• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Maar wij begrijpen zeer goed: ook onze gezamenlijke inspanning zal niet toereikend zijn om op de akker van de Heer deze verderfelijke zaden uit te roeien, als niet de hemelse Heer van de wijngaard ons pogen met Zijn genade ondersteunt.

Daarom moeten wij Zijn hulp en bijstand afsmeken, met een ijver en een zorg als gevorderd worden door de machtigen invloed van het gevaar en de grootte van de nood. Overmoedig door haar succes, steekt de vrijmetselarij brutaal de kop op, en schijnt zij in haar halsstarrig pogen geen maat meer te zullen houden. Al haar volgelingen zijn door een goddeloos verdrag en geheime plannen samen verbonden, bewijzen elkander wederkerig hulp, en wekken elkander op tot vermetele misdaden. Zulk een hevige aanval eist een even sterke verdediging. Alle weldenkende namelijk moeten samen een grootse vereniging vormen van gebed en actie. Wij vragen hen van derhalve met aandrang om één van hart, dicht aaneengeschaard, onwrikbaar stand te houden tegen het opdringend geweld van de genootschappen, en daarbij voortdurend in hartelijk gebed smekend de handen tot God te heffen, om te verkrijgen, dat het christendom groeie en bloeie, dat de Kerk haar noodzakelijke vrijheid verkrijge, dat de afgedwaalden tot de gezonde leer mogen terugkeren, dat eindelijk eens de dwaling voor de waarheid en de ondeugden voor de deugd mogen wijken.

Vragen wij de hulp en de voorspraak van de Maagd Maria, de Moeder Gods, dat zij, die van het ogenblik van haar ontvangenis af de Satan heeft overwonnen, nu ook haar macht moge tonen tegen de goddeloze genootschappen, waarin wij de weerspannigheid van de boze geest met al zijn onbeheerste, verraderlijke huichelarij weer duidelijk zien herleven.

Bidden wij vurig tot de aanvoerder van de engelen in de hemel, die de helse vijanden heeft neergeslingerd, de H. Michaël, tot de H. Josef de bruidegom van de allerheiligste Maagd, de reddende hemelse patroon van de katholieke Kerk, tot de grote Apostelen Petrus en Paulus, de onoverwinnelijke verbreiders en verdedigers van het Christengeloof. Steunend op hun bescherming en aller volhardend gebed hopen wij, dat God het mensdom te midden van de overal dreigende gevaren te rechter tijd met Zijn genade te hulp zal komen.

Slot met apostolische zegen

Als onderpand van de hemelse gaven en als bewijs van onze welwillendheid, verlenen wij aan u, eerbiedwaardige broeders, aan de geestelijkheid en aan heel het volk, dat aan uw waakzaamheid is toevertrouwd, van ganser harte de apostolische zegen in de Heer.

Gegeven te Rome bij St. Pieter, de 20ste april van het jaar 1884,
het zevende van ons pausschap.

Paus Leo XIII

Document

Naam: HUMANUM GENUS
Over de vrijmetselarij
Soort: Paus Leo XIII - Encycliek
Auteur: Paus Leo XIII
Datum: 20 april 1884
Copyrights: © 1941, Ecclesia Docens 0106, Uitg. Gooi & Sticht, Hilversum
Vert.: F.A.J. van Nimwegen C.ss.R.
Bewerkt: 30 oktober 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test