• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Zijn negentien Kersttoespraken, monument van zijn wijsheid en apostolische ijver

Bij gelegenheid van het jaarlijkse feest van 's Heren Geboorte was Zijne Heiligheid Pius XII gewoon het eenvoudige, oude toespraakje, waarbij men elkaar over en weer gelukwenste, te vervangen door een inhoudsvolle en zeer rijke gelegenheidstoespraak, waarin hij zo graag, in de diepte en de breedte theologisch en mystiek en meesterlijk praktisch in de stof binnen. dringend, zijn verheven pauselijke gedachten illustreer. de ten aanzien van de wisselvallige omstandigheden van de individuele, burgerlijke en sociale orde, en dikwijls wanorde. De moderne vindingen om de gedachten en woorden over te brengen, waardoor de pauselijke leer en oproep onmiddellijk alle punten van de aarde bereikt, nodigden de geest van vele rechtschapen denkers uit om zich neer te buigen, in ernstig nadenken en om nauwkeurig te onderscheiden tussen waarheid en dwaling, tussen hetgeen het meeste aantrekt en bedrieglijke en gevaarlijke verleiding, die tot wanorde en tot ondergang voert.

Terwijl Wij Ons in deze dagen op deze samenkomst voorbereidden in voorbereiding ook op het Kerstfeest, leek het Ons, dat Wij niets beter konden doen dan Ons oor te luisteren te leggen bij de echo's van die toespraken of radioboodschappen voor heel de wereld van onze betreurde Vader Pius XII. Alleen al het noemen ervan scheen Ons een eerbewijs dat Hem en deze omstandigheden niet onwaardig was: in het huis dat verstoken is van de aanwezigheid van de oude vader die naar de eeuwigheid vertrokken is, van de troost voor zijn goede kinderen, die hierbinnen bij het haast uitgebrande haardvuur bijeen zijn, zijn dierbare steun nogmaals in het geheugen roepen, evenals zijn kostbare gave en heilzame vermaningen.

O! Wat een licht! O! wat een troost voor de geest om, ook van verre, eenvoudig een opsomming ervan te horen. Van 1939 tot 1957 waren het 19 radioboodschappen. Het waren meesterwerken van wetenschap op theologisch, juridisch, ascetisch, staatkundig en maatschappelijk gebied, alle tezamen en ieder afzonderlijk in de schittering van de leer, die Jezus van Bethlehem tot middelpunt had, die ingegeven was door het grote vuur van herderlijke bewogenheid voor de zielen en voor de Naties en die als duidelijkst richtinggevend punt de Geheimzinnige Ster hadden, aankondigster van eeuwiggeldende gevolgtrekkingen voor het geestelijk en universeel leven voor de geschiedenis van mensen en volken.

De serie begint - juist op het Paus Pius XII - Toespraak
In questo giorno
Op de vigilie van het hoogfeest der geboorte van Onzen Heer Jezus Christus 1939 in tegenwoordigheid van HH. Em. De kardinalen van HH. Exc. de bisschoppen en prelaten der Romeinsche curie
(24 december 1939)
- met de omschrijving van de fundamentele punten voor de vreedzame samenleving van de volken. Zij gaat,Paus Pius XII - Radiotoespraak
Kerstboodschap 1940
(24 december 1940)
, voort met de vooronderstellingen van de nieuwe ordening van Europa: Paus Pius XII - Radiotoespraak
Nellalba
Kerstboodschap 1941
(24 december 1941)
, voor de nieuwe internationale ordening. Paus Pius XII - Radiotoespraak
Con sempre
Kerstboodschap 1942
(24 december 1942)
handelt de Kerstboodschap over de inwendige orde van staten en volken; Paus Pius XII - Radiotoespraak
Kerstboodschap 1943 (fragmenten)
(24 december 1943)
over het licht van de ster van Bethlehem voor de ontgoochelden, de verlatenen, voor de gelovigen, met hieraan toegevoegd de beginselen voor een vredesprogram. Paus Pius XII - Radiotoespraak
Benignitas et humanitas
Kerstboodschap 1944 (fragmenten)
(24 december 1944)
, het zesde oorlogsjaar, wordt het vraagstuk van de democratie voorgesteld en toegelicht. In de volgende jaren neemt de vrede breeduit de ereplaats in.

