• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Stelling VI

De Kerk is de ruimte waar de eenheid van de nieuwtestamentische theologieën is ondergebracht evenals de eenheid van de dogmata die in de loop van de tijd werden verwoord. De Kerk is gebaseerd op de belijdenis van de gestorven en opgewekte Jezus Christus, die zij verkondigt en viert in de kracht van de Geest. 

Stelling VII

Het criterium om tussen ware en valse meervoudigheid te onderscheiden, is het geloof van de Kerk, voor zover dat in het organisch geheel van haar uitspraken werd verwoord: het fundamentele criterium is de Schrift in relatie met de belijdenis van de gelovende en de biddende Kerk. Onder de dogmatische formuleringen hebben die van de oude Concilies voorrang. De formuleringen die een reflectie van het christelijk denken tot uitdrukking brengen, zijn ondergeschikt aan die welke de feiten zelf van het geloof verwoorden.

Stelling VIII

Ook al doet de tegenwoordige situatie van de Kerk de meervoudigheid toenemen, toch vindt deze meervoudigheid haar grens in het feit, dat het geloof de gemeenschap der mensen schept in de door Christus toegankelijk geworden waarheid. Hiermee wordt elke opvatting van het geloof onaanvaardbaar die haar zou herleiden tot een louter pragmatische samenwerking zonder gemeenschap in de waarheid. Deze waarheid is niet geketend aan een theologisch systeem, maar zij wordt uitgedrukt in de normatieve geloofsuitspraken.

Geconfronteerd met presentaties van de leer die in hoge mate dubbelzinnig of zelfs onverenigbaar met het geloof van de Kerk zijn, is deze in staat de dwaling te onderkennen en verplicht deze uit te bannen. Dit kan gaan tot aan de formele verwerping van de ketterij toe als uiterst middel om het geloof van het volk van God te beschermen. 

Stelling X

De dogmatische formulen moeten worden beschouwd als antwoorden op nauwkeurige vragen, en het is in dat perspectief, dat zij altijd waar zullen zijn. Of zij ook altijd belangrijk zullen zijn, hangt af van het wel of niet actueel blijven van de betreffende kwesties. Hierbij mag men niet vergeten, dat de vragen die de Christenen zich achtereenvolgens over de betekenis van Gods woord stellen samen met hun reeds verworven antwoorden elkaar oproepen, zodat de antwoorden van vandaag die van gisteren op een of andere manier veronderstellen, alhoewel zij er niet toe kunnen worden herleid.

Stelling XI

De dogmatische definities wenden gewoonlijk de gangbare woorden aan en zelfs wanneer zij klaarblijkelijk wijsgerige termen gebruiken, binden zij daarmee de Kerk niet aan een bepaalde wijsbegeerte, maar richten zich op de werkelijkheden zelf die zich aan de gemeenschappelijke menselijke ervaring voordoen en waarvoor de betreffende termen mogelijkheid tot verwoording bieden. 

Stelling XII

Die definities mogen nimmer geïsoleerd beschouwd worden ten overstaan van de in bijzondere mate authentieke uitdrukking van Gods woord in de Heilige Schrift, en evenmin ten overstaan van het geheel der Evangelieverkondiging in elke tijdsperiode. Zij leveren overigens aan die verkondiging normen voor een steeds meer aangepaste interpretatie van de openbaring. Deze openbaring blijft evenwel immer dezelfde, niet alleen in haar wezen maar ook in haar fundamentele uitspraken.

Document

Naam: PLURALISME: EENHEID VAN GELOOF EN THEOLOGISCH PLURALISME
Soort: Internationale Theologische Commissie
Datum: 11 oktober 1972
Copyrights: © 1973, Archief van Kerken 28e jrg nr. 12 p. 541-544
Vert. vanuit het Frans: Katholiek Archief
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test