• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Eerbiedwaardige Broeders, Wij zien in de vijftiende eeuw na het afsterven van de H. Leo de Grote dat de Kerk door moeilijkheden en zorgen gedrukt wordt, waarvan Wij beweerd hebben dat zij enige gelijkenis vertonen met de stroom van moeilijkheden, waardoor de Kerk in de loop van de vijfde eeuw werd verontrust. Hoeveel stormen immers bestoken in onze tijd de Kerk en storten zich dan ook over Ons hart! En heeft de goddelijke Verlosser het ons duidelijk voorspeld!

Wij constateren dat op vele plaatsen "het geloof in het Evangelie" Vgl. Fil. 1, 27 in groot gevaar wordt gebracht; wij zien dat er ergens getracht wordt - doch meestal tevergeefs - om de Bisschoppen, de priesters en de gelovigen zich rampzalig te laten afscheiden van dit bolwerk van katholieke eenheid, namelijk van de Stoel van Rome.

Opdat dit soort gevaar van het gebied van de Kerk wordt geweerd, zullen Wij met vertrouwen op de bescherming en het geloof van deze Paus een beroep doen, die door zijn initiatieven, zijn gepubliceerde geschriften en zijn geduldig gedragen leed verreweg de grootste was voor de zaak van de Katholieke eenheid.

Tot hen echter, die om reden van de waarheid en de rechtvaardigheid zuchten, richten wij deze troostrijke woorden, die de H. Leo eertijds tot de geestelijkheid, de wereldlijke overheid en het volk van Constantinopel gesproken heeft: "volhardt dus in de geest van het katholieke geloof en aanvaardt door onze bediening van het woord de aanmoediging van de Apostel: "Want dan valt u de genade ten deel niet alleen in Christus te geloven maar ook voor Hem te lijden" (Fil. 1, 29) H. Paus Leo I de Grote, Brieven, Epistulae. Ep. 50, 2, ad Const.: PL 54, 843

Wat hen echter betreft, bij wie de katholieke eenheid veilig en bestendig is: Wij, die ofschoon verreweg de mindere in verdiensten, de Plaatsbekleder van de goddelijke Verlosser zijn, Wij vragen voor hen aan de hemelse Vader hetzelfde, wat Christus heeft afgesmeekt voor Zijn zeer geliefde leerlingen en voor hen die in Hem wilden geloven: "Heilige Vader, Ik vraag U dat zij een volmaakte eenheid mogen bezitten". Vgl. Joh. 17, 11.20.23
Voor alle kinderen van de Kerk bidden Wij zeer vurig tot God, dat hun eenheid die volmaaktheid en voltooiing zal bereiken, die zij alleen door de liefde, "Die de band is der volmaaktheid" (Kol. 3, 14) kunnen verkrijgen. Want uit die ene liefde, waardoor wij ertoe gebracht worden om God boven alles lief te hebben en waardoor wij tevens bewogen worden om onze naasten met alle opgewekte, blijde en ruime welwillendheid te bejegenen, volgt dit vooral, dat de H. Kerk, "Die de tempel is van de levende God" Vgl. 2 Kor. 6, 16 , en al haar kinderen door een bovenaardse schoonheid uitblinken.
Daarom sporen Wij deze zonen van de Kerk aan met de woorden, die Wij ontlenen aan de H. Leo:
"Daar nu alle gelovigen tezamen en ieder afzonderlijk één en dezelfde tempel van God vormen, moet deze zowel in allen als in de enkelingen volmaakt zijn: Want ofschoon alle leden niet dezelfde schoonheid bezitten en er in zo'n grote verscheidenheid van delen geen gelijkheid van verdiensten kan zijn, toch wordt door de band van de liefde een gemeenschappelijke luister verkregen. Want ofschoon zij, eensgezind in de heilige liefde niet dezelfde weldaden van de genade ontvangen, verheugen zij zich toch met elkaar over hun goederen en wat men ook bemint, het kan niet buiten hen omgaan, want zij, die zich verheugen over de vooruitgang van anderen, verrijken zichzelf". H. Paus Leo I de Grote Serm. 48, 1, de Quadrag. PL 54, 298-299
Tenslotte, Eerbiedwaardige Broeders, kunnen Wij deze Encycliek niet beëindigen zonder de vurigste wens tot de Onze te maken, die uit het hart van de H. Leo de Grote voortkwam, namelijk dat het Ons gegeven zij, om allen, die door het allerkostbaarst Bloed van Jezus Christus zijn verlost, verenigd te zien onder de éne banier van de Strijdende Kerk, en hen als in slagorde krachtig weerstand te zien bieden aan de aanvallen van de vijanden, die in de verschillende delen van de wereld zonder ophouden het christelijk geloof in gevaar brengen.
Want, om wederom de woorden van Onze voortreffelijke Voorganger te gebruiken:
"Dan slechts wordt het volk van God zeer machtig, wanneer de harten van alle gelovigen in de eenheid van de heilige gehoorzaamheid overeenstemmen, en wanneer in het kamp der christenen de uitrusting tot de strijd en de verdediging overal hetzelfde zijn". H. Paus Leo I de Grote Ep. 88, 2, PL 54, 441-442
Want als in de Kerk van Christus de liefde zal heersen, zal de vorst der duisternis op geen enkele wijze de overhand krijgen:
"Want de werken van de duivel zullen dan met des te meer kracht vernietigd worden, wanneer de harten der mensen op die liefde jegens God en de naaste worden gericht". H. Paus Leo I de Grote Ep. 95, 2, ad Pulcheriam august. PL. 54, 943
Opdat dit op voorspoedige wijze zal gebeuren, moge de Apostolische Zegen, die Wij U allen afzonderlijk, Eerbiedwaardige Broeders, en aan de aan Uw aandachtige waakzaamheid toevertrouwde kudden met vaderlijke liefde schenken, U dienen tot bemoedigend teken van Onze verwachting en tot bemoedigend teken van Onze verwachting en tot voorteken van de hemelse genaden.
Gegeven te Rome bij Sint Petrus, 11 november van het jaar 1961, het vierde van Ons Pontificaat.

Paus Johannes XXIII

Document

Naam: AETERNA DEI SAPIENTIA
Over de heilige Paus en Kerkleraar Leo I de Grote bij gelegenheid van zijn 1500ste sterfdag
Soort: H. Paus Johannes XXIII - Encycliek
Auteur: H. Paus Johannes XXIII
Datum: 11 november 1961
Copyrights: © 1962, Katholiek Archief, 17e jrg. nr. 2, p. 25 - 36
Bewerkt: 28 april 2020

Referenties naar dit document

 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test