• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Het Staatssecretariaat helpt de Paus bij de uitoefening van Zijn hoogste taak van nabij.
De Kardinaal Secretaris van Staat zit dezelfde voor. Dit (Dicasterie) omvat twee afdelingen, te weten 'de afdeling algemene zaken' onder het onmiddellijke bestuur van de Substituut, gesteund door een Bijzitter; en 'de afdeling voor de relatie met de Staten' onder leiding van een eigen secretaris, gesteund door de Ondersecretaris. Aan deze laatste afdeling is een vergadering van Kardinalen en van enkele Bisschoppen toegevoegd.
Zie ook:
Dossier Staatssecretariaat
§ 1. Tot de eerste behoort op bijzondere wijze om te helpen bij het afhandelen van de zaken, die de Paus in zijn dagelijkse dienst betreffen; de zaken te behandelen, die buiten de gewone competentie van de Dicasteriën van de Romeinse Curie en van de Instituten van de Heilige Stoel ten deel vallen om behandeld te worden; zonder vooroordeel van hun autonomie de relaties tussen dezelfde Dicasteriën te bevorderen en hun werken te coördineren; het ambt van Legaten van de Heilige Stoel en hun werken, vooral wat de particuliere Kerken betreft, te modereren. Aan deze komt het toe om alles te behandelen, wat de Legaten van de Staten bij de Heilige Stoel aangaat.
§ 2. In gemeenschappelijk beraad met de andere competente Dicasteriën, verzorgt deze (afdeling), hetgeen de aanwezigheid en de inzet van de Heilige Stoel bij Internationale Instituten aangaat, onverminderd het voorschrift van artikel 46. Dezelfde (afdeling) behandelt ook hetgeen de Internationale Katholieke Instituten aangaat.
Aan dezelfde (afdeling) komt het toe:
om Apostolische Constituties, Decretale Brieven, Apostolische Brieven, Brieven en andere documenten die door de Paus aan haar zijn toevertrouwd, te redigeren en te verzenden;
om alle akten te maken, die benoemingen betreffen in de Romeinse Curie of in andere van de Heilige Stoel afhankelijke Instituten die door te Paus moeten worden gedaan of (door Hem) moeten worden goedgekeurd;
om het loden zegel en de ring van de Visser te bewaren.
Aan deze afdeling komt het evenzo toe:
om de uitgave te verzorgen van publieke acten en documenten van de Heilige Stoel in het commentaar getiteld 'Acta Apostolicae Sedis';
om officiële berichten, die ofwel de acten van de Paus ofwel het werk van de Heilige Stoel betreffen, officieel bekend te maken middels een speciaal aan haar onderworpen bureau dat algemeen als 'Perszaal' bekend staat;
om te waken, in gemeenschappelijk overleg met de Andere Afdeling, over het tijdschrift dat algemeen [d:199:'L'Osservatore Romano'] genoemd wordt, over het en over het Vaticaans Televisie Centrum.
Door het Bureau van berekeningen -algemeen 'Statistica' genoemd- worden alle opgaven verzameld, geordend en openlijk gepubliceerd, die volgens de rekenregels zijn opgesteld, wat het leven van de universele Kerk over de gehele wereld betreft.
Het is de bijzondere taak van de andere afdeling voor de betrekkingen met Burgerlijke Overheden om zich te weiden aan zaken, die met de Bestuurders van de publieke orde behandeld moeten worden.
Het komt haar toe:
om met name diplomatieke betrekkingen met de Burgerlijke Overheden en met andere publiekrechtelieke (volkenrechtelijke) gemeenschappen te begunstigen, en de gemene zaken te behandelen die het welzijn van de Kerk en van de burgerlijke gemeenschap bevorderen, door het sluiten, als zich dat voordoet, van concordaten en van andere zulke overeenkomsten, en rekeninghoudend met het oordeel van de vergadering van Bisschoppen die dat aangaat:
om bij Internationale Instituten en bij vergaderingen inzake vragen van publieke aard namens de Heilige Stoel aanwezig te zijn, in gemeenschappelijk overleg met de bevoegde Dicasterieën van de Romeinse Curie;
om, binnen de eigen werkbevoegdheid, de zaken die de Pauselijke Legaten aangaat, te behandelen.
§ 1. In bijzondere omstandigheden en in opdracht van de Paus behandelt deze afdeling in gemeenschappelijk overleg met de bevoegde Dicasteriën van de Romeinse Curie zaken betreffende de toekenning (de benoeming) in particuliere Kerken en ook zaken wat betreft de oprichting en wijziging ervan en van hun vergaderingen.
§ 2. Zeker waar concordaten gelden, komt haar verder toe, onverminderd het voorschrift van artikel 78, om zaken af te handelen, die met de burgerlijke besturen behandeld moeten worden.

Document

Naam: PASTOR BONUS
Over de hervorming van de Romeinse Curie
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Apostolische Constitutie
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 28 juni 1988
Copyrights: © 2002, Canoniekrecht op de site van Rorate
Inclusief enkele aanpassingen sindsdien (Aan de hier gepubliceerde versie kunnen geen rechten ontleend worden)
Bewerkt: 22 maart 2022

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test