• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
PASTOR BONUS
Over de hervorming van de Romeinse Curie
DEEL 3  -  CONGREGATIES
HOOFDSTUK 6  -  De Congregatie voor de Evangelisatie der Volkeren

HOOFDSTUK 6 - De Congregatie voor de Evangelisatie der Volkeren

Het behoort tot de Congregatie overal op aarde het eigen werk van de evangelisatie der volkeren en de missionaire samenwerking te leiden en te coördineren, behoudens de bevoegdheid van de Congregatie voor de Oosterse Kerken.
De Congregatie bevordert studies over theologie, de spiritualiteit en missionair-pastorale aangelegenheden, en stelt tegelijkertijd de beginselen, de normen en de werkwijzen vast, die aan de behoeften van de tijden en de plaatsen zijn aangepast, waar de evangelisatie gebeurt.
De Congregatie zet zich er voor in, dat het Volk Gods, door een missionaire geest doordrongen en bewust van de eigen opdracht, met gebeden, door het levensgetuigenis, met daden en met bijdragen in het missionaire werk werkdadig samenwerken.
§ 1. Zij zorgt er voor dat de missionaire roepingen zowel clericale als religieuze als laïcale worden aangemoedigd, en zij zorgt voor een passende verspreiding van de missionarissen.
§ 2. In de aan haar ondergeschikte gebieden zorgt zij ook voor de opleiding van de seculiere clerus en van de catechisten, behoudens de bevoegdheid van de Congregatie voor de Seminaries en van de Instituten voor de Studies, wat betreft het algemene opzet van de studies en wat betreft de Universiteiten en de andere Instituten voor hogere studies.
Aan haar zijn missiegebieden ondergeschikt, waarvan zij de evangelisatie aan geschikte Instituten en Sociëteiten en ook aan particuliere Kerken toevertrouwt, en waarvoor zij alle zaken behartigt, die zowel het oprichten als het veranderen van de kerkelijke gebieden, als wat de zorg voor de Kerken aangaan en handelt verdere zaken af, die de Congregatie van de Bisschoppen binnen het bereik van haar bevoegdheden uitoefent.
§ 1. Wat nu de leden van de Instituten van het gewijde leven, die in de missie-gebieden zijn opgericht of aldaar werken, geniet de Congregatie de bevoegdheid in de aangelegenheden, die hun missionarissen zowel individueel als collectief aangaan, onverminderd het voorschrift van art. § 1.
§ 2. Aan de Congregatie zijn de Sociëteiten van apostolisch leven die voor de missies zijn opgericht, toevertrouwd.
Om de missionaire samenwerking te bevorderen, en ook voor een efficiënte inzameling en billijke verdeling van subsidies, maakt zij met name gebruik van de Pauselijke Missiewerken, oftewel van de werken voor de Geloofsverkondiging, van de werken die de naam van de Heilige Apostel Petrus of van het Heilig Kind dragen en van de Pauselijke Unie van de Missie-Clerus.
De Congregatie beheert het eigen schatkist en de andere voor de missie bestemde goederen door middel van een speciaal bureau, onverminderd de verplichting om hierover verantwoording af te leggen aan de Prefectuur van Economische Zaken van de Heilige Stoel.

Document

Naam: PASTOR BONUS
Over de hervorming van de Romeinse Curie
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Apostolische Constitutie
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 28 juni 1988
Copyrights: © 2002, Canoniekrecht op de site van Rorate
Inclusief enkele aanpassingen sindsdien (Aan de hier gepubliceerde versie kunnen geen rechten ontleend worden)
Bewerkt: 22 maart 2022

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test