• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

De Eucharistie dient de gelovigen ook te worden voorgehouden "als een tegengif waardoor wij van de dagelijkse schulden worden bevrijd en tegen doodzonden worden beschermd". Concilie van Trente, 13e Zitting - Decreet over het Sacrament van de Eucharistie, Sessio XIII - Decretum de SS. Eucharistia (11 okt 1551), 4 Vgl. Concilie van Trente, 22e Zitting - Over het allerheiligst Misoffer, Sessio XXII - Doctrina de sanctissimo Missae sacrificio (17 sept 1562), 3.6 Vgl. Congregatie voor de Riten, Over de Eredienst van de Eucharistie, Eucharisticum Mysterium (25 mei 1967), 35 En dit wordt in verschillende delen van de Mis belicht. Wat de boete-akt aan het begin van de Mis betreft, deze heeft ten doel allen in zo'n gesteltenis te brengen dat zij in staat zijn de heilige geheimen te vieren vgl. Missale Romanum, Ordo Missae, n. 4, p. 505; toch "mist zij de werkzaamheid van het Boetesacrament" Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten, Algemeen Statuut van het Romeins Missaal - Editio typica tertio 2002 / emendata 2008, Institutio Generalis Missalis Romani (18 mrt 2002), 51 en zij kan evenmin wat de kwijtschelding van zware zonden betreft, beschouwd worden als een vervanging van het Boetesacrament. De zielenherders dienen nauwgezet zorg te dragen voor de catechese, opdat de christelijke leer in deze aan de christengelovigen wordt doorgegeven.

De gewoonte van de Kerk nu maakt duidelijk dat het noodzakelijk is dat ieder zichzelf zeer grondig onderzoekt, Vgl. 1 Kor. 11, 28 opdat ieder die zich bewust is van een zware zonde, niet de Mis celebreert of het Lichaam van de Heer ontvangt zonder voorafgaande sacramentele belijdenis, tenzij een ernstige reden aanwezig is en een gelegenheid tot belijdenis ontbreekt; hij dient in dat geval te bedenken dat hij verplicht is een akte van volmaakt berouw te verwekken, die het voornemen insluit om zo spoedig mogelijk te biechten. Vgl. Wetboek, Codex van het Canonieke recht, Codex Iuris Canonici (25 jan 1983), 916 Vgl. Concilie van Trente, 13e Zitting - Decreet over het Sacrament van de Eucharistie, Sessio XIII - Decretum de SS. Eucharistia (11 okt 1551), 12-13 Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Encycliek, De Kerk leeft van de Eucharistie, Ecclesia de Eucharistia (17 apr 2003), 36 Vgl. Congregatie voor de Riten, Over de Eredienst van de Eucharistie, Eucharisticum Mysterium (25 mei 1967), 35

 

Bovendien "heeft de Kerk normen gegeven die ten doel hebben dat de gelovigen vaak en met vrucht naderen tot de Eucharistische Tafel en dat de voorwaarden worden bepaald waaronder in het geheel afgezien moet worden van het geven van de Communie". Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Encycliek, De Kerk leeft van de Eucharistie, Ecclesia de Eucharistia (17 apr 2003), 42

Het is zeker zeer goed dat allen die aan een viering van de heilige Mis deelnemen en de juiste gesteltenis hebben, daarin de heilige Communie ontvangen. Toch gebeurt het soms dat christengelovigen massaal en zonder onderscheid naderen tot de heilige Tafel. Het is de taak van de herders een dergelijk misbruik op verstandige en krachtige wijze te corrigeren.

Bovendien moet, waar de heilige Mis voor een grote menigte wordt gevierd of bijvoorbeeld in grote steden, ervoor gewaakt worden dat ook niet-katholieken of zelfs niet-christenen uit onwetendheid tot de heilige Communie naderen zonder rekening te houden met het leergezag van de Kerk met betrekking tot de leer en de discipline. Het is de taak van de herders de aanwezigen op het juiste ogenblik eraan te herinneren de waarheid en de discipline strikt na te leven.

Katholieke bedienaren dienen de Sacramenten alleen geoorloofd toe aan katholieke christengelovigen, die ze eveneens alleen van katholieke bedienaren geoorloofd ontvangen, behoudens de voorschriften van Wetboek
Codex Iuris Canonici
Codex van het Canonieke recht
(25 januari 1983)
en Wetboek
Codex Iuris Canonici
Codex van het Canonieke recht
(25 januari 1983)
. Vgl. Wetboek, Codex van het Canonieke recht, Codex Iuris Canonici (25 jan 1983), 844. § 1 Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Encycliek, De Kerk leeft van de Eucharistie, Ecclesia de Eucharistia (17 apr 2003), 45-46 Vgl. Pauselijke Raad ter bevordering vd Eenheid vd Christenen, Richtlijnen voor de toepassing van de beginselen en normen inzake de oecumenische beweging, Oecumenisch Directorium (25 mrt 1993), 130-131 Bovendien kunnen de in Wetboek
Codex Iuris Canonici
Codex van het Canonieke recht
(25 januari 1983)
bepaalde voorwaarden, waarin niet kan worden gedispenseerd, Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Encycliek, De Kerk leeft van de Eucharistie, Ecclesia de Eucharistia (17 apr 2003), 46 niet van elkaar worden gescheiden; daarom dienen al deze voorwaarden altijd tegelijkertijd aanwezig te zijn.

