• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

BENDITA SEJA O SENHOR
Kroning in Fatima van Maria tot "Koningin van de wereld"

De paus herinnert aan zijn toespraak van vier jaar geleden
"Gezegend zij de Heer, de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, de Vader van de ontferming en de God van alle vertroosting, die ons troost bij al onze wederwaardigheden" (1 Kor. 1, 3-4); en met onze Heer zij gezegend de Vrouwe, die door Hem werd aangesteld tot moeder van barmhartigheid, tot onze liefdevolle koningin en voorspreekster, tot middelares van Zijn genaden, tot uitdeelster van Zijn schatten!
Toen wij vier jaar geleden, terwijl de noodlottigste oorlog woedde, die de geschiedenis heeft gekend, in de geest met u de eerste keer deze heilige berg bestegen om met u de H. Maagd, onze lieve Vrouw van Fatima, te bedanken voor de onmetelijke weldaden, u in de laatste jaren geschonken, voegden wij bij ons gezamenlijk Magnificat een bede van kinderlijk vertrouwen, dat de onbevlekte koningin en patrones van Portugal mocht voltooien, wat zij zo wonderbaar was begonnen. Vgl. Paus Pius XII, Radiotoespraak, Tot de gelovigen van Portugal bij gelegenheid van de plechtige feestelijkheden ter ere van de H. Maagd die in Fatima vereerd wordt, Mais de uma vez (31 okt 1942)
Zijn gebed voor Portugal werd verhoord

Uw aanwezigheid vandaag in dit heiligdom - in zo'n onmetelijk aantal, dat niemand het kan tellen - bewijst, dat de H. Maagd, de onbevlekte koningin, wier meevoelend moederhart het wonder van Fatima heeft bewerkt, onze beden overvloedig heeft verhoord.

Uit dankbaarheid wordt het beeld van O. L. Vrouw van Fatima gekroond met een gouden kroon

Uw vurige en dankbare liefde heeft u samengebracht en u verlangde, daaraan tastbaar uiting te geven door ze te belichamen en te symboliseren in deze kostbare kroon, vrucht van zoveel edelmoedigheid en offers, waarmee wij zo juist door de handen van onze kardinaal-legaat het wonderbeeld hebben gekroond.

Deze kroon brengt de weldaden in herinnering, die Portugal gedurende acht eeuwen van Maria ontving

Een sprekend symbool! Het legt weliswaar voor de ogen van de hemelkoningin getuigenis af van uw kinderlijke liefde en dankbaarheid, maar op de eerste plaats brengt het u toch de onmetelijke liefde in herinnering, die de Moedermaagd heeft getoond in weldaden zonder tal, die zij over haar "land van Maria" deed neerdalen. Acht eeuwen van weldaden! De eerste vijf onder het teken van onze lieve Vrouw van Alcobaça, van onze lieve Vrouw van de overwinning, van onze lieve Vrouw van Belém tijdens de heldenstrijd tegen de halve maan, toen uw natie werd gevormd, en tijdens de heldhaftige avonturen van de ontdekking van nieuwe eilanden en nieuwe werelddelen, toen uw vaderen met de nationale vlag ook het kruis van Christus hebben geplant. De laatste drie eeuwen onder de bijzondere bescherming van de Onbevlekte, die de koning van de restauratie met heel de natie, vertegenwoordigd door de Cortes, tot patrones heeft uitgeroepen van zijn koninkrijken en bezittingen. Deze wijdde haar zijn kroon als bijzonder teken van zijn leenmanschap en legde de eed af, het voorrecht van haar onbevlekte ontvangenis zelfs met zijn leven te verdedigen:

"Wij hopen met groot vertrouwen op de oneindige barmhartigheid van onze Heer, dat Hij door deze Vrouwe, patrones en schutse van onze koninkrijken en bezittingen, van wie wij het ons tot een eer rekenen, ons vazallen en schatplichtigen te noemen en te erkennen, ons zal beschermen en verdedigen tegen onze vijanden, onze koninkrijken aanzienlijk zal vergroten tot glorie van Christus, onze God, en verheffing van ons heilig katholiek Rooms geloof, tot bekering van de heidenen en terugkeer van de ketters." Auto da aclamaçao de N. Senhora da Conceiçao come Padroeira de Portugal pelas Cortes de Lisboa, em 1646

Speciaal gedurende de laatste dertig jaren, die in het teken van Fatima staan

En de zeer getrouwe Maagd heeft het vertrouwen, in haar gesteld, niet beschaamd. Het is voldoende, de laatste 30 jaar te overzien: de crises, die u daarin heeft doorgemaakt en de ontvangen weldaden, die eeuwen waard zijn; het is voldoende, de ogen te openen en te richten naar deze Cova da Iria, die een altijd stromende bron is geworden van vorstelijke genaden, van wonderen in de orde van de natuur en veel meer nog van wonderen in de zedelijke orde, die als stromen zich van hier uit uitstorten over heel Portugal, de grenzen overschrijden en over heel de Kerk en heel de wereld zich verbreiden.

