• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Het evangelie van het gezin gaat terug naar het begin van de mensheid. Het is haar door de Schepper gegeven op haar weg. Daarom wordt de instelling van huwelijk en gezin in alle culturen van de mensheid gewaardeerd. Het wordt verstaan als gemeenschap van leven tussen man en vrouw, samen met hun kinderen. Deze traditie van de mensheid heeft verschillende kenmerken in de verschillende culturen. Oorspronkelijk was het gezin ingevoegd in de grote familie, of in de clan. De instelling van het gezin is, hoewel met al de bijzondere verschillen, de oorspronkelijke orde van de cultuur van de mensheid. Vandaag een nieuwe definitie van gezin bepalen die de culturele traditie van heel de geschiedenis van de mensheid tegenspreekt of verandert, kan geen succes hebben.
De oude culturen van de mensheid beschouwden de eigen gebruiken en de wetten van de orde van de familie als een goddelijke orde. Van het respect hiervoor hingen het bestaan, het welzijn en de toekomst van het volk af. In de context van de spiltijd spraken de Grieken niet meer op een mythologische, maar in zekere zin verlichte wijze van een orde die gebaseerd was op de natuur van de mens. De heilige Paulus maakte deze wijze van denken tot de zijne en sprak van een morele natuurwet, die door God is geschreven in het hart van iedere mens (Rom. 2, 14, v.).
Alle culturen kennen op de een of andere wijze de gouden regel die verplicht de ander te respecteren als zichzelf. In de Bergrede heeft Jezus deze gouden regel opnieuw benadrukt (Mt. 7, 12)(Lc. 6, 31). Daarin is als kiem gelegd het gebod van de naastenliefde, zijn naaste lief te hebben als zichzelf (Mt. 22, 39). De gouden regel wordt beschouwd als een synthese van het natuurrecht en hetgeen de Wet en de profeten leren (Mt. 7, 12)(Mt. 22, 40)(Lc. 6, 31).

Het natuurrecht, dat zijn uitdrukking vindt in de gouden regel, maakt de dialoog mogelijk met alle mensen van goede wil. Het geeft een criterium om polygamie, gedwongen huwelijken, geweld binnen het huwelijk en in het gezin, macho-gedrag, discriminatie van de vrouw, prostitutie, moderne, het gezin vijandige economische omstandigheden, situaties bij werk en salariëring te beoordelen. De beslissende vraag is altijd: wat beantwoordt in de relatie tussen man, vrouw en kinderen aan het respect voor de waardigheid van de ander?

Hoe nuttig ook, het natuurrecht blijft algemeen en wanneer het concrete kwesties betreft, dubbelzinnig. In deze situatie is God ons in de openbaring tegemoet gekomen. De openbaring interpreteert concreet wat wij kunnen erkennen vanuit het standpunt van het natuurrecht. Het Oude Testament is uitgegaan van de wijsheid van de traditie van het oude Oosten van de tijd en via een lang opvoedkundig proces heeft het deze vervolmaakt in het licht van het geloof in Jahwe. De tweede tafel van de tien geboden (Ex. 20, 12-17)(Deut. 5, 16-21) is het resultaat van dit proces. Jezus heeft het bevestigd Vgl. Mt. 19. v.v. en de kerkvaders waren ervan overtuigd dat de geboden van de tweede tafel van de tien geboden beantwoordden aan alle geboden van het gemeenschappelijk morele geweten van de mensen.

De geboden van de tweede tafel zijn daarom geen bijzondere joods-christelijke moraal. Het zijn geconcretiseerde tradities van de mensheid. Daarin worden de fundamentele waarden van het gezinsleven toevertrouwd aan de bijzondere bescherming van God: de eerbied voor de ouders en de zorg voor de ouders op leeftijd, de onschendbaarheid van het huwelijk, de bescherming van nieuw menselijk leven dat uit het huwelijk wordt geboren, eigendom als basis voor het gezinsleven en de wederzijdse echte relaties, zonder welke een gemeenschap niet kan bestaan.

Met deze geboden is aan de mensen een voorbeeld gegeven, een soort kompas voor hun weg. Daarom verstaat de Bijbel deze geboden niet als een last of een beperking van de vrijheid; zij verheugt zich over het gebod van God (Ps. 119). Zij zijn aanwijzingen op de weg voor een gelukkig en verwezenlijkt leven. Zij kunnen aan niemand worden opgelegd, maar kunnen terecht aan allen worden voorgehouden als een weg naar het geluk.

Het evangelie van het gezin in het Oude Testament eindigt in de eerste twee hoofdstukken van Genesis. Ook deze bevatten zeer oude tradities van de mensheid, die kritisch en diepgaand worden geïnterpreteerd in het licht van het geloof in Jahwe. Toen de canon van de Bijbel werd vastgesteld, werden zij in het geheel programmatisch op de eerste plaats gezet als hermeneutische hulp voor de lectuur en de interpretatie van de Bijbel. Hierin wordt Gods oorspronkelijke ontwerp van het gezin gepresenteerd. Het is mogelijk hieruit drie fundamentele beweringen te extrapoleren.

Document

Naam: EVANGELIE VAN HET GEZIN
De schepping sluit eens en voorgoed de gendertheorieën uit. Man en vrouw zijn samen en in de kern van het gezin toekomst, sociale deugd, zoeken naar geluk - Rede tot het Buitengewoon Consistorie (Nieuwe Synodehal, Vaticaan)
Soort: Walter Kardinaal Kasper - Toespraak
Auteur: Walter Kardinaal Kasper
Datum: 20 februari 2014
Copyrights: © 2014, Il Foglio
Vert.: drs. H.M.G. Kretzers; alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 6 augustus 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test