• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Echtparen en gezinnen van de hele wereld: de Bruidegom is bij u! Dit is wat de Paus vooral tegen u wil zeggen tijdens dit Jaar dat de Verenigde Naties en de Kerk aan het gezin hebben toegewijd.

"Zozeer immers heeft God de wereld liefgehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven, opdat alwie in Hem gelooft niet verloren zal gaan maar eeu- wig leven zal hebben. God heeft Zijn Zoon niet naar de wereld gezonden om de wereld te oordelen, maar opdat de wereld door Hem zou worden gered" (Joh. 3, 16-17).
"Wat geboren is uit vlees, is vlees en wat geboren is uit de Geest is geest Gij moet opnieuw geboren worden" (Joh. 3, 6-7).

U moet geboren worden "uit water en geest" (Joh. 3, 5). Uzelf, dierbare vaders en moeders, bent de eerste getuigen en dienaren van deze wedergeboorte in de Heilige Geest. Vergeet nooit dat als u kinderen voortbrengt op aarde, u hen ook voortbrengt voor God. God wil hun geboorte in de Heilige Geest. Hij wil dat ze aangenomen kinderen worden in de Eniggeboren Zoon, die ons het "vermogen geeft kinderen van God te worden" (Joh. 1, 12). Het verlossingswerk wordt voortgezet in de wereld en uitgevoerd door de Kerk. Dit alles is het werk van de Zoon van God, de goddelijke Bruidegom, die ons het Koninkrijk van Zijn Vader heeft geschonken en ons, Zijn leerlingen, eraan herinnert dat "het Rijk Gods midden onder (ons) is" (Lc. 17, 21).

Ons geloof leert ons dat Jezus Christus, die "zit aan de rechterhand van de Vader", zal komen om de levenden en de doden te oordelen. Anderzijds verzekert het evangelie van Johannes ons dat Christus gezonden werd "naar de wereld niet om de wereld te oordelen, maar opdat de wereld door Hem zou worden gered" (Joh. 3,17). Waaruit bestaat dan het oordeel? Christus zelf geeft het antwoord: "Hierin bestaat het oordeel: het licht is in de wereld gekomen Maar wie de waarheid doet, gaat naar het licht, opdat van zijn daden moge blijken dat ze in God zijn gedaan" (Joh. 3, 19.21). Onlangs heeft de encycliek H. Paus Johannes Paulus II - Encycliek
Veritatis Splendor
Over kerkelijke moraalleer
(6 augustus 1993)
ons hier nog aan herinnerd. Is Christus dan een rechter? Uw eigen daden zullen u oordelen in het licht van de waarheid die u kent. Vaders en moeders, zonen en dochters, zullen geoordeeld worden naar hun daden. Ieder van ons zal geoordeeld worden aan de hand van de geboden, waaronder diegene die in deze Brief besproken zijn: het vierde, het vijfde, het zesde en het negende gebod. Maar uiteindelijk zal iedereen geoordeeld worden naar de liefde, die de diepste zin en de samenvatting van alle geboden is. Zoals Sint Johannes van het Kruis schreef: "Op de avond van ons leven zullen we geoordeeld worden naar de liefde". Christus, de Verlosser en Bruidegom van de mensheid, "werd hiertoe geboren en kwam hiertoe in de wereld, om getuigenis af te leggen van de waarheid. "Alwie uit de waarheid is, luistert naar Zijn stem". Vgl. Joh. 18, 37 Christus zal de rechter zijn, maar op de wijze die Hijzelf aangaf toen Hij over het Laatste Oordeel sprak. Vgl. Mt. 25, 31-46 Zijn oordeel zal een oordeel naar liefde zijn, dat definitief de waarheid zal bevestigen dat de Bruidegom bij ons was, misschien zonder dat wij er onszelf van bewust waren.

De rechter is de Bruidegom van de Kerk en van de mensheid. Daarom zegt Hij, als Hij Zijn oordeel velt: "Komt, gezegenden van Mijn Vader Want Ik had honger en gij hebt Mij te eten gegeven, Ik had dorst en gij hebt Mij te drinken gegeven, Ik was vreemdeling en gij hebt Mij opgenomen, Ik was naakt en gij hebt Mij gekleed " (Mt. 25, 34-36).

