• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

TOT DE LEDEN VAN HET ITALIAANSE GENOOTSCHAP TER BEVORDERING VAN DE WETENSCHAP
Ter gelegenheid van hun 41e Congres te Rome

Geachte Geleerden,

Het doet ons buitengewoon genoegen, u hier rondom Ons geschaard te zien, tot bekroning van uw geleerd Congres ter bevordering van de wetenschap, welke volgens nieuwe richtlijnen; over nieuwe wegen en velden, nieuwe richtingen inslaat en nieuwe doeleinden nastreeft. Uwe aanwezigheid en uwe vereniging van beroemde navorsers van het heelal, richten de vooruitgang van de wetenschap naar de alwetende God: God der wetenschappen is de Heer.

Bij de schepping van het heelal, stelde Hij vanaf de oorsprong door Zijn almachtig woord, de dingen in een helder daglicht, waarvan gij onder- en opgang in de schoot en aan de oppervlakte van de aarde naspeurt. Laatst gekomene op de aarde, die hem geschonken werd om ze te bewerken om zijn brood te verdienen, legt de mens, wien het verleden vreemd is, de weg, in omgekeerde richting, terug naar het verleden toe, af; hij doorvorst en doorzoekt Gods werken en Zijn in het streven van de dingen en in de opeenvolgende toestanden van de ontwikkeling van de aardbol nagelaten sporen, als wetten van Zijn goddelijke wijsheid, waarvan alle menselijke kennis, alle navorsing en beheersing, bezit en gebruik van de fysische wereld, kind is. Veroveraar van het arendsrijk dat het luchtruim is, bedwinger van de baren van de zee, onderzoeker van de gloeiende ingewanden van de aarde, wordt de wetenschapsmens roem en glorie van het mensdom, dat "er zich op beroemt hem onder zijn kinderen te tellen" en in hem een van de bewerkers van de menselijke grootheid en beschaving bewondert.

Het gekende "In oorlogstijd zwijgen de Muzen" Cicero, Pro Milone. IV, 10: (een aanpassing van de welbekende uitspraak van Cicero heeft heden meer dan ooit slechts een betrekkelijke betekenis. De hedendaagse oorlogvoering steunt immers grotendeels op de wetenschap en neemt haar in dienst. Het vooruitstreven van de wetenschap naar nieuwe doeleinden, met behulp van de machtige wonderen van de techniek is op zich zelf beschouwd voorzeker een aanwinst van licht over de verborgen wegen van God, om er nut, voordeel en hulp voor het maatschappelijk leven, voor de macht van het Vaderland, en te midden van het gemeenschappelijk gevaar heil en verweer uit te halen. Daarom verheugen Wij Ons, in u de hoge wetenschap te mogen begroeten; gij hebt in uw Congres, gedreven door de geestelijke drang naar nieuwe gezichteinders die buiten de zichtbare dingen liggen, ook onderzoeken en kennis, die boven de vliedende tijd en vluchtende ogenblikken staan, naar voren gebracht.

Onafgebroken vernieuwen van de leuze: "zijn leven wijden aan de waarheid" Juvenalis, Satirae. IV, 91, onvermoeid de wetenschap dienen, worstelen om steeds volmaakter kennis op te doen en evenzeer het systematisch toepassen daarvan op de voortdurend aangroeiende eisen van het leven, dat alles maakt een opdracht uit, waaraan de leidende standen van het wetenschappelijk leger zich niet mogen onttrekken, zonder onherstelbare schade aan Land en volk te berokkenen.

Het bewustzijn van deze even eervolle als gewichtige opdracht, zowel binnen de kring van degenen die zich met dezelfde wetenschappen als gij bezighouden als in de volksmening, levendig te bewaren, maakte een van de hoogste betrachtingen van uw Congres uit. De Italiaanse denkers en vorsers, uitvinders en bouwers, schrijvers en wijsgeren, rechtsgeleerden en geschiedkundigen, hebben, terwijl zij met durvende geest en gemoed vooruitstreefden en wedijverden met de overige Natiën op het veelzijdig gebied van het wetenschappelijk onderzoek, hun naam met gulden letters in het geschiedboek van de mensheid gegrift.
Wij vertrouwen ten volle dat het huidige geslacht van beoefenaars van de wetenschap, vandaag hier voor Ons op zoo waardige wijze vertegenwoordigd, binnen afzienbare tijd al de kracht van zijn verstand en het idealisme van zijn hart, na deze afschuwelijke oorlog, aan het verrijzen van een nieuwe orde van rechtvaardigheid en vrede, die vrij zal staan van al wat overdreven, onbillijk en ongerechtig is, op deze wereld zal kunnen wijden. Moge ook het ltaliaanse volk dan, vanuit het diepste van zijn geloof, gedachten en gevoelens, die nieuwe orde met vreugde begroeten, omdat zij zal overeenstemmen met zijn roemrijkste godsdienstige en maatschappelijke overleveringen.
Wanneer de wetenschap met al de vernieuwingen, uitvindingen en proefnemingen die onder deze reusachtige strijd buitenmate aangegroeid zijn, zal kunnen medewerken aan dat titanenwerk van wederopbouw tot nut van de grote mensengemeenschap en zijn oorlogspotentieel in vredespotentieel omzetten, zal het voor al haar waarachtige volgelingen een dag van onvermengde en onuitsprekelijke vreugde zijn.
De Kerk die alle waarheid liefheeft, is en kan niet vijandig noch afkerig staan tegenover ware vooruitgang van de wetenschap, -evenmin als deze het geloof in Christus tegenspreken of beledigen kan. De Kerk maakt integendeel gebruik van de studie van de hemelen, van de mathematische berekeningen, van fysische en industriële uitvindingen, van de werken van ingenieurs die het woord vermenigvuldigen en tijd en ruimte overspannen, van de gedachtegang van wijsbegeerte en recht. En Wij dan, Plaatsvervanger van Christus, "in Wie alle schatten van wijsheid en wetenschap zijn" (Kol. 2, 5) wensen aan eenieder onder u en op de eerste plaats aan uw hooggeachte Voorzitter, licht van de rechtswetenschap, overvloed van genade, die. u bij het voortschrijden op het pad van de kennis verlichten, leiden en begeleiden mogen. Meteen roepen Wij over u, uwe huisgezinnen en allen die u dierbaar zijn, over uw werk en uw bemoeiingen voor het bevorderen van de wetenschap, Gods overvloedigste zegen af.

Document

Naam: TOT DE LEDEN VAN HET ITALIAANSE GENOOTSCHAP TER BEVORDERING VAN DE WETENSCHAP
Ter gelegenheid van hun 41e Congres te Rome
Soort: Paus Pius XII - Toespraak
Auteur: Paus Pius XII
Datum: 3 oktober 1942
Copyrights: © 1945, 't Groeit, Antwerpen
Alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test