En dan geen dankbaarheid betuigen? Of liever, hoe die waardig dank betuigen? Driehonderd jaar geleden heeft de koning van de restauratie als teken van zijn liefde en dankbaarheid en van die van zijn volk zijn koningskroon aan de voeten van de Onbevlekte neergelegd en haar uitgeroepen tot koningin en patrones. Vandaag voegt u allen - heel het volk van het "land van Maria", de herders van uw zielen, uw regering - bij uw vurige gebeden, uw edelmoedige offers, uw eucharistische plechtigheden, bij de duizenden eerbewijzen van uw kinderlijke en dankbare liefde deze kostbare kroon; daarmee kroont u het hoofd van onze lieve Vrouw van Fatima hier, in deze gezegende oase, doordrenkt van het bovennatuurlijke, waar haar wonderbare bescherming zich het duidelijkst voelbaar maakt, waar u allen haar onbevlekt hart van meer nabij voelt kloppen van onmetelijke tederheid en moederlijke bezorgdheid voor u en voor de wereld.
Een kostbare kroon, sprekend symbool van liefde en dankbaarheid!
Deze plechtigheid doet denken aan de kroning van Maria tot koningin in de hemel
Uw grote toeloop evenwel, uw vurige gebeden, uw daverende toejuichingen, heel dat heilig enthousiasme, dat onbedwingbaar u doortrilt, en de plechtigheid, die zo juist in dit uur van onvergelijkelijke triomf voor onze allerheiligste Moeder heeft plaats gehad, roepen in onze geest nog andere menigten op, die nog veel talrijker zijn; andere toejuichingen, die nog veel vuriger, andere triomfen, die nog veel goddelijker zijn; een ander uur - eeuwig plechtig - op de nooit eindigende dag' van de eeuwigheid, toen de glorierijke Maagd haar zegevierende intrede deed in het hemels vaderland en boven de hiërarchieën van de zaligen en de koren van de engelen is verheven tot bij de troon van de allerheiligste Drie-enheid. Deze kroonde haar hoofd met een driedubbele diadeem van glorie en stelde haar voor aan het hemels hof, gezeten aan de rechterhand van de onsterfelijke Koning der eeuwen en gekroond tot koningin van het heelal.
De gronden, waarop Maria's koningschap steunt
En het hemels paradijs zag, dat zij in waarheid waardig was, de eer en de glorie en de macht te ontvangen, want zij was voller van genade, heiliger, schoner, goddelijker, onvergelijkelijk groter dan de grootste heiligen en de verhevenste engelen, hetzij ieder afzonderlijk of allen tezamen genomen; want zij was op geheimzinnige wijze, in de orde van de hypostatische vereniging, verwant met de allerheiligste Drie-enheid, met Hem die alleen door Zijn wezen de oneindige majesteit is, Koning der koningen en Heer der heren; en wel als de eerstgeboren dochter van de Vader, als de geliefde moeder van het Woord, als vóór allen beminde bruid van de Heilige Geest; want zij was de moeder van de goddelijke Koning, van Hem, aan wie van de moederschoot af God, de Heer, de troon van David heeft gegeven en het eeuwig koningschap in het huis van Jakob Vgl. Lc. 1, 31-33 , en die van Zichzelf heeft verklaard, dat Hem alle macht was gegeven in de hemel en op de aarde Vgl. Mt. 28, 18 - Hij, God de Zoon, doet de glorie, de majesteit en de macht van Zijn koningschap op Zijn hemelse moeder afstralen -; want zij, de moeder en de dienares, was de gezellin van de Koning der martelaren bij het onuitsprekelijk verlossingswerk van de mensen en daarom ook voor altijd Zijn als het ware oneindig machtige gezellin bij de uitdeling van de genaden, die uit de verlossing voortvloeien. Vgl. Paus Leo XIII, Encycliek, Over de Rozenkrans, Adiutricem populi christiani (5 sept 1895), 7
De Kerk begroet daarom Maria als koningin naast Christus onze Heer
Jezus is Koning der eeuwen van nature en op titel van verovering; door Hem, met Hem, ondergeschikt aan Hem, is Maria koningin krachtens genade, krachtens verwantschap met God, krachtens verovering, krachtens bijzondere uitverkiezing. En haar rijk is even uitgestrekt als dat van haar Zoon en God, daar niets van haar heerschappij is uitgesloten.

