• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

BIJ GELEGENHEID VAN DE VIERING VAN DE 450E VERJAARDAG VAN DE SLUITING VAN HET CONCILIE VAN TRENTE
Benoeming van Walter Kard. Brandmüller tot bijzondere pauselijke delegaat

Aan de eerbiedwaardige heer
Walter Kardinaal van de Heilige Rooms Kerk Brandmüller
Diaken van S. Iuliani Flandrensium

Omdat de 450e verjaardag van de afsluiting van het Concilie van Trente naderbij komt, betaamt het de Kerk, zich met een bereidwillige en opmerkzame ijver de vruchtbare leer te herinneren, die uit dit, in de regio Tirol gehouden, Concilie is voortgekomen. Inderdaad heeft de Kerk om goede redenen sindsdien eraan vastgehouden om de decreten en besluiten van dit Concilie te handhaven en na te volgen, omdat de Concilievaders met grote zorg de ernstige kwesties en vragen behandeld hebben, opdat het katholieke geloof duidelijker en makkelijker te begrijpen is. Onder de zekere leiding van de Heilige Geest was het hun grote doel om het 'depositum' van de heilige christelijke leer niet alleen te behouden, maar om het de mensen begrijpelijker te maken, opdat het heilbrengende werk van de Heer over de gehele aarde verbreid en het Evangelie op de ganse aarde verkondigd wordt.

Met het luisteren naar deze zelfde Heilige Geest herdenkt de heilige Kerk van deze tijd opnieuw de overgrote rijke leer van Trente en maakt het zich eigen. Want de "hermeneutiek van de vernieuwing", die onze voorganger Benedictus XVI in 2005 bij de Romeinse Curie uitlegde, heeft niet alleen betrekking op het Concilie van Trente maar ook op het Vaticaanse Concilie. Deze wijze van uitleg werpt werkelijk een helder licht op die voorname eigenschap van de Kerk, die de Heer zelf haar gegeven heeft: "De Kerk is een subject dat met de tijd meegroeit en zich verder ontwikkelt, daarbij steeds zich zelf blijft, het Volk Gods als een subject op zijn weg." Paus Benedictus XVI, Toespraak, Expergiscere homo - Tot de Romeinse Curie bij gelegenheid van het uitwisselen van de Kerstwensen 2005 (22 dec 2005), 6

Daarom zijn we blij en gelukkig dat deze gebeurtenis, dat zo groots vanuit de geschiedenis van de Kerk naar voren komt, in de stad Trente bijzonder feestelijk gevierd wordt. In verband daarmee heeft onze eerbiedwaardige broeder Aloisius Bressan, aartsbisschop en metropoliet van Trente, gevraagd, dat wij een uitstekende prelaat de opdracht zouden geven, op de aanstaande 3e december woorden van bemoediging te schenken aan allen, die deze vreugdevolle herdenking bijwonen. Omdat we ons in deze vraag kunnen vinden en er gehoor aan willen geven, wenden wij ons aan u, eerwaardige broeder, omdat u de besluiten van dit Concilie wetenschappelijk onderzocht heeft en bekend heeft gemaakt. Daarom benoemen we u met dit schrijven tot onze buitengewone afgezant naar de feestelijkheden van de 450e keer van de dag, waarop de Concilievaders het Concilie van Trente hebben afgesloten. U zult allen die aan deze gebeurtenis deelneemt ertoe oproepen eendrachtig met de Geest van de heilige Verlosser verenigd, zich alle vruchten, die uit dit Concilie zijn voortgekomen, in volle omvang te laten verstaan en ze anderen mee te delen en, voorzover het mogelijk is, te verbreiden. U zult de aartsbisschop en metropoliet van Trente en alle aanwezige vrome bisschoppen, priesters, religieuzen en in Christus gelovende leken in onze naam begroeten en hen onze welwillendheid meedelen.

In blijvend gebed willen we tenslotte de almachtige God vragen, dat u de u toevertrouwde opgave met succes mag uitvoeren, opdat alle deelnemers aan dit jubileum de rijke genade van de Heer ten deel mogen vallen. Onze apostolische zegen zal middelaar en bode van de hemelse gaven zijn, aan die wij u, eerbiedwaardige broeder, graag in de Heer deelgenoot willen maken en die allen, die daar verzameld zijn ten deel zullen vallen.

Gegeven Rome, bij de St. Pieter, 19 november 2013, het eerste jaar van ons pontificaat,

Franciscus

Document

Naam: BIJ GELEGENHEID VAN DE VIERING VAN DE 450E VERJAARDAG VAN DE SLUITING VAN HET CONCILIE VAN TRENTE
Benoeming van Walter Kard. Brandmüller tot bijzondere pauselijke delegaat
Soort: Paus Franciscus - Brief
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 19 november 2013
Copyrights: © 2013, Radio Vaticana / Stg. InterKerk
Vert.: Redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test