• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Op de van derde plaats: daar is een wijze instelling van het voorgeslacht, die met verloop van tijd ophield te bestaan, maar die als voorbeeld en model voor iets van degelijks in de tegenwoordige tijd dienen kan. Wij bedoelen de gilden of corporaties van handarbeiders, opgericht onder leiding van de godsdienst tot bescherming van stoffelijke en zedelijke welstand. Onze voorouders hebben door langdurige praktische ondervinding het nut van deze verenigingen leren begrijpen. Onze tijd zal dat nut misschien nog beter inzien, wijl zij bijzonder geëigend zijn om de machtigen invloed van de verkeerde genootschappen te verijdelen. De arbeiders, die met hun loon een behoeftig bestaan hebben, verdienen alleen reeds om hun treurige toestand op de allereerste plaats ten zeerste onze liefde en troost; maar bovendien staan zij vooral, juist door dien toestand, bloot aan de verleiding van de kant van lieden, die met bedrog en list te werk gaan. Daarom moet men hen met de grootste liefde te hulp komen, en hen bewegen lid te worden van goede verenigingen om te voorkomen, dat zij zich tot het lidmaatschap van verkeerde laten verleiden. Het zou daarom onze vurige wens zijn, dat die gilden op initiatief en onder bescherming van de bisschoppen in een aan onzen tijd aangepaste vorm overal weder opgericht werden; dat zou het volk ten zegen zijn. Het bezielt ons dan ook met grote vreugde, dat op verscheidene plaatsen reeds zulke bonden, alsook verenigingen tot hulpbetoon uit andere standen zijn opgericht. Beide hebben zich tot doel gesteld de eerzame armere volksklasse te helpen, de kinderen, de gezinnen ervan krachtig in bescherming te nemen, en in haar midden godsvrucht, godsdienstkennis en zedelijkheid te bevorderen.

De St. Vincentiusvereniging

Nu wij het hierover hebben kunnen wij niet zwijgen over dat heerlijk voorbeeld en model, de voor het armere volk hoogst verdienstelijke vereniging van de heilige vader Vincentius à Paulo. Het werk, het streven dezer vereniging is bekend. Haar hele bestaan namelijk gaat er in op om behoeftigen en ongelukkige uit eigen beweging te hulp te komen, en dat met bewonderenswaardige vindingrijkheid en bescheidenheid. Hoe minder deze vereniging de openbaarheid zoekt, des te beter en doeltreffender is haar werkzaamheid ter beoefening van de christelijke naastenliefde en tot leniging van de nood.

Document

Naam: HUMANUM GENUS
Over de vrijmetselarij
Soort: Paus Leo XIII - Encycliek
Auteur: Paus Leo XIII
Datum: 20 april 1884
Copyrights: © 1941, Ecclesia Docens 0106, Uitg. Gooi & Sticht, Hilversum
Vert.: F.A.J. van Nimwegen C.ss.R.
Bewerkt: 30 oktober 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test