Daarom begroet de Kerk haar als meesteres en koningin van de engelen en de heiligen, van de patriarchen en de profeten, van de apostelen en de martelaren, van de belijders en de maagden; daarom noemt zij haar koningin van hemel en aarde, glorierijke, allerwaardigste koningin van het heelal:

  • Regina caelorum Brev. Rom. 2ª Ant. final. B. Mariae Virg.,
  • Gloriosa regina mundi Off. parv. B. Mariae Virg., Ant. ad Magnif. per annum. ,
  • Regina mundi dignissima Missal. Rom. Comm. in Commem. B. Mariae Virg. de Monte Carmelo.;

en zij leert ons, haar dag en nacht aan te roepen onder zuchten en tranen, waaraan dit ballingsoord zo rijk is:

  • Wees gegroet, koningin, moeder van barmhartigheid, ons leven, onze zoetheid, onze hoop.
Want haar koningschap is in wezen moederlijk, uitsluitend weldoende.
Maria-koningin heeft Portugal bewaard voor de rampen van de oorlog
En heeft u niet juist dat koningschap ondervonden?

Zijn het niet de eindeloze weldaden, de ontelbare liefdeblijken, waarmee het moederhart van de verheven koningin u heeft overladen, die u hier vandaag dankbaar erkent? De verschrikkelijkste oorlog, die ooit de wereld verwoestte, is vier jaar lang langs uw grenzen geslopen, maar heeft ze nooit overschreden, dank vooral aan onze lieve Vrouw, die van af haar troon van barmhartigheid als van een hoge wachtpost, hier in het centrum van het land, waakte over u en over uw regeerders; zij liet ook niet toe, dat de oorlog u raakte, tenzij juist genoeg om naar waarde te kunnen schatten, van welke ongehoorde rampen haar bescherming u heeft gevrijwaard.

De zin van deze kroning
U kroont haar als koningin van de vrede en van de wereld, opdat zij de wereld moge helpen, de vrede te hervinden en uit haar puinen op te staan.
En zó wordt deze kroon, het symbool van liefde en dankbaarheid voor het verleden, van geloof en horigheid voor het heden, tevens voor de toekomst een kroon van trouwen hoop.
Door het beeld van onze lieve Vrouw te kronen heeft u niet enkel uw geloof beleden in haar koningschap, maar ook getuigenis afgelegd van onderwerping aan haar gezag, van kinderlijke en volhardende beantwoording aan haar liefde. Meer nog, u heeft zich ingeschreven als kruisridders ter verovering of herovering van haar rijk, dat het rijk van God is, d.w.z. u hebt zich verplicht, er voor te werken, dat zij rondom u geëerd en gediend wordt in het gezin, in de maatschappij en in de wereld.
Onze tijd eist de inzet van alle krachten tegen het kwaad
En omdat in dit beslissend uur van de geschiedenis het rijk van het kwaad met een helse strategie alle middelen gebruikt en alle krachten in het werk stelt om het geloof, de moraal en het rijk van God te vernietigen, moeten de kinderen van het licht en de kinderen van God alles in het werk stellen en zich geheel en al inzetten om het te verdedigen, wil men niet een oneindig groter en verwoestender ineenstorting te zien krijgen dan de door de oorlog opgestapelde stoffelijke puinhopen.
In deze strijd kunnen er geen neutralen, geen weifelaars zijn. We hebben behoefte aan een katholicisme, dat verlicht, overtuigd, en onverschrokken is in geloof en zedelijk leven, in gezindheid en werken, in het particuliere en in het openbare leven. De leuze is die, welke vier jaar geleden werd aangeheven te Fatima door een enthousiaste katholieke jeugd:

Katholiek voor 100 %!

Wens en zegen
In de hoop, dat onze wensen door het onbevlekt hart van Maria welwillend zullen worden aanvaard, en dat zij het uur van haar zegepraal en van de zegepraal van God zullen bespoedigen, geven wij als onderpand van de hemelse zegeningen aan u, eerbiedwaardige broeders, en aan heel uw geestelijkheid, aan Zijne Excellentie, de president van de republiek, aan het doorluchtig hoofd en de leden van de regering, aan de andere burgerlijke en militaire autoriteiten, aan u allen, beminde zonen en dochters, vrome pelgrims van onze lieve Vrouw van Fatima, en aan allen, die met u in de geest verenigd zijn, zowel op het Portugese vasteland als op de eilanden en in de overzeese gebieden, met alle liefde en vaderlijke toegenegenheid de apostolische zegen.

Document

Naam: BENDITA SEJA O SENHOR
Kroning in Fatima van Maria tot "Koningin van de wereld"
Soort: Paus Pius XII - Radiotoespraak
Auteur: Paus Pius XII
Datum: 13 mei 1946
Copyrights: © 1956, Ecclesia Docens 0754, Uitg. Gooi & Sticht, Hilversum
Drs. R. van Kempen C.ss.R.
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test