraan iets wordt toegevoegd over ‘zin’ en ‘waarden’, maar zonder een werkelijk christelijke inzet. Indien de gelovigen het recht hebben een orthodoxe boodschap te ontvangen vanwege hun herders, dan is dit omdat hiervan hun redding afhangt. Een verwaterd Evangelie redt niemand. Hieromtrent is het interessant te bemerken dat, wanneer hij onderricht geeft in Korinthe, de heilige Paulus aan de Korinthiërs zegt dat zij de redding vanuit het Evangelie enkel ontvangen “indien u zich houdt aan de bewoordingen waarin ik het u verkondigt heb; anders zoudt gij het geloof zonder nadenken hebben aanvaard” (1 Kor. 15, 2).

Document

Naam: DE THEOLOGISCHE AARD VAN DE DOCTRINAIRE COMMISSIES EN DE TAAK VAN DE BISSCHOPPEN ALS MEESTERS VAN HET GELOOF
Esztergom
Soort: Congregatie voor de Geloofsleer
Auteur: Gerhard Ludwig Kard. Müller, prefect
Datum: 13 januari 2015
Copyrights: © 2015, Vaticana.va / Stg. InterKerk
Vert. uit het Italiaans: Dr. J. Vijgen; alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test