Deze lijst zou natuurlijk uitgebreid kunnen worden, en talloze andere problemen die verband houden met huwelijks- en gezinsleven zouden kunnen worden toegevoegd. Daar zouden we dan mededelingen kunnen aantreffen zoals:

"Ik was een ongeboren kind en je hebt me welkom geheten door me geboren te laten worden";

"Ik was een in de steek gelaten kind, en je bent mijn gezin geworden";

"Ik was een wees en je hebt me geadopteerd en opgevoed als een van je eigen kinderen".

Of ook: "Je hebt moeders die heel onzeker waren en bloot stonden aan verkeerde druk geholpen hun ongeboren kind welkom te heten en het geboren te laten worden";

"Je hebt grote gezinnen en gezinnen die in moeilijkheden waren geholpen de kinderen die God hun geschonken had te verzorgen en op te voeden".

We zouden door kunnen gaan met een lange gedetailleerde lijst, en al die soorten van ware moraal en van menselijk goed opsommen, waarin de liefde zich uit. Dit is de grote oogst, die de Verlosser van de Wereld, aan wie de Vader het oordeel heeft toevertrouwd, zal komen binnenhalen. Het is de oogst van genade en goede werken, gerijpt door de adem van de Bruidegom in de Heilige Geest, die altijd werkzaam aanwezig is in de wereld en de Kerk. Laat ons voor dit alles dank brengen aan de Gever van alle goeds.

We weten echter ook dat volgens het evangelie van Matteüs er bij het Laatste Oordeel nog een andere lijst is, plechtig en afschrikwekkend: "Gaat weg van Mij Want Ik had honger en gij hebt Mij niet te eten gegeven, Ik had dorst en gij hebt Mij niet te drinken gegeven, Ik was een vreemdeling en gij hebt Mij niet opgenomen, naakt en gij hebt Mij niet gekleed " (Mt. 25, 41-43). Aan deze lijst zouden we ook andere handelwijzen kunnen toevoegen, waarin Jezus telkens aanwezig is als degene die afgewezen wordt. Zo zou Hij geïdentificeerd kunnen worden met de in de steek gelaten man of vrouw, of met het kind dat werd ontvangen en daarna afgewezen: "U hebt Mij niet welkom geheten"! Dit oordeel komt voor in de geschiedenis van onze gezinnen; het is te vinden in de geschiedenis van onze volkeren en van het hele mensdom. Christus' woorden: "U hebt Mij niet welkom geheten" raken ook sociale instellingen, regeringen en internationale organisaties.

Pascal schreef: "Jezus zal in doodstrijd zijn tot aan het einde van de wereld". De doodstrijd in Getsemane en de doodstrijd op Golgotha vormen het hoogtepunt van de openbaring van de liefde. Bij beide gelegenheden wordt geopenbaard dat Hij bij ons is, de Bruidegom die ons altijd opnieuw weer liefheeft, en die ons "liefheeft tot het uiterste toe". Vgl. Joh. 13, 1 De liefde van Christus, die van Hem uitgaat over de beperkingen van de geschiedenis van individuen en gezinnen heen, overstijgt de hele menselijke geschiedenis.

Met het oog op datgene wat vanaf verschillende platforms gedurende het Jaar van het Gezin verkondigd zal worden, wil ik aan het einde van deze overwegingen, dierbare broeders en zusters, graag met u de geloofsbelijdenis hernieuwen, die Petrus voor de Heer aflegde: "Uw woorden zijn woorden van eeuwig leven" (Joh. 6, 68). Laat ons samen zeggen: "Uw woorden, Heer, zullen niet voorbijgaan"!. Vgl. Mc. 13, 31 Welke wens heeft de Paus dan voor u aan het einde van deze lange meditatie over het Jaar van het Gezin? Hij bidt dat u allen zult instemmen met deze woorden die "geest en leven" zijn (Joh. 6, 63).

Document

Naam: GRATISSIMAM SANE
Brief aan de Gezinnen - Bij gelegenheid van het Internationaal Jaar van het Gezin
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Brief
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 2 februari 1994
Copyrights: © 1994, RK Voorlichting, Oegstgeest / 1994, SRKK, Utrecht
Bewerkt: 3 november 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test