• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Op de tweede plaats: door voortdurend onderricht en voortdurende aansporing moet het volk gebracht worden tot het ijverig opdoen van godsdienstkennis. Voor dit doel raden wij u ten sterkste aan, om op geschikte tijd in geschriften en conferenties de heilige geheimen, waarin de kern van de christelijke wijsheid besloten is, te laten uiteenzetten. Het resultaat daarvan zal zijn, dat, vooral bij de tegenwoordige onbeperkte vrijheid van publicatie en onverzadelijke weetgierigheid, de geesten een tegengif van gezonde leer ontvangen en tegen allerlei vormen van dwaling en allerlei verleiding tot ondeugd beschermd worden.

Voorzeker een grootse taak. Maar als gij uw best doet, dat uw geestelijkheid een degelijke ascetische en wetenschappelijke vorming ontvangt, dan zal deze de eerste zijn, om u bij uw arbeid behulpzaam ter zijde te staan. Doch zulk een edele, belangrijke zaak vordert ook de ijverige medewerking van leken, die liefde voor de godsdienst en voor het vaderland met hoogstaand leven en wetenschap verenigen. Doet met behulp van de vereende krachten uit beide standen uw best, eerbiedwaardige broeders, de Kerk in haar diepste wezen bij de mensen bekend en bemind te maken. Want hoe beter men de Kerk kent, en hoe meer men haar bemint, des te meer zal men de geheime genootschappen verafschuwen en vluchten.

De derde Orde van de H. Franciscus

Daarom grijpen wij deze gunstige gelegenheid aan, om onze vroegere uitspraken te herhalen betreffende de noodzakelijkheid om de van derde Orde van de H. Franciscus, wier regel wij onlangs op voorzichtige wijze enigszins verzacht hebben Vgl. Paus Leo XIII, Encycliek, Over St Franciscus, Auspicato (17 sept 1882). The text here refers to the encyclical letter Auspicato Concessum (Sept. 17, 1882), in which Pope Leo XIII had recently glorified St. Francis of Assisi on the occasion of the seventh centenary of his birch. In this encyclical, the Pope had presented the Third Order of St. Francis as a Christian answer to the social problems of the times. Vgl. Paus Leo XIII, Apostolische Constitutie, Regels voor de Derde Orde van de Franciscanen, Misericors Dei Filius (23 juni 1883). The constitution Misericors Dei Filius (June 23, 1883) expressly recalled that the neglect in which Christian virtues are held is the main cause of the evils that threaten societies. In confirming the rule of the Third Order and adapting it to the needs of modern times, Pope Leo XIII had intended to bring back the largest possible number of souls to the practice of these virtues., met de grootste ijver te verbreiden en te beschermen. Heel de betekenis immers van die orde is, volgens het idee van haar stichter, de mensen uit te nodigen tot navolging van Christus, tot liefde voor de Kerk en tot de trouwe naleving van alle christelijke plichten. Daarom is zij - het kan niet anders - een machtig middel tegen de besmetting van de kant van de verderfelijke genootschappen. Moge daarom deze heilige vereniging dagelijks groeien door het toetreden van nieuwe leden. Bij de vele andere vruchten die men daarvan mag verwachten zal dit de heerlijkste vrucht zijn: daar zullen de mensen gebracht worden tot vrijheid, broederschap en gelijkheid. Niet volgens de dwazen droom van de vrijmetselaars, maar zoals Jezus Christus ze aan het mensdom gebracht heeft en Franciscus ze als levensprogram nastreefde. Wij bedoelen de vrijheid "van de kinderen van God", waardoor wij geen slaven zijn van Satan, noch van de harde dwingelandij van de hartstochten; de broederschap die haar oorsprong vindt in God, aller Schepper en aller Vader; de gelijkheid, die staande op de grondslag van rechtvaardigheid en liefde, niet alle onderscheid tussen de mensen opheft, maar bij alle verscheidenheid van levenswijze, bedieningen en werkzaamheden toch die bewonderenswaardige eensgezindheid en harmonie bewerkt, die uiteraard tot het welzijn van de maatschappij strekt en haar heerlijk sieraad vormt.

Document

Naam: HUMANUM GENUS
Over de vrijmetselarij
Soort: Paus Leo XIII - Encycliek
Auteur: Paus Leo XIII
Datum: 20 april 1884
Copyrights: © 1941, Ecclesia Docens 0106, Uitg. Gooi & Sticht, Hilversum
Vert.: F.A.J. van Nimwegen C.ss.R.
Bewerkt: 30 oktober 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test