• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
De gronden, waarop Maria's koningschap steunt
En het hemels paradijs zag, dat zij in waarheid waardig was, de eer en de glorie en de macht te ontvangen, want zij was voller van genade, heiliger, schoner, goddelijker, onvergelijkelijk groter dan de grootste heiligen en de verhevenste engelen, hetzij ieder afzonderlijk of allen tezamen genomen; want zij was op geheimzinnige wijze, in de orde van de hypostatische vereniging, verwant met de allerheiligste Drie-enheid, met Hem die alleen door Zijn wezen de oneindige majesteit is, Koning der koningen en Heer der heren; en wel als de eerstgeboren dochter van de Vader, als de geliefde moeder van het Woord, als vóór allen beminde bruid van de Heilige Geest; want zij was de moeder van de goddelijke Koning, van Hem, aan wie van de moederschoot af God, de Heer, de troon van David heeft gegeven en het eeuwig koningschap in het huis van Jakob Vgl. Lc. 1, 31-33 , en die van Zichzelf heeft verklaard, dat Hem alle macht was gegeven in de hemel en op de aarde Vgl. Mt. 28, 18 - Hij, God de Zoon, doet de glorie, de majesteit en de macht van Zijn koningschap op Zijn hemelse moeder afstralen -; want zij, de moeder en de dienares, was de gezellin van de Koning der martelaren bij het onuitsprekelijk verlossingswerk van de mensen en daarom ook voor altijd Zijn als het ware oneindig machtige gezellin bij de uitdeling van de genaden, die uit de verlossing voortvloeien. Vgl. Paus Leo XIII, Encycliek, Over de Rozenkrans, Adiutricem populi christiani (5 sept 1895), 7
De Kerk begroet daarom Maria als koningin naast Christus onze Heer
Jezus is Koning der eeuwen van nature en op titel van verovering; door Hem, met Hem, ondergeschikt aan Hem, is Maria koningin krachtens genade, krachtens verwantschap met God, krachtens verovering, krachtens bijzondere uitverkiezing. En haar rijk is even uitgestrekt als dat van haar Zoon en God, daar niets van haar heerschappij is uitgesloten.

Daarom begroet de Kerk haar als meesteres en koningin van de engelen en de heiligen, van de patriarchen en de profeten, van de apostelen en de martelaren, van de belijders en de maagden; daarom noemt zij haar koningin van hemel en aarde, glorierijke, allerwaardigste koningin van het heelal:

  • Regina caelorum Brev. Rom. 2ª Ant. final. B. Mariae Virg.,
  • Gloriosa regina mundi Off. parv. B. Mariae Virg., Ant. ad Magnif. per annum. ,
  • Regina mundi dignissima Missal. Rom. Comm. in Commem. B. Mariae Virg. de Monte Carmelo.;

en zij leert ons, haar dag en nacht aan te roepen onder zuchten en tranen, waaraan dit ballingsoord zo rijk is:

  • Wees gegroet, koningin, moeder van barmhartigheid, ons leven, onze zoetheid, onze hoop.
Want haar koningschap is in wezen moederlijk, uitsluitend weldoende.
Maria-koningin heeft Portugal bewaard voor de rampen van de oorlog
En heeft u niet juist dat koningschap ondervonden?

Zijn het niet de eindeloze weldaden, de ontelbare liefdeblijken, waarmee het moederhart van de verheven koningin u heeft overladen, die u hier vandaag dankbaar erkent? De verschrikkelijkste oorlog, die ooit de wereld verwoestte, is vier jaar lang langs uw grenzen geslopen, maar heeft ze nooit overschreden, dank vooral aan onze lieve Vrouw, die van af haar troon van barmhartigheid als van een hoge wachtpost, hier in het centrum van het land, waakte over u en over uw regeerders; zij liet ook niet toe, dat de oorlog u raakte, tenzij juist genoeg om naar waarde te kunnen schatten, van welke ongehoorde rampen haar bescherming u heeft gevrijwaard.

De zin van deze kroning
U kroont haar als koningin van de vrede en van de wereld, opdat zij de wereld moge helpen, de vrede te hervinden en uit haar puinen op te staan.
En zó wordt deze kroon, het symbool van liefde en dankbaarheid voor het verleden, van geloof en horigheid voor het heden, tevens voor de toekomst een kroon van trouwen hoop.
Door het beeld van onze lieve Vrouw te kronen heeft u niet enkel uw geloof beleden in haar koningschap, maar ook getuigenis afgelegd van onderwerping aan haar gezag, van kinderlijke en volhardende beantwoording aan haar liefde. Meer nog, u heeft zich ingeschreven als kruisridders ter verovering of herovering van haar rijk, dat het rijk van God is, d.w.z. u hebt zich verplicht, er voor te werken, dat zij rondom u geëerd en gediend wordt in het gezin, in de maatschappij en in de wereld.

Document

Naam: BENDITA SEJA O SENHOR
Kroning in Fatima van Maria tot "Koningin van de wereld"
Soort: Paus Pius XII - Radiotoespraak
Auteur: Paus Pius XII
Datum: 13 mei 1946
Copyrights: © 1956, Ecclesia Docens 0754, Uitg. Gooi & Sticht, Hilversum
Drs. R. van Kempen C.ss.R.
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test