In de jaren Paus Pius XII - Radiotoespraak
Negli Ultimi Sei Anni
Kerstrede tot kardinalen, bisschoppen en prelaten van de Romeinse Curie - Over het bovennationale karakter van de Kerk
(24 december 1945)
, Paus Pius XII - Toespraak
Vi Fu Mai
Kersttoespraak (1946) (24 december 1946)
, Paus Pius XII - Toespraak
Over de terugkeer naar God in grootmoedigheid en broederlijkheid
Kersttoespraak 1947 (24 december 1947)
en Paus Pius XII - Radiotoespraak
Kersttoespraak 1948 (24 december 1948)
gaat het immers altijd over de vrede, onder verschillende aspecten.

In Paus Pius XII - Toespraak
Non mai forse
Over het jaar van de grote terugkeer en vergiffenis - Kersttoespraak 1949 bij aanvang van het Heilig Jaar 1950 (24 december 1949)
aangekondigd, het jaar van de grote terugkeer en. de grote vergiffenis. Vervolgens wordt Paus Pius XII - Radiotoespraak
Un Anno
De viering van Kerstmis bij de sluiting van het Heilig Jaar
(23 december 1950)
het thema van de inwendige en uitwendige vrede der volken hernomen: Paus Pius XII - Radiotoespraak
Già Per La Decimaterza
Kersttoespraak 1951 (24 december 1951)
de Kerk en de vrede; Paus Pius XII - Toespraak
Levate Capita Vestra
Over de depersonalisatie van de mens - Kersttoespraak 1952 (24 december 1952)
volgen ontroerende bladzijden over het leed van de mensen en de troost van Christus. Paus Pius XII - Toespraak
Il populo - Over de rol van de vooruitgang in de technologie en de vrede onder de volken
Kersttoespraak 1953
(24 december 1953)
, exacte en heldere bladzijden over de technische vooruitgang van de wereld en de vrede; Paus Pius XII - Radiotoespraak
Ecce Ego
Kerst 1954
(24 december 1954)
wordt de coëxistentie van de mensen, in de vrees, in de dwaling en in de waarheid toegelicht. Paus Pius XII - Toespraak
Col Cuore
Kerst 1955
(24 december 1955)
worden de houdingen van de moderne mens omschreven ten aanzien van het Geboortefeest en Christus in het historische en sociale leven van de mensheid. Paus Pius XII - Radiotoespraak
L’inesauribile Mistero
Over de absolute waarden in het leven van mensen en volkeren - Kersttoespraak 1956
(23 december 1956)
de waardigheid en de grenzen van de menselijke natuur: een zeer stringent bewijs van zuivere leer en van de toepassingen op de concrete werkelijkheid, op het individuele leven. Tenslotte Paus Franciscus - Angelus/Regina Caeli
Gods uitnodiging: kosteloos, wijds en universeel
28e Zondag door het Jaar (A) - Sint Pietersplein
(12 oktober 2014)
, Christus als bron en waarborg voor de harmonie in de wereld: bewonderenswaardige en troostvolle bladzijden: een samenvatting van heel het denken van Paus Pius XII.

Zijn heerlijke en verheven graftombe in het Vaticaan naast die van St. Petrus zou niet schitterender en geëigender kunnen worden opgesierd dan met de opschriften van de radioboodschappen van Kerstmis in de jaren van zijn Pontificaat. En de geest wordt nog meer ontroerd, wanneer men bedenkt dat dit nog slechts 19 stralen zijn van een leer, die een serie van dikke boekdelen nauwelijks vermag te bevatten. Ja het is een bewonderenswaardige activiteit op leerstellig en zielzorgelijk gebied, die de naam van Pius XII voor het nageslacht bewaart. Ook zonder welke officiële uitspraak ook die voortijdig zou zijn, past de drievoudige titel van doctor optimus: Ecclesiae sanctae lumen: divinae legis amator, zeer goed aan de gezegende nagedachtenis van hem, de Opperherder van onze stormachtige tijd.

Document

Naam: UNITAS ET PAX
Kerstboodschap 1958
Soort: H. Paus Johannes XXIII - Radiotoespraak
Auteur: H. Paus Johannes XXIII
Datum: 23 december 1958
Copyrights: © 1959, Katholiek Archief 14e jrg. nr. 3, p. 49-54
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test