• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

De gedachten van de bisschoppensynode, verenigd rond de paus, gaan uit naar alle gezinnen van de wereld met hun vreugden, inspanningen, verwachtingen. In het bijzonder voelt zij de plicht de Heer te danken voor de edelmoedige trouw waarmee zoveel christelijke gezinnen aan hun roeping en zending beantwoorden. Zij doen dit met vreugde en geloof, ook wanneer de weg van het gezin hen confronteert met hindernissen, onbegrip en lijden. Naar deze gezinnen gaat de waardering, de dank en de bemoediging van heel de Kerk en van deze synode. In de avondwake van gebed, die op 4 oktober 2014 op het Sint Pietersplein werd gehouden ter voorbereiding van de synode over het gezin, heeft Paus Franciscus op een eenvoudige en concrete wijze de centrale plaats van de ervaring van een gezin in het leven van allen naar voren gebracht, waarbij hij zich als volgt uitdrukte:

“De avond daalt nu neer over onze bijeenkomst. Het is het uur waarop men graag naar huis terugkeert om elkaar te ontmoeten aan dezelfde tafel, in de diepte van genegenheid, van het goede dat is verricht en ontvangen, van de ontmoetingen die het hart verwarmen en het doen groeien, goede wijn die in de dagen van de mens vooruitloopt op het feest dat niet ondergaat. Het is ook het zwaarste uur voor wie wordt geconfronteerd met de eigen eenzaamheid, in de bittere schemering van stukgeslagen dromen en plannen: hoeveel mensen slepen hun dagen voort in de uitzichtloze situatie van de berusting, de verlatenheid, zo niet van de rancune; in hoeveel huizen is de wijn van de vreugde en dus de smaak - de wijsheid zelf - van het leven minder geworden (...)." Paus Franciscus, Toespraak, Sint Pietersplein, Tijdens de gebedswake ter voorbereiding op de Familiesynode (4 okt 2014)

Wij maken ons tot spreekbuis van de een en de ander met ons gebed, een gebed voor allen”.

183 Synodevaders aanwezig: placet - 175; non placet - 1 -> aangenomen.

Als schoot van vreugde en beproeving, van diepe gevoelens en soms gewonde relaties is het gezin waarlijk een “school voor menselijkheid” Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk in de wereld van deze tijd, Gaudium et Spes (7 dec 1965), 52, waaraan sterk behoefte wordt gevoeld. Ondanks de zeer veel signalen die wijzen op een crisis van de instelling van het gezin in de verschillende contexten van het “dorp dat de wereld is”, blijft het verlangen naar een gezin levendig, vooral onder jongeren, en motiveert het de Kerk, ervaren in menselijkheid en trouw aan haar zending, onophoudelijk en met diepe overtuiging het “evangelie van het gezin” te verkondigen, dat haar is toevertrouwd met de openbaring van de liefde van God in Jezus Christus en dat ononderbroken door de vaders, door de leraren van de spiritualiteit en door het leergezag van de Kerk wordt onderricht. Het gezin krijgt voor de Kerk een heel bijzonder belang en op het ogenblik dat alle gelovigen worden uitgenodigd buiten zichzelf te treden, is het noodzakelijk dat het gezin zichzelf opnieuw ontdekt als onmisbaar subject voor de evangelisatie. De gedachten gaan uit naar het missionaire getuigenis van zoveel gezinnen.

183 vaders aanwezig: placet - 179; non placet - 0 -> aangenomen

De bisschop van Rome heeft de bisschoppensynode in haar Bijzondere Algemene Vergadering van oktober 2014 opgeroepen om na te denken over de beslissende en kostbare aanwezigheid van het gezin om vervolgens de reflectie te verdiepen in de Gewone Algemene Vergadering die in oktober 2015 gehouden zal worden, evenals in het jaar dat tussen de beide synodes ligt. “Reeds het convenire in unum rond de bisschop van Rome is een gebeurtenis van genade, waarbij de bisschoppelijke collegialiteit zichtbaar wordt in een weg van spirituele en pastorale onderscheiding”: aldus heeft Paus Franciscus de ervaring van de synode beschreven, daarbij de taken ervan aangevend in een tweevoudig luisteren naar de tekenen van God en van de geschiedenis van de mensen en in de tweevoudige en enige trouw die eruit volgt.

183 Synodevaders aanwezig: placet - 178; non placet - 1 -> aangenomen

In het licht van hetzelfde discours hebben wij de resultaten van onze overwegingen en onze dialogen in de volgende drie delen verzameld: het luisteren om te kijken naar de werkelijkheid van het gezin vandaag, in de complexiteit van de licht- en schaduwzijden ervan; de blik gericht op Christus om met hernieuwde frisheid en enthousiasme opnieuw te overdenken hoeveel de in het geloof van de Kerk doorgegeven openbaring, ons zegt over de schoonheid, de rol en de waardigheid van het gezin; de vergelijking in het licht van de Heer Jezus om de wegen te onderscheiden waarlangs de Kerk en de maatschappij vernieuwd kan worden in hun inzet voor het gezin dat gegrondvest is op het huwelijk tussen man en vrouw.

183 Synodevaders aanwezig: placet - 180; non placet - 2 -> aangenomen

Document

Naam: RELATIO SYNODI - FAMILIESYNODE 2014
3e Buitengewone Algemene Bisschoppensynode
Soort: Bisschoppensynodes
Auteur: Synodevaders
Datum: 18 oktober 2014
Copyrights: © 2014, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk
Vert. uit het Italiaans: drs. H.M.G. Kretzers
Bewerkt: 15 september 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test