De gelovigen dienen met aandrang tot het gebruik te worden gebracht om buiten de viering van de Mis, vooral op vastgestelde uren, te naderen tot het Boetesacrament, zodat de toediening hiervan geschiedt in rust en tot hun werkelijk nut, en zij niet worden afgehouden van een actieve deelname aan de Mis. Wie gewoon zijn om dagelijks of vrij vaak te communiceren, dienen onderricht te worden dat zij regelmatig naderen tot het Boetesacrament in overeenstemming met ieders omstandigheden. Vgl. Congregatie voor de Riten, Over de Eredienst van de Eucharistie, Eucharisticum Mysterium (25 mei 1967), 35

Aan de Eerste Communie van kinderen dient altijd een sacramentele belijdenis en absolutie vooraf te gaan. Vgl. Wetboek, Codex van het Canonieke recht, Codex Iuris Canonici (25 jan 1983), 914 Vgl. Congregatie voor de Sacramenten, Verklaring over de Biecht voorafgaand aan de Eerste Communie, Sanctus Pontifex (24 mei 1973). AAS 65 (1973) p. 410 Vgl. Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten, Brief aan de Voorzitters van de Bisschoppenconferenties over het voorafgaan van het Sacrament van de Biecht aan de Eerste Communie van kinderen, In Quibusdam (31 mrt 1977). Enchiridion Documentorum Instaurationis Liturgicae II, pp. 142-144 Vgl. Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten, Antwoord op een voorgelegde twijfel i.v.m. de Biecht en de Eerste Communie van kinderen, Responsum ad propositum dubium (20 mei 1977). AAS 69 (1977) p. 427 Bovendien moet de Eerste Communie altijd door een priester worden gegeven en dat nooit buiten de viering van de Mis. Behalve uitzonderingsgevallen is het weinig gepast om dit te doen op Witte Donderdag bij de viering van het Avondmaal van de Heer. Veeleer dient voor een andere dag te worden gekozen, zoals de tweede tot en met de zesde zondag van Pasen of het hoogfeest van het Lichaam en Bloed van Christus (Sacramentsdag) of een zondag 'door het jaar', omdat de dag des Heren terecht wordt beschouwd als de dag van de Eucharistie. Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Apostolische Brief, Over de heiliging van de zondag, Dies Domini (31 mei 1998), 31-34 "Kinderen die nog niet tot het gebruik van het verstand zijn gekomen of van wie" de pastoor "oordeelt dat ze er nog niet voldoende voor gereed zijn", dienen niet te naderen om de heilige Eucharistie te ontvangen. Vgl. Wetboek, Codex van het Canonieke recht, Codex Iuris Canonici (25 jan 1983), 914 Waar het echter gebeurt dat een kind bij wijze van uitzondering wat zijn leeftijd betreft als rijp wordt beschouwd om het Sacrament te ontvangen, mag aan dit kind de Eerste Communie niet worden geweigerd, mits het voldoende is onderricht.

De gelovigen dienen de sacramentele Communie van de Eucharistie gewoonlijk in de Mis zelf te ontvangen en op het tijdstip dat door de ritus zelf van de viering is voorgeschreven, namelijk onmiddellijk na de communie van de celebrerende priester. Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de heilige liturgie, Sacrosanctum Concilium (4 dec 1963), 55 Het komt de celebrerende priester toe om de Communie uit te reiken, eventueel geholpen door andere priesters of door diakens; hij mag echter pas met de Mis verder gaan, als de Communie van de gelovigen ten einde is. Slechts waar zich een dringende noodzaak voordoet, kunnen buitengewone bedienaren de celebrerende priester bijstaan volgens het recht. Vgl. Congregatie voor de Riten, Over de Eredienst van de Eucharistie, Eucharisticum Mysterium (25 mei 1967), 31 Vgl. Pauselijke Raad voor Wetsteksten, Interpretationes authenticae, Can. 910, § 2, Utrum minister extraordinarius sacrae communionis (1 juni 1988)


Document

Naam: REDEMPTIONIS SACRAMENTUM
Het Sacrament van de verlossing - Wat nageleefd en vermeden dient te worden met betrekking tot de allerheiligste Eucharistie
Soort: Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Auteur: Francis Kardinaal Arinze
Datum: 25 maart 2004
Copyrights: © 2004, Beleidssector Liturgie van de Nederlandse Bisschoppenconferentie / NRL
Liturgische Documentatie, dl. 3
Bewerkt: 24 februari 